TEIE ISIKUANDMETE KAITSE

 

Electrolux soovib olla kõigi oma väärtustatud klientide jaoks usaldusväärne ja vastutustundlik partner. See tähendab, et me oleme kohustunud tegutsema avatud ja läbipaistval viisil ning kooskõlas kohalduvate seaduste ja regulatsioonidega, sealhulgas andma klientidele ajakohastatud informatsiooni meie andmete kogumise ja kasutamise kohta.

Soovitame teil lugeda meie privaatsusteavitust, ja mis muu hulgas kirjeldab seda, milliseid isikuandmeid teie kohta töötleme ja mis eesmärgil. Lisaks on selles toodud kokkuvõte teie õigustest nende andmetega seoses.

 

ANDMEKAITSEALANE TEAVITUS

Soovime teile anda informatsiooni selle kohta, milliseid andmeid me teie kohta (teie isikuandmed) kogume, milleks me neid kasutame, kellega me neid jagame ja millised on teie õigused.

Isikuandmete liigid, mida kogume:

A) Kontaktandmed - näiteks nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja kasutajakonto informatsioon;

B) Informatsioon teie ostetud toodete või teenuste kohta – näiteks toote registreerimisinfo, informatsioon garantii kohta ja teenustega liitumise staatus;

C) Kliendi rahulolu ja tagasiside andmed – näiteks kliendirahulolu ja tagasiside uuringute andmed;

D) Andmed, mida kogutakse siis, kui külastate meie veebilehte – näiteks andmed, mis kogutakse küpsiste kaudu ja muud automaatselt kogutavad andmed, et pakkuda teile meie veebilehti, või informatsioon, mida meile esitate, kui külastate meie veebilehti (näiteks kontaktandmete ankeedid jne);

E) Seadme tuvastamise andmed – näiteks PNC number, seerianumber, tarkvara versioon, MAC aadress, mudel, värv jne;

F) Seadme kasutamise andmed – näiteks kuidas ja millal seadet kasutatakse (sagedus ja tsüklid)

G) Seadme enda loodud andmed – näiteks tööandmed, nt siseventiilide avanemine ja sulgumine, ringvoolu kasutamine ja tõhusus, ahju temperatuur, mootori võimsus, seadme tarkvara käivitatavad tegevused teie valitud tsüklit/funktsiooni pakkumiseks; tõhusuandmed, nt vee tarbimine, energia tarbimine; olukorda käsitlevad andmed, nt seadet ümbritsevad tingimused, näiteks välisõhu temperatuur, õhuniiskus, vee karedus.

Kuidas me kogume isikuandmeid:

 • teilt või teie esindajalt toote ostmisel, toote registreerimisel, meie veebilehe külastamisel, teie konto aktiveerimisel, teenuse tellimisel, meie kampaaniates osalemisel, toote arvustuse koostamisel või rakenduse allalaadimisel ja kasutamisel;
 • meie jaemüüjatelt;
 • meie kolmandatest isikutest teenuse osutajatelt, tarnijatelt ja partneritelt;
 • avalikult kättesaadavatest allikatest;
 • sotsiaalmeediast, nt Facebook'ist, kui otsustate kasutada Facebook'i, et lihtsustada sisselogimist meie veebilehtedele/rakendustesse.

Võite otsustada teatud isikuandmete liike meiega mitte jagada. Kui otsustate seda teha, võib see mõjutada meie võimalust pakkuda teile ja teie võimalust kasutada teatud seadmeid ja/või teenuseid või nende funktsioone ja omadusi. Kuid teie otsus sellist informatsiooni mitte esitada ei too kaasa õiguslikke tagajärgi, välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti.

Võime kombineerida teie antud isikuandmeid muu veebist või võrguväliselt kogutud informatsiooniga kohalduvate seadustega lubatud ulatuses, sealhulgas kolmandate isikute antud informatsiooniga, ning kasutada või jagada seda andmekaitsealases teavituses kirjeldatud eesmärkidel. Võime kogutud andmed muuta anonüümseks (see tähendab, et neid ei saa enam teiega seostada ning need pole seega enam isikuandmed).

Miks me teie isikuandmeid töötleme ja töötlemise õiguslikud alused

Võime kasutada teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel (koos Töötlemise eesmärgid):

Töötlemise eesmärgid 

Isikuandmete liik/liigid

Õiguslik alus

Aidata kaasa meie toodete ja teenuste arendamisele, testimisele, parendamisele ja täiendamisele

Ülaltoodud liigid C, E, F ja G

Õigustatud huvi parendada ja täiendada meie tooteid ja teenuseid.

