SKYDD FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Electrolux har åtagit sig att vara en pålitlig och ansvarstagande partner till alla sina uppskattade kunder. Det här innebär att vi är engagerade i att arbeta öppet och transparant och i enlighet med tillämplig lag och förordningar, vilket inkluderar att ge våra kunder uppdaterad information om vår insamling och användning av personuppgifter.

Vi uppmanar dig att läsa vår Integritetspolicy. Den förklarar bland annat vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka syften. Den summerar även vilka dina rättigheter är när det gäller dessa uppgifter.

INTEGRITETSPOLICY

Vi vill ge dig information om vilken information om dig (dina "personuppgifter") som vi samlar in, vad vi använder den för, med vilka vi delar den och vilka rättigheter du har.

De typer av personuppgifter som vi samlar in är:

 • A) Kontaktuppgifter - såsom namn, adress, telefonnummer, mailadress, och inloggningsuppgifter;
 • B) Information om ditt köp av produkter eller tjänster - såsom information om produktregistrering, information om garanti och inskrivningsstatus i tjänster;
 • C) Uppgifter om konsumentnöjdhet och kundutvärdering - såsom resultaten av undersökningar om kundnöjdhet och kundutvärderingar;
 • D) Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats -  såsom cookies;
 • E) Uppgifter som identifierar produkten - såsom produktnummer, serienummer, mjukvaruversion, MAC-adress, modell, färg etc.;
 • F) Information om användning av produkten - såsom hur och när produkten används (frekvens och vilka cykler);
 • G) Information som genereras av produkten - såsom driftdata, t.ex. öppning och stängning av inre ventiler, användning av värmekrets och effektivitet, ugnstemperatur, motorkraft, aktiviteter som drivs av produktens programvara för att leverera den cykel/funktion som valts av dig; uppgifter om effektivitet, t.ex. vattenförbrukning, energiförbrukning; situationsinformation, t.ex. förhållanden som omger produkten, såsom omgivande temperatur, luftfuktighet, hårdhet på vatten.

Hur vi samlar in personuppgifter:

 • från dig eller din representant när du köper din produkt, vid registrering av din produkt, vid besök på vår webbplats, vid aktivering av ditt konto, vid beställning av tjänst, vid deltagande i våra kampanjer, vid skapandet av kundrecension eller vid nedladdning av och användning av en applikation;
 • från våra återförsäljare;
 • från tredje parter såsom tjänsteleverantörer, leverantörer och partners;
 • från offentligt tillgängliga källor;
 • från sociala medier, t.ex. Facebook om du väljer att använda Facebook för att underlätta inloggningen till vår webbplats/appar.

Du kan välja att avstå från att tillhandahålla oss viss typ av information. Om du väljer att göra det kan det påverka vår förmåga att tillhandahålla dig, och din förmåga att använda, vissa produkter och/eller tjänster eller deras funktionalitet och funktioner. Om inget annat anges kommer ditt val att inte lämna sådan information dock inte innebära några rättsliga konsekvenser för dig.

Vi kan även kombinera informationen som du tillhandahåller oss med information som samlats in online eller offline i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, inklusive information som tillhandahållits från tredje part, och använda eller dela den för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan anonymisera den information vi samlar in (vilket innebär att den inte längre kan associeras till dig och därmed inte längre utgör personuppgifter).

Varför vi behandlar dina personuppgifter och de rättsliga grunderna för behandlingen

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål (gemensamt "Behandlingsändamål")

Behandlingsändamål 

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

För att hjälpa till med utveckling, testning, förbättring och modifiering av våra produkter och tjänster

Kategorier C, E, F och G ovan

Legitimt intresse

I händelse av en övervägd eller faktisk omorganisation, fusion, förvärv, försäljning, joint venture, uppdrag eller annan disposition av all hela eller någon del av vår verksamhet, tillgångar och lager

Kategorier A, B, C, D, E, F, och G ovan

Legitimt intresse

För att skicka marknadsförings meddelanden

Dina kontaktuppgifter (kategorier A, B, D, E och F ovan)

Samtycke eller legitimt intresse

För att aktivera funktionalitet i enlighet med beskrivningen av produkten/tjänsten

Kategorier E, F och G ovan

Fullgörande av avtal

För att tillhandahålla dig de produkter och tjänster du har begärt

Kategorier A, C och D ovan

Fullgörande av avtal

För att ge dig administrativa meddelanden såsom användarinstruktioner/ produktsäkerhetsmeddelande som gäller din produkt, tjänst eller konto

Kategorier A, B, E, F och G ovan

Fullgörande av avtal

I felsökning- och reparationssyften

Kategorier  E, F och G ovan

Fullgörande av avtal

För att kunna kommunicera med dig om din produkt, tjänst eller konto och liknande kundtjänsrelaterade aktiviteter

