OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Electrolux stawia sobie za cel bycie godnym zaufania i odpowiedzialnym partnerem dla wszystkich naszych klientów. Oznacza to, że kładziemy nacisk na prowadzenie działalności w sposób otwarty, transparentny oraz zgodny ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, a także, aby przekazywać naszym klientom aktualne informacje na temat zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszym Oświadczeniem o Ochronie Danych Osobowych, które w szczegółowy sposób opisuje, jakie dane osobowe Państwa przetwarzamy i w jakim celu to robimy. Oświadczenie to podsumowuje także Państwa prawa odnośnie tych danych.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH KONSUMENTÓW SPÓŁKI ELECTROLUX

Niniejszą informacją pragniemy poinformować konsumentów spółki Electrolux, jakie rodzaje danych na ich temat („dane osobowe”) gromadzimy, w jakim celu je wykorzystujemy, oraz komu je udostępniamy, a także jakie przysługują im prawa.

Kategorie danych osobowych gromadzonych przez Electrolux:

 • A) Dane kontaktowe – a w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dane potrzebne do logowania;
 • B) Informacje na temat produktów lub usług zakupionych przez konsumentów – a w szczególności informacje o rejestracji produktów, posiadanej gwarancji oraz ew. korzystaniu z abonamentów na usługi;
 • C) Dane na temat zadowolenia konsumentów oraz otrzymanych od nich informacji zwrotnych – a w szczególności wyniki ankiet badających zadowolenie konsumentów oraz proszących o informacje zwrotne;
 • D) Dane gromadzone przez Electrolux w momencie odwiedzania jej witryny przez konsumentów ‒ a w szczególności dane gromadzone przez pliki cookie oraz inne dane gromadzone automatycznie w celu umożliwienia konsumentom korzystania z witryn Electrolux lub dane udostępniane Electrolux przez konsumentów w momencie odwiedzin witryn Electrolux (w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych itp.);
 • E) Dane identyfikujące urządzenie ‒ a w szczególności numer produktu, numer seryjny, wersja oprogramowania, adres MAC, model, kolor itp.;
 • F) Dane o korzystaniu z urządzenia ‒ a w szczególności dane o tym jak i kiedy urządzenie jest wykorzystywane (częstotliwość i w jakich cyklach)
 • G) Dane generowane przez urządzenie ‒ a w szczególności dane eksploatacyjne, np. informacje o otwarciu i zamknięciu zaworów wewnętrznych, wykorzystaniu i efektywności obiegu grzewczego, temperaturze piekarnika, mocy silnika, czynnościach aktywowanych przez oprogramowanie urządzenia w celu wykonania cyklu/funkcji wybranej przez konsumenta; dane na temat efektywności np. ilość zużytej wody, ilość zużytej energii elektrycznej; dane sytuacyjne np. warunki panujące w otoczeniu urządzenia, a w szczególności temperatura otoczenia, wilgotność powietrza, twardość wody.

Sposoby pozyskiwania danych osobowych przez Electrolux:

 • od konsumentów lub ich przedstawicieli w momencie nabycia i rejestracji produktu, odwiedzenia naszej witryny, aktywowania konta, zamówienia usługi, udziału w jednej z naszych kampanii, oceny produktu lub zgrywania lub wykorzystywania aplikacji;
 • od naszych sprzedawców detalicznych;
 • od naszych zewnętrznych usługodawców, dostawców i partnerów;
 • z publicznie dostępnych źródeł;
 • z mediów społecznościowych np. Facebooka w przypadku, gdy konsument skorzysta z Facebooka w celu ułatwienia logowania w naszej witrynie/aplikacji.

Konsumenci mogą odmówić udostępnienia Electrolux określonych kategorii danych osobowych. Odmowa taka może jednak wpłynąć na naszą możliwość dostarczania konsumentom oraz na możliwość wykorzystywania przez konsumentów pewnych urządzeń i/lub usług lub ich funkcji oraz właściwości. Jednak niezależnie od tego, o ile nie zostało to określone inaczej, decyzja konsumenta o odmowie udostępnienia takich danych nie wywoła dla niego żadnych skutków prawnych.

Możemy również łączyć dane osobowe dostarczane nam przez konsumentów z pozostałymi informacjami gromadzonymi online lub offline w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, w tym z informacjami dostarczonymi przez osoby trzecie, a także wykorzystywać lub udostępniać je dla celów opisanych w niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych Konsumentów Electrolux. Możemy również zanonimizować gromadzone przez nas dane (a więc przetworzyć je w taki sposób, aby nie można było ich już przypisać do konsumenta, którego one dotyczą, i aby tym samym przestały one stanowić informacje osobowe).