Kavandatava või tegeliku kogu või mis tahes osa meie äritegevuse, varade ja osaluse restruktureerimise, ühinemise, omandamise, müügi, ühisettevõtte, üleandmise või muu käsutamise korral

Ülaltoodud liigid A, B, C, D, E, F ja G

Õigustatud huvi aidata kaasa ja/või võimaldada kavandatavat või tegelikku kogu või mis tahes osa meie äritegevuse, varade ja osaluse restruktureerimist, ühinemist, omandamist, müüki, ühisettevõtet, üleandmist või muud käsutamist.

Selleks, et edastada teile turundusteateid

Teie kontaktandmed (ülaltoodud liigid A ja B)

Nõusolek või õigustatud huvi turundada meie tooteid ja teenuseid.

Selleks, et võimaldada funktsionaalsus kooskõlas seadme/teenuse kirjeldusega

Ülaltoodud liigid A, E, F ja G

Lepingu täitmine

Selleks, et pakkuda teile teie soovitud tooteid ja teenuseid

Ülaltoodud liigid A, C, D, E, F ja G

Lepingu täitmine

Selleks, et saata teile haldusteateid, näiteks kasutusjuhend / toote ohutusteatised, mis on seotud teie seadme, teenuse või kontoga

Ülaltoodud liigid A, B, E, F ja G

Lepingu täitmine

Vigade leidmise ja remondi eesmärgil

Ülaltoodud liigid A, E, F ja G

Lepingu täitmine

Selleks, et suhelda teiega teie toote, teenuse või konto osas ning sarnaste klienditeenindusega seotud tegevuste jaoks

Ülaltoodud liigid A, B, C, D, E, F ja G

Lepingu täitmine või muud seaduspärased eesmärgid, näiteks teie informeerimine toodete, teenuste või konto kohta

Sisemised ärieesmärgid, sealhulgas turvalisus, analüütika, audit ja meie põhilised tegevused

Ülaltoodud liigid A, B, C, D, E, F ja G

Õigustatud huvi soodustada ja võimaldada meil täita meie sisemisi ärieesmärke

Selleks, et hinnata teie tagasisidet, kui te hindate ja arvustate meie tooteid või teenuseid

Ülaltoodud liigid A ja C

 

Õigustatud huvi täiustada meie tooteid

Selleks, et hallata ja juhtida meie veebilehti ja rakendusi, sealhulgas veebis registreerumist

Ülaltoodud liigid A, B, C, D, E, F ja G

Lepingu täitmine või muud seaduspärased eesmärgid, näiteks kasutaja kogemuse parendamine.

Teie nõusolek

Kui töötlemistegevus tugineb teie nõusolekule, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Teie nõusoleku tühistamine ei mõjuta aga teie nõusoleku alusel enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Informatsioon, mida jagame

Ülaltoodud Töötlemise eesmärkidel võime jagada või avaldada teie isikuandmeid:

 • seadusega nõutud viisil selleks, et täita õiguslikku menetlust ja/või vastata ameti- ja valitsusasutuste taotlustele;
 • Electroluxiga samasse kontserni kuuluvate ettevõtetega;
 • teenuse osutajate ja tarnijatega, kellele on usaldatud meie nimel teenuste ja seadmete pakkumine ning meie parteritega
 • kolmanda isikuga kavandatava või tegeliku kogu või mis tahes osa meie äritegevuse, varade ja osaluse restruktureerimise, ühinemise, omandamise, müügi, ühisettevõtte, üleandmise või muu käsutamise korral;
 • selleks, et jõustada meie tingimusi või
 • selleks, et kaitsta meie õigusi.

Isikuandmete jagamisel kolmanda isikuga nõuab Electrolux, et vastav kolmas isik nõustub kaitsma ja käsitlema teie isikuandmeid kooskõlas kõigi õiguslike, regulatiivsete ja lepinguliste kohustustega või muude juhistega, mis me neile anname.

Teie valikud turundamise ja informatsiooni osas

Teil on teatud valikud selle osas, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja jagame turundamiseks ja sarnastel eesmärkidel. Teie nõusolekul võib Electrolux saata teile informatsiooni seadmete, teenuste, sündmuste ja pakkumiste kohta. Suhtlus võib toimuda erinevate kanalite kaudu: e-post, telefon, SMS, tavapost, sotsiaalvõrgustikud. Tahame teile pakkuda parimat kogemust, seetõttu võib suhtlus olla kohandatud kogutud andmete ja teie eelistuste alusel.

Seadusega nõutud juhtudel küsime eelnevalt teie nõusolekut. Võite oma nõusoleku turundamiseks igal ajal tagasi võtta. Näiteks võite loobuda sõnumite saamisest, järgides sõnumis toodud loobumisjuhiseid või uuendades oma turunduseelistusi oma veebikontol.