Kategorier A, B, C, D, E, F och G ovan

Fullgörande av avtal och annat legitimt intresse

För interna affärsändamål, inklusive säkerhet, analys, revision, och för våra centrala operativa aktiviteter

Kategorier A, B, C, D, E, F och G ovan

Legitimt intresse

För att utvärdera din recension och återkoppling när du betygsätter våra produkter och tjänster

Kategori C ovan

 

Legitimt intresse av att förbättra våra produkter

För att hantera och driva våra webbplatser och applikationer, inklusive onlineregistrering

Kategori A, B, C, D, E, F och G ovan

Fullgörande av avtal eller annat legitimt intresse

Ditt samtycke

När behandlingen är baserad på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallandet av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av någon behandling som grundar sig på ditt samtycke innan det tagits tillbaka.

Information som vi delar

För de Behandlingsändamål som anges ovan kan vi komma att dela med oss av eller lämna ut dina personuppgifter:

 • när det följer av lag, för att  rätta sig efter en rättslig process och/eller för att svara på förfrågningar från offentliga myndigheter;
 • med andra företag inom Electroluxkoncernen;
 • med tjänsteleverantörer och leverantörer som är betrodda att tillhandahålla tjänster och produkter, både på våra vägnar och med våra partners;
 • med en tredje part i händelse av en övervägd eller faktisk omorganisation, fusion, förvärv, försäljning, joint venture, uppdrag eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar och lager;
 • för att tillämpa våra villkor; eller
 • för att skydda eller tillvarata våra rättigheter.

När personuppgifter delas med en tredje part kräver Electrolux att en sådan tredje part går med på att skydda och hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, föreskrifter och avtalsförpliktelser eller andra instruktioner som vi tillhandahåller dem.

Dina val när det gäller marknadsföring och information

Du har vissa val om hur vi använder och delar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och för likdanande ändamål. Under förutsättning att du lämnat ditt samtycke kan Electrolux komma att skicka information om produkter, tjänster, evenemang och kampanjer till dig. Vi kan skicka sådan information via olika kanaler: e-post, telefon, SMS, post och sociala nätverk. Vi vill ge dig den bästa upplevelsen, därför kan informationen komma att anpassas utifrån de uppgifter som samlats in och dina preferenser.

När det krävs enligt lag kommer vi att erhålla ditt samtycke på förhand. Du kan återkalla ditt samtycke till marknadsföring när som helst, t.ex. genom att avbryta prenumerationen på meddelanden genom att följa anvisningarna i meddelandet eller via ditt onlinekonto genom att uppdatera dina marknadsföringsinställningar. Om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden kan dina personuppgifter fortfarande komma att användas för andra ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy, såsom att kommunicera med dig för administrativa eller affärsmässiga ändamål som en del av det avtalsförhållande vi har med dig eller när det krävs enligt lag.

Dina rättigheter enligt EU/EES lagstiftning

Om du befinner dig i EU/EES eller om dina personuppgifter annars behandlas av ett Electroluxbolag inom EU/EES har du följande rättigheter:

 1. Rätt till tillgång till dina personuppgifter;
 2. Rätt till rättelse av personuppgifter;
 3. Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd") av dina personuppgifter;
 4. Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter;
 5. Rätt att få ut dina personuppgifter i ett format som kan överföras till dig eller en annan organisation (dataportabilitet);
 6. Rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter; och
 7. Rätt att framställa klagomål hos relevant dataskyddsmyndighet.

Om du har några frågor angående dessa rättigheter eller om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kan du göra det skriftligt, via telefon eller via e-post.

Vänligen observera att utövandet av dessa rättigheter kan påverka vår förmåga att förse dig med vissa produkter, funktionaliteter eller tjänster.

Säkerhet för dina personuppgifter

Electrolux kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslag. Vi kommer även att kräva att våra tjänsteleverantörer, affärspartners eller professionella rådgivare ska använda lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter under så lång tid som krävs enligt lag, eller vad som krävs enligt avtal. Om det inte finns något rättsligt krav, behåller vi endast information om dig så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in.

Internationella överföringar

I egenskap av ett globalt företag kan vi komma att lagra dina personuppgifter inom Europeiska Unionen (EU) eller inom det Europiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller andra platser där vi eller våra tjänsteleverantörer och leverantörer är placerade eller har servrar.

Vi kan överföra din information mellan Electrolux koncernföretag eller till våra internationella tredje parts leverantörer och leverantörer som agerar å våra vägnar, för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Särskild information till medborgare i EU/EES när det gäller internationella överföringar
Information om dig kan komma att överföras till ett land utanför EU/EES, som kanske inte erbjuder motsvarande nivå av skydd för dina personuppgifter som finns inom EU/EES. Vi tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder och skydd för sådana gränsöverskridande överföringar i enlighet med lag, vilket inkluderar användandet av standardiserade dataskyddsbestämmelser som antas av Europeiska kommissionen, uppförandekoder och/eller bindande företagsbestämmelser. Du kan begära en kopia av dessa dokument genom att kontakta oss på adressen nedan.