Powody i podstawy prawne przetwarzania informacji osobowych konsumentów

Electrolux może wykorzystywać informacje osobowe konsumentów w następujących celach (łącznie „Cele Przetwarzania Danych”):

Cele Przetwarzania Danych 

Kategorie informacji osobowych

Podstawa prawna

Jako pomoc w rozwijaniu, testowaniu, doskonaleniu i modyfikowaniu naszych produktów i usług.

Kategorie C, E, F i G powyżej.

Słuszne prawo do doskonalenia i modyfikowania naszych produktów i usług.

W związku z planowaną lub rzeczywistą reorganizacją, połączeniem, przejęciem, sprzedażą, tworzeniem wspólnego przedsiębiorstwa, cesją lub zbyciem w inny sposób całości lub części naszego przedsiębiorstwa, aktywów lub zapasów.

Kategorie A, B, C, D, E, F i G powyżej.

Słuszne prawo do ułatwienia i/lub umożliwienia realizacji planowanej lub rzeczywistej reorganizacji, połączenia, przejęcia, sprzedaży, utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa, cesji lub innego zbycia całości lub części naszego przedsiębiorstwa, aktywów i zapasów.

Wysyłanie konsumentom informacji marketingowych.

Dane kontaktowe konsumentów (kategorie A i B powyżej).

Zgoda lub słuszne prawo do wprowadzania naszych produktów i usług na rynek.

Umożliwienie korzystania z funkcji zgodnie z opisem urządzenia/usługi.

Kategorie A, E, F i G powyżej.

Wypełnianie postanowień umowy.

Dostarczenie konsumentom produktów i usług, które zamówili.

Kategorie A, C, D, E, F i G powyżej.

Wypełnianie postanowień umowy.

Przekazanie konsumentom powiadomień administracyjnych, a w szczególności wskazówek dla użytkowników/ powiadomień dotyczących bezpieczeństwa produktu dotyczących urządzenia, usługi lub konta konsumenta.

Kategorie A, B, E, F i G powyżej.

Wypełnianie postanowień umowy.

Rozwiązywanie problemów i realizacja napraw.

Kategorie A, E, F i G powyżej.

Wypełnianie postanowień umowy.

Komunikacja z konsumentami w sprawie produktu, usługi lub ich konta, oraz podobne czynności związane z obsługą klienta.

Kategorie A, B, C, D, E, F i G powyżej.

Wypełnianie postanowień umowy lub inny słuszny cel, a w szczególności informowanie konsumentów o produktach, usługach lub ich kontach.

Wewnętrzne cele biznesowe, w tym bezpieczeństwo, analityka, audyty oraz na potrzeby naszych podstawowych czynności operacyjnych.

Kategorie A, B, C, D, E, F i G powyżej.

Słuszne prawo do ułatwienia oraz umożliwienia Electrolux realizacji naszych wewnętrznych celów biznesowych.

Ocena informacji zwrotnych przekazywanych przez konsumentów w momencie, gdy dokonują oni oceny lub przeglądu naszych produktów lub usług.

Kategorie A i C powyżej.

 

Słuszne prawo do poprawiania naszych produktów.

Zarządzanie i prowadzenie naszych witryn oraz aplikacji, w tym rejestracja online.

Kategorie A, B, C, D, E, F i G powyżej.

Wypełnianie postanowień umowy lub inne słuszne prawo, a w szczególności poprawianie doświadczenia użytkowników w trakcie ich interakcji z naszymi produktami i usługami.

Zgoda konsumenta

W przypadku gdy przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie zgody udzielonej przez konsumenta, konsument ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy w tym miejscu jednak podkreślić, że ewentualne wycofanie zgody przez konsumenta nie wpłynie na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody konsumenta przed wycofaniem przez niego zgody.

Dane udostępnianie przez Electrolux osobom trzecim

Aby móc realizować opisane powyżej Cele Przetwarzania Danych, Electrolux może udostępniać lub ujawniać dane osobowe konsumentów:

 • w zakresie i celu wymaganym przez prawo, w celu wypełnienia wymogów postępowań sądowych i/lub w celu odpowiedzi na prośby i wnioski organów publicznych i rządowych;
 • spółkom należącym do Grupy Electrolux;
 • usługodawcom i dostawcom, którym powierzyliśmy świadczenie usług i dostawę urządzeń w naszym imieniu, a także naszym partnerom;
 • stronie trzeciej w przypadku planowanej lub rzeczywistej reorganizacji, połączenia, przejęcia, sprzedaży, tworzenia wspólnego przedsiębiorstwa, cesji lub zbycia w inny sposób całości lub części naszego przedsiębiorstwa, naszych aktywów lub akcji;
 • w celu wyegzekwowania naszych warunków; lub
 • w celu ochrony naszych praw.

Udostępniając dane osobowe stronie trzeciej, Electrolux wymaga, aby taka strona trzecia zobowiązała się chronić dane osobowe konsumentów i postępować z nimi zgodnