JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

„Electrolux“ yra įsipareigojusi būti patikima ir atsakinga partnere visiems savo klientams. Tai reiškia, kad esame įsipareigoję veikti atvirai ir skaidriai bei vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, įskaitant naujausios informacijos apie mūsų vykdomą asmens duomenų rinkimą ir naudojimą pateikimą mūsų klientams.

Mes raginame jus perskaityti mūsų Pranešimą apie duomenų privatumą, ir kuriame be kitų dalykų, nurodoma, kuriuos jūsų asmens duomenis mes tvarkome bei kuriais tikslais. Jame taip pat apžvelgiamos jūsų teisės šių duomenų atžvilgiu.

 

PAREIŠKIMAS APIE DUOMENŲ PRIVATUMO APSAUGĄ

Norėtume pateikti jums informaciją apie tai, kokius duomenis apie jus (jūsų “asmens duomenis”) mes renkame, kam juos naudojame, su kuo jais dalijamės ir kokias teises jūs turite.

Mūsų renkamų asmens duomenų tipai:

A) Kontaktiniai duomenys – kaip antai, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir prisijungimo informacija;

B) Informacija apie jūsų pirktus produktus arba paslaugas – kaip antai, produkto registracijos informacija, informacija apie garantiją ir paslaugų registracijos statusas;

C) Klientų pasitenkinimo ir grįžtamojo ryšio duomenys – kaip antai, klientų pasitenkinimo ir grįžtamojo ryšio tyrimo rezultatai;

D) Duomenų rinkimas jums lankantis mūsų tinklapyje – kaip antai, per slapukus renkami duomenys ir kiti automatiškai renkami duomenys, skirti pateikti jums mūsų tinklapius, arba informacija, kurią teikiate mums lankydamiesi mūsų tinklapiuose (kaip antai, per kontaktų formas ir t.t.);

E) Duomenys, kurių pagalba identifikuojamas prietaisas – kaip antai, PNC numeris, serijos numeris, programinės įrangos versija, MAC adresas, modelis, spalva ir t.t.;

F) Prietaiso naudojimo duomenys – kaip antai, kaip ir kada prietaisas yra naudojamas (dažnumas ir kokiais ciklais)

G) Paties prietaiso generuojami duomenys – kaip antai, veikimo duomenys, pavyzdžiui, vidaus ventilių atidarymas ir uždarymas, kaitinimo grandinės naudingumas ir efektyvumas, orkaitės temperatūra, variklio galia, prietaiso programinės įrangos valdoma veikla, siekiant užtikrinti jūsų pasirinktą ciklą/funkciją; efektyvumo duomenys, pavyzdžiui, vandens suvartojimas, energijos suvartojimas; situaciniai duomenys, pavyzdžiui, prietaisą supančios sąlygos, kaip antai, aplinkos temperatūra, oro drėgmė, vandens kietumas.

Kaip mes renkame asmens duomenis:

 • iš jūsų arba jūsų atstovo, kai perkate, registruojate savo produktą, lankotės mūsų tinklapyje, aktyvuojate savo paskyrą, užsakote paslaugą, dalyvaujate mūsų akcijose, kuriate atsiliepimą apie produktą arba kai siunčiatės ir naudojate taikomąją programą;
 • iš mūsų mažmenininkų;
 • iš mūsų trečiųjų asmenų paslaugų teikėjų, tiekėjų ir partnerių;
 • iš viešai prieinamų šaltinių;
 • iš socialinių tinklų, pavyzdžiui, „Facebook“, jeigu pasirenkate naudoti „Facebook“ lengvesniam prisijungimui prie mūsų tinklapių / taikomųjų programų.

Galite rinktis neteikti mums tam tikrų tipų asmens duomenų. Jeigu taip pasirenkate, tai gali įtakoti mūsų galimybę pateikti jums tam tikrus prietaisus ir/arba paslaugas ir jūsų galimybę naudotis šiais prietaisais ir/arba paslaugomis, arba jų funkcionalumu bei ypatybėmis. Tačiau, jeigu nenurodyta kitaip, jūsų pasirinkimas neteikti šios informacijos nesukels jums jokių teisinių pasekmių.