Kui otsustate turundusteateid mitte saada, võidakse teie isikuandmeid siiski kasutada muudel andmekaitsealases teavituses kirjeldatud eesmärkidel, näiteks teiega suhtlemiseks administratiivsetel või tehinguga seotud eesmärkidel meievahelise lepingulise suhte osana või seaduses nõutud juhtudel.

Sotsiaalmeedia reklaam

Facebook Custom Audience

Facebookis analüüsimiseks, optimeerimiseks ja tõhusaks turustamiseks kasutame Facebook Custom Audience’i, mida haldab Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa ("Facebook").

Teie eelneva nõusoleku korral anname Facebookile nendel eesmärkidel klientide nimekirja, mis sisaldab teie e-posti aadressi, mille te meile registreerimisel andsite. Kohandatud sihtrühma funktsiooni kasutamisel räsitakse teie andmed enne nende üleslaadimist ja edastamist Facebookile kohapeal meie süsteemis ("räsitud andmed"). Facebook toodab nendest räsitud andmetest Facebooki kasutajatunnused, mis seejärel sobitatakse teie Facebooki andmetega, mida Facebook kasutab sihtrühma loomiseks (vt täpsemalt Facebooki andmekaitse suuniseid). Põhimõtteliselt kasutame seda funktsiooni selleks, et kuvada teile huvipõhiseid reklaame, kui külastate sotsiaalvõrgustikku "Facebook" või teisi veebisaite, mis samuti seda vahendit kasutavad.

Teie nõusoleku alusel võidakse andmeid edastada kolmandasse riiki väljaspool ELi/EMPd, kus andmekaitse tase on madalam kui ELis ja mis võib võimaldada riigiasutustele juurdepääsu nendele andmetele. Facebook Ireland edastab Euroopa andmeid Facebook, Inc.’i aadressil 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, ning andmeid võidakse edastada teistele Facebooki alltöötlejatele. Tagatiseks vastavalt art. 44 ja sellele järgnevate artiklite alusel on Facebook allkirjastanud ELi standardsed lepingutingimused, mis on osa Facebooki andmetöötlustingimustest.

Anname Facebookile aktiivselt teie e-posti aadressi või muid isikuandmeid sisaldavaid kliendiloendeid ainult teie nõusolekul. Meie töötlemise õiguslik alus on seega art. 6 lõik. 1 punkt a) GDPR.

Kui te ei ole enam nõus, et me teie andmeid Facebookile edastame, saate oma nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta oma turundusloa seadete kaudu.

Täiendavat teavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta Facebooki poolt, samuti privaatsusseadete kohta leiate Facebooki andmekaitsesuunistest. Sellega seoses arvestage palun ka sellega, et Facebook võimaldab teil üldiselt siinkohal vastuväiteid suunamisele esitada.

Google'i turundusteenused

Google'i võrgustiku (nt Gmail, YouTube, Google Discover jne) kasutajatele suunatud sõnumite näitamiseks kasutame Google'i teenust Google Audience, mida haldab Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa ("Google").

Teie eelneva nõusoleku korral anname Google'ile sel eesmärgil kliendiloendi, mis sisaldab teie e-posti aadressi, mille te meile registreerimisel andsite. See võimaldab Google'il luua profiili teie kasutusmustrite kohta meie veebisaidil, et kuvada reklaame sihipärasemalt, et esitada kasutajatele huvipakkuvaid Electroluxi reklaame teistes Google'i võrgustiku rakendustes ja veebisaitidel.

Teie nõusoleku alusel kogub Google neid andmeid ning neid võidakse edastada ja salvestada kolmandas riigis väljaspool ELi/EMP-d asuvates serverites, kus on madalam andmekaitse tase kui ELis ja mis võivad võimaldada riigiasutustele juurdepääsu nendele andmetele. Google Ireland Limited võib edastada Euroopa andmeid Google LLC’le aadressil Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tagatiseks vastavalt art. 44 ja sellele järgnevatele artiklitele   isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt on Google allkirjastanud ELi standardsed lepingutingimused, mis on osa Google'i Google Ads'i andmetöötlustingimustest.

Anname Google'ile aktiivselt teie e-posti aadressi või muid isikuandmeid sisaldavaid klientide nimekirju ainult teie nõusolekul. Meie töötlemise õiguslik alus on seega art. 6 lõik. 1  punkt a) GDPR. Te saate oma nõusoleku tulevikus tagasi võtta oma turustusloa seadete kaudu. On võimalik, et te näete siis ikkagi Electroluxi reklaami, isegi kui te oma nõusoleku tagasi võtsite või algselt ei andnud, kuid need reklaamid kolmandate isikute platvormidel on juhuslikud.