Hur du kontaktar oss

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är AB Electrolux (publ) och/eller det lokala Electroluxbolaget. Vänligen besök www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies för att hitta det aktuella Electroluxbolagets adressuppgifter.

Om du vill utöva dina rättigheter som registrerad eller om du har några andra frågor angående denna Integritetspolicy, vänligen skicka din förfrågan via www.electroluxgroup.com/privacy.

För din information, Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är:

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stockholm
Sverige
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Uppdateringar av denna Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Eventuella ändringar av denna Integritetspolicy kommer att träda i kraft från och med det datum de offentliggörs, eller enligt vad som annars krävs enligt lag.

 

Senast uppdaterad: 2018-09-21

Data Subject Access Request Form+

We recommend that you submit your request using this form so that we can properly identify you and your information, determine the nature and details of your request and, if possible, expedite your request. In case you would prefer to send your request by post, please download our printable form and address it to our Data Privacy Officer at the address mentioned above in the “How to contact us” section.

We will respond to you within one month after receiving the latest of the following:

 1. Your written request
 2. Any further information we may ask you to provide to enable us to comply with your request

We will acknowledge the receipt of your application in writing and will provide you with a reference number which we will use in all future communications with you.

PLEASE COMPLETE ALL FIELDS AS FAILURE TO PROVIDE THE REQUIRED INFORMATION MAY CAUSE A DELAY IN FULFILLING YOUR REQUEST.

Section 1: Information about you or the individual whose information is being requested

Note: We will only release information to the person that the information relates to. If the request is being made by an authorized representative – the authorized representative must also complete Section 3 below.

*indicates a mandatory field

Preferred contact/response method (select one)*


Section 2:  Proof of Identity

To ensure that we are releasing data to the right person, we require you (or your authorised representative) to provide us with proof of your identity. Please provide us with a photocopy or scanned image (do not send originals).

For customers/authorized representatives: Proof of identity can be verified by, for example, the following types of information/documentation:

 • Photo ID (e.g. driving licence, ID card)
 • Electrolux Account Number
 • Valid email address on file at Electrolux
 • Proof of address (e.g. prior correspondence from Electrolux, utility bill)

For employees/previous employees: Proof of identity can be verified by, for example, the following types of information/documentation:

 • Photo ID (e.g. Electrolux badge, driving licence, ID card)
 • Employee number
 • Hire date

We reserve the right to refuse requests whereby we are unable to confirm your identity. If you do not have a photo ID copy, we may in exceptional circumstances accept alternatives for consideration. In certain circumstances we reserve the right to request additional documentation to verify your identity or address. We will notify you if this is the case.

Please check this box if you are an Authorized Representative making a request on behalf of the above individual 

Section 3:  Authorized Representative (if applicable)

(If completed, Electrolux will only reply to the address/email address in this section)

Preferred contact/response method (select one)


Proof of the Representative’s Identity

Representatives must attach proof of identity as listed in Section 2 above.

Proof of Representative Authority

Please attach proof of authority to request the information on behalf of the individual whose information you are requesting (e.g. signed authorisation letter from the individual, notarised Power of Attorney, or other authorization notice).

Section 4: Details of information being requested:

You have the right to access and receive a copy of the Personal Data we hold about you. This process will provide you with the Personal Data we hold about you, and information relating to you, in manual or electronic form. Information relating to third parties which may be part of a record or other information exempt under applicable law(s) will not be provided or will be redacted (blacked out).

Date range of the data requested*

This will help us find the information you are looking for quickly and ensure that we are not sending you information you don’t want.

Type of data requested*

Note: some data may have been reviewed and destroyed where appropriate in accordance with our information retention policies. Electrolux is also the ‘data controller’ for certain information held by other bodies which are contracted by Electrolux in connection with the conduct of specific business activities. This is likely to be the case if, for example, your home appliance was serviced.

Section 5: Other information/comments

Section 6: Declaration

The information supplied in this request is correct and I am the individual to whom it relates or the authorized representative of that individual.  I understand that Electrolux may need to obtain further information from me/my representative in order to comply with this request.  Please type your name below (your e-signature) or sign if you are mailing the form to us.

Before submitting this form, please check the following for completeness:

If, after you have received the information you have requested, you believe that:

 • The information is inaccurate or out of date; or
 • We should no longer be holding that information; or
 • We are using your information for a purpose for which you were unaware; or
 • We have shared inaccurate information about you with someone else;

please contact the Data Protection Officer at privacy@electrolux.com.