Mes taip pat galime apjungti jūsų mums pateiktus asmens duomenis su kita internete ir be jo surinkta informacija tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, įskaitant trečiųjų asmenų pateiktą informaciją, ir naudoti ją arba dalintis ja Pareiškime apie duomenų privatumo apsaugą numatytais tikslais. Mes galime anonimizuoti mūsų surinktą informaciją (taip, kad ši informacija nebegalėtų būti siejama su jumis ir tokiu būdu joje nebūtų asmens duomenų).

Kodėl mes tvarkome jūsų asmens duomenis ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Mes galime naudoti jūsų asmens duomenis šiais tikslais (kartu Duomenų tvarkymo tikslai):

Duomenų tvarkymo tikslai 

Asmens duomenų tipas (ai)

Teisinis pagrindas

Teikti pagalbą kuriant, testuojant, gerinant ir modifikuojant mūsų produktus ir paslaugas

Aukščiau minėti C, E, F ir G tipai

Teisėtas interesas gerinti ir modifikuoti mūsų produktus ir paslaugas.

Numatomas arba vykstantis reorganizavimas, susijungimas, įsigijimas, pardavimas, jungtinė veikla, perleidimas arba kitoks perdavimas visos arba dalies mūsų veiklos, turto ir akcijų atžvilgiu

Aukščiau minėti A, B, C, D, E, F, ir G tipai

Teisėtas interesas palengvinti ir/arba įgalintį numatytą arba vykstantį reorganizavimą, susijungimą, įsigijimą, pardavimą, jungtinę veiklą, perleidimą arba kitokį perdavimą visos arba dalies mūsų veiklos, turto ir akcijų atžvilgiu.

Siųsti jums rinkodaros pranešimus

Jūsų kontaktiniai duomenys (aukščiau minėti A ir B tipai)

Sutikimas arba teisėtas interesas realizuoti mūsų produktus ir paslaugas.

Įgalinti funkcionalumą remiantis prietaiso / paslaugos aprašymu

Aukščiau minėti A, E, F ir G tipai

Sutarties vykdymas

Pateikti jums jūsų prašomus produktus ir paslaugas

Aukščiau minėti A, C, D, E, F ir G tipai

Sutarties vykdymas

Pateikti jums administracinius pranešimus, kaip antai, vartotojo vadovą / pranešimus apie produkto saugą, susijusius su jūsų prietaisu, paslauga arba paskyra

Aukščiau minėti A, B, E, F ir G tipai

Sutarties vykdymas

Sutrikimų šalinimo ir remontavimo tikslais

Aukščiau minėti A, E, F ir G tipai

Sutarties vykdymas

Komunikavimui su jumis dėl jūsų produkto, paslaugos arba paskyros ir analogiškos veiklos, susijusios su klientų aptarnavimu

Aukščiau minėti A, B, C, D, E, F ir G tipai

Sutarties vykdymas arba kitas teisėtas interesas, kaip antai, informuoti jus apie produktus, paslaugas arba paskyrą

Vidaus veiklos tikslai, įskaitant saugumą, analizę, auditą bei mūsų pagrindinėms veiklos kryptims

Aukščiau minėti A, B, C, D, E, F ir G tipai

Teisėtas interesas įgalinti mus siekti savo vidaus veiklos tikslų ir palengvinti šių tikslų įgyvendinimą.

Įvertinti jūsų grįžtamąjį ryšį, kai jūs vertinate ir teikiate atsiliepimus mūsų produktus arba paslaugas

Aukščiau minėti A, C tipai

 

Teisėtas interesas gerinti mūsų produktus.

Kontroliuoti ir valdyti mūsų tinklapius ir taikomąsias programas, įskaitant internetinę registraciją

Aukščiau minėti A, B, C, D, E, F ir G tipai

Sutarties vykdymas arba kitas teisėtas interesas, kaip antai, vartotojo patirties gerinimas.

Jūsų sutikimas

Kai duomenys yra tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tačiau jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo jūsų sutikimo pagrindu teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.