Kui te ei ole enam nõus, et me teie andmeid Google'ile edastame, võite kasutada näiteks Google'i pakutavaid seadistusi ja loobumisvõimalusi või loobuda sellest oma turundusloa seadete kaudu.

Lisateavet Google'i personaliseeritud reklaamiteenuse kohta leiate siit: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en. Lisateavet selle kohta, kuidas Google kasutab andmeid turunduslikel eesmärkidel, leiate siit: kokkuvõttev lehekülg, Google'i privaatsuspoliitika on saadaval siin.

Teie EL/EMP seadustest tulenevad õigused

Kui asute Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas või kui teie isikuandmeid töötleb muul viisil Electroluxi üksus Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas, on teil järgmised õigused:

 1. taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele;
 2. parandada oma isikuandmeid;
 3. taotleda oma isikuandmete kustutamist; 
 4. piirata oma isikuandmete töötlemist;
 5. taotleda, et teie isikuandmeid esitatakse sellisel kujul, et neid saab edastada teile või muule organisatsioonile (ülekantavus);
 6. esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ning
 7. esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Kui teil on küsimusi nende õiguste kohta või te sooviksite mõnda nendest õigustest teostada, võite seda teha kirjalikult, telefoni või e-posti teel.

Palun võtke teatavaks, et nende õiguste teostamine võib mõjutada meie võimet pakkuda teile teatud seadmeid, funktsioone või teenuseid.

Teie isikuandmete turvalisus

Electrolux võtab kasutusele asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed kooskõlas kohalduvate isikuandmeid käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas nõuab meie teenuse osutajatelt, äripartneritelt või professionaalsetelt nõunikelt, et nad võtaksid kasutusele asjakohased meetmed teie isikuandmete kaitsmiseks.

Teie isikuandmete talletamine

Talletame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on nõutud seadusega või mis tahes lepinguga. Õigusliku nõude puudumisel hoiame teie kohta käivat informatsiooni ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgiks/eesmärkideks, milleks seda koguti.

Sisemised edastamised

Ülemaailmse ettevõttena võime teie isikuandmeid salvestada Euroopa Liidus (EL) või Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või muudes asukohtades, kus meie või meie teenuse osutajad ja tarnijad asuvad või kus neil on serverid.

Võime edastada teie informatsiooni Electroluxi kontserni ettevõtete vahel või edastada informatsiooni meie rahvusvahelistele kolmandast isikutest teenuse osutajatele ja tarnijatele, kes meie nimel tegutsevad, andmekaitsealases teavituses kirjeldatud eesmärkidel.

Konkreetne informatsioon EL/EMP kodanikele seoses rahvusvaheliste edastamistega
Teie informatsiooni võidakse edastada väljaspool Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki, kus ei pruugi olla tagatud samaväärne kaitstuse tase nagu Euroop Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas.  Tagame selliste piiriüleste edastamiste korral seadusega nõutud asjakohased kaitsemeetmed ja kaitse, sealhulgas Euroopa Komisjoni kinnitatud lepingulised tüüptingimused, tegevusjuhised ja/või siduvad ettevõtluseeskirjad. Võite taotleda nendest dokumentidest koopiat, võttes meiega ühendust alltoodud aadressil.

Kuidas meiega ühendust võtta

Teie isikuandmete vastutav töötleja on AB Electrolux (publ) ja/või kohalik Electrolux üksus. Palun külastage veebilehte www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies, et leida vastava Electrolux üksuse, nimi ja kontaktandmed.

Kui soovite teostada oma andmesubjekti õiguseid või kui teil on mis tahes muid küsimusi andmekaitsealase teavituse kohta, esitage palun oma taotlus aadressil www.electroluxgroup.com/privacy.

Teie informatsiooni osas on andmekaitseametniku kontaktandmed:

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stockholm
Rootsi
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Andmekaitsealase teavituse uuendused

Võime uuendada andmekaitsealast teavitust.  Mis tahes muudatused andmekaitsealases teavituses jõustuvad alates nende avaldamise kuupäevast või muudel seaduses sätestatud juhtudel.

Viimati uuendatud: 04.10.2021

Data Subject Access Request Form +

This form is intended only for users domiciled in European Economic Area and United Kingdom to enable them to execute their rights provided in GDPR. To allow us to process your request, kindly fill in all relevant information about the request. Please note that failing to provide accurate and complete information may prevent us from fulfilling the request

If you are or were an Electrolux Group employee in Europe, please contact us at privacy@electrolux.com. Please provide your full name and surname. Please also provide contact information to your current or latest workplace.

In order to apply for a position at Electrolux Group of companies, please send in the application via https://career.electroluxgroup.com/. To access or remove data related to an application, use links in the online application form where you provided information. For questions regarding the Applicant Privacy Statement, please contact privacy@electrolux.com.