Informacija, kuria mes dalijamės

Aukščiau numatytais Duomenų tvarkymo tikslais mes galime atskleisti arba dalintis jūsų asmens duomenimis:

 • Kaip reikalauja įstatymai, kad galėtume laikytis teisinio proceso ir/arba atsakyti į prašymus, kuriuos pateikė gyventojai ir valdžios institucijos;
 • Su „Electrolux“ grupės bendrovėmis;
 • Su paslaugų teikėjais ir tiekėjais, kuriems patikėta teikti paslaugas ir prietaisus mūsų vardu, bei su mūsų partneriais;
 • Su trečiaisiais asmenimis, jeigu numatomas arba realiai vykdomas reorganizavimas, susijungimas, įsigijimas, pardavimas, jungtinė veikla, perleidimas arba kitas perdavimas visos arba dalies mūsų veiklos, turto ir akcijų atžvilgiu;
 • Kad galėtume vykdyti mūsų sąlygas; arba
 • Kad galėtume apsaugoti mūsų teises.

Dalindamasi asmens duomenimis su trečiuoju asmeniu, „Electrolux“ prašo, kad šis trečiasis asmuo sutiktų saugoti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis atsižvelgdamas į visus teisinius, reguliavimo ir sutartinius įsipareigojimus arba kitus mūsų jiems pateiktus nurodymus.

Jūsų pasirinkimai dėl rinkodaros ir informacijos

Jūs turite galimybę rinktis, kaip mums naudoti ir dalintis jūsų asmens duomenimis rinkodaros ir panašiais tikslais. Gavusi jūsų sutikimą, „Electrolux“ gali siųsti jums informaciją apie prietaisus, paslaugas, renginius ir akcijas. Pranešimai gali būti siunčiami įvairiais kanalais: el. paštu, telefonu, SMS, paštu, socialiniais tinklais. Mes norėtume pateikti jums geriausią patirtį, todėl pranešimai galėtų būti pritaikyti atsižvelgiant į surinktus duomenis ir jūsų pageidavimus.

Kai to reikalauja įstatymai, mes gausime jūsų išankstinį sutikimą. Galite atšaukti savo sutikimą rinkodarai bet kuriuo metu. Pavyzdžiui, galite atsisakyti pranešimų laikydamiesi pranešime pateiktų atsisakymo nurodymų arba eiti į savo internetinę paskyrą ir ten atnaujinti savo rinkodaros pageidavimus.

Jeigu pasirinksite negauti rinkodaros pranešimų, jūsų asmens duomenys vis tiek gali būti naudojami kitais tikslais, aprašytais šiame Pareiškime apie duomenų privatumo apsaugą, kaip antai, bendravimui su jumis administravimo arba sandorių tikslais, palaikant su jumis sutartinius santykius, arba kai to reikalauja įstatymai.

Socialinės žiniasklaidos reklama

„Facebook“ tikslinė auditorija (angl. Custom Audience)

Siekdami analizuoti, optimizuoti ir efektyviai reklamuoti „Facebook“, naudojame „Facebook“ tikslines auditorijas, kurias valdo „Facebook Ireland Ltd.“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija („Facebook“).

Gavę jūsų išankstinį sutikimą, šiems tikslams „Facebook“ pateikiame klientų sąrašą, į kurį įtrauktas jūsų el. pašto adresas, kurį mums nurodėte registruodamiesi. Naudojant tikslinės auditorijos funkciją, jūsų duomenys prieš juos įkeliant ir perduodant „Facebook“ mūsų sistemoje yra lokaliai sumaišomi (angl. Hashed Data). Iš šių sumaišytų duomenų "Facebook" sukuria „Facebook“ naudotojo ID, kuris vėliau yra suderinamas su jūsų „Facebook“ duomenimis, kuriuos „Facebook“ naudoja auditorijai sukurti (daugiau informacijos rasite „Facebook“ duomenų apsaugos gairėse). Iš esmės naudojame šią funkciją, kad galėtume rodyti jums jūsų interesais pagrįstą reklamą, kai lankotės socialiniame tinkle „Facebook“ arba kitose svetainėse, taip pat naudojančiose šį įrankį.

Remiantis jūsų sutikimu duomenys gali būti perduodami į trečiąją šalį už ES / EEE ribų, kurioje duomenų apsaugos lygis yra žemesnis nei ES ir kuri gali leisti valstybės institucijoms susipažinti su šiais duomenimis. Europos duomenis „Facebook“ Airija perduoda „Facebook, Inc.“, 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, o tolesnis perdavimas gali būti atliekamas kitiems „Facebook“ subtvarkytojams. Kaip garantiją, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 44 ir tolesniais punktais, „Facebook“ pasirašė ES standartines sutarties sąlygas, kurios yra „Facebook“ duomenų tvarkymo sąlygų dalis.

Klientų sąrašus, kuriuose yra jūsų el. pašto adresas ar kiti asmens duomenys, „Facebook“ aktyviai teikiame tik gavę jūsų sutikimą. Todėl mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

Jei nebesutinkate, kad teiktume jūsų duomenis „Facebook“, bet kada galite atšaukti savo sutikimą ateityje, naudodamiesi rinkodaros leidimų nustatymais.

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo tikslą ir apimtį, tolesnį „Facebook“ atliekamą duomenų tvarkymą ir naudojimą bei privatumo nustatymus rasite „Facebook“ duomenų apsaugos gairėse. Šiame kontekste taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad „Facebook“ paprastai leidžia čia prieštarauti tiksliniam nukreipimui (angl. targeting).

„Google“ rinkodaros paslaugos

Norėdami rodyti tikslines žinutes „Google“ tinklo (pvz., „Gmail“, „YouTube“, „Google Discover“ ir kt.) naudotojams, naudojame „Google“ paslaugą „Google Audience from Google“, kurią valdo „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija („Google“).

Gavę jūsų išankstinį sutikimą, šiuo tikslu Google pateikiame klientų sąrašą, į kurį įtrauktas jūsų el. pašto adresas, kurį mums nurodėte registruodamiesi. Tai leidžia Google sukurti profilį apie jūsų naudojimosi mūsų svetaine įpročius, kad būtų galima tikslingiau rodyti reklamą ir pateikti Electrolux naudotojus dominančią reklamą kitose Google tinklo programėlėse ir svetainėse.

Remdamasi jūsų sutikimu, „Google“ renka šią informaciją, kuri gali būti perduodama ir saugoma serveriuose trečiojoje šalyje, esančioje už ES/ EEE ribų, kurioje duomenų apsaugos lygis yra žemesnis nei ES ir kuri gali suteikti valstybės institucijoms prieigą prie šių duomenų. Bendrovė „Google Ireland Limited“ gali perduoti Europos duomenis bendrovei „Google Inc.“, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. Kaip garantiją, pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 44 ir tolesnius punktus, „Google“ pasirašė ES standartines sutarties sąlygas, kurios yra „Google“ Google Ads“ duomenų tvarkymo sąlygų dalis.

Klientų sąrašus, kuriuose yra jūsų el. pašto adresas ar kiti asmens duomenys, „Google“ aktyviai teikiame tik gavę jūsų sutikimą. Todėl mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Savo sutikimą ateityje galite atšaukti naudodamiesi rinkodaros leidimų nustatymais. Gali būti, kad tuomet vis tiek matysite „Electrolux“ reklamą, net jei atšaukėte sutikimą arba jo apskritai nedavėte, tačiau ši reklama trečiųjų šalių platformose yra atsitiktinė.

Jei nebesutinkate, kad mes teiktume jūsų duomenis „Google“, galite, pavyzdžiui, pasinaudoti „Google“ pateiktais nustatymais ir atsisakymo parinktimis arba atsisakyti naudodamiesi rinkodaros leidimų nustatymais.

Daugiau informacijos apie „Google“ personalizuotos reklamos paslaugą rasite čia: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=lt. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google“ naudoja duomenis rinkodaros tikslais, žr. santraukos puslapis, „Google“ privatumo politiką galima rasti čia.

Jūsų teisės pagal ES/EEE teisę

Jeigu esate ES/EEE arba jeigu jūsų asmens duomenis kitais atvejais tvarko „Electrolux“ subjektas ES/EEE viduje, jūs turite šias teises:

 1. Prašyti prieigos prie savo asmens duomenų;
 2. Savo asmens duomenų ištaisymo;
 3. Prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis;
 4. Apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 5. Prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų pateikiami formatu, kuris gali būti perduodamas jums arba kitai organizacijai (perkeliamumas);
 6. Prieštarauti dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo; ir
 7. Teikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Jeigu turite klausimų dėl šių teisių, arba jeigu norėtumėte pasinaudoti kuriomis nors šiomis teisėmis, galite tai padaryti raštiškai, telefonu arba el. paštu.

Prašome atkreipti dėmesį, kad naudojimasis šiomis teisėmis gali turėti įtakos mūsų galimybei pateikti jums tam tikrus prietaisus, funkcionalumą arba paslaugas.

Jūsų asmens duomenų apsauga

„Electrolux“ imsis atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių remdamasi galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais, įskaitant reikalavimą iš mūsų paslaugų teikėjų, verslo partnerių arba profesionalių konsultantų naudoti atitinkamas priemones apsaugoti jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų saugojimas

Mes saugosime jūsų asmens duomenis tiek, kiek gali būti reikalaujama įstatymuose arba kaip yra numatyta sutartyje. Jeigu nėra teisinio reikalavimo, mes laikysime informaciją apie jus tik tiek laiko, kiek yra būtina tikslui (tikslams), kuriam ji buvo renkama.

Tarptautiniai duomenų perdavimai

Kaip pasaulinio lygio bendrovė, mes galime saugoti jūsų asmens duomenis Europos Sąjungoje (ES) arba Europos ekonominėje erdvėje (EEE), arba kitose vietose, kuriose mes arba mūsų paslaugų teikėjai ir tiekėjai esame įsikūrę arba kuriose mes arba mūsų paslaugų teikėjai ir tiekėjai turi serverius.

Mes galime perduoti jūsų informaciją tarp „Electrolux“ grupės bendrovių arba perduoti informaciją mūsų vardu veikiantiems tarptautiniams tretiesiems asmenims paslaugų teikėjams ir tiekėjams šiame Pareiškime apie duomenų privatumo apsaugą numatytiems tikslams.

Speciali informacija ES/EEE piliečiams dėl tarptautinių duomenų perdavimų
Jūsų informacija gali būti perduodama į šalį, esančią už ES/EEE ribų, kuri negali užtikrinti lygiaverčio ES/EEE duomenų apsaugos lygio. Mes teikiame atitinkamas apsaugos priemones tokiems tarptautiniams duomenų perdavimams, kaip reikalauja įstatymai, įskaitant Europos Komisijos patvirtintų Standartinių sutarčių sąlygų naudojimą, Etikos kodeksą ir/arba Įmonėms privalomas taisykles. Galite kreiptis į mus žemiau nurodytu adresu ir prašyti pateikti šių dokumentų kopiją.

Kaip susisiekti su mumis

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra AB Electrolux (publ) ir (arba) vietos Electrolux subjektas. Norėdami sužinoti atitinkamo Electrolux subjekto, pavadinimą ir kontaktinius duomenis, apsilankykite www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies.

Jeigu norite pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis arba turite kokių nors kitų klausimų dėl šio Pareiškimo apie duomenų privatumo apsaugą, pateikite savo prašymą naudodami šią nuorodą www.electroluxgroup.com/privacy.

Informuojame, kad duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra šie: 

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stockholm
Švedija
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Šio Pareiškimo apie duomenų privatumo apsaugą atnaujinimai

Mes galime atnaujinti šį Pareiškimą apie duomenų privatumo apsaugą. Bet kurie šio Pareiškimo apie duomenų privatumo apsaugą pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo datos arba kitą datą, kaip reikalauja įstatymai.

Paskutinį kartą atnaujinta: 04.10.2021

Data Subject Access Request Form +

This form is intended only for users domiciled in European Economic Area and United Kingdom to enable them to execute their rights provided in GDPR. To allow us to process your request, kindly fill in all relevant information about the request. Please note that failing to provide accurate and complete information may prevent us from fulfilling the request

If you are or were an Electrolux Group employee in Europe, please contact us at privacy@electrolux.com. Please provide your full name and surname. Please also provide contact information to your current or latest workplace.

In order to apply for a position at Electrolux Group of companies, please send in the application via https://career.electroluxgroup.com/. To access or remove data related to an application, use links in the online application form where you provided information. For questions regarding the Applicant Privacy Statement, please contact privacy@electrolux.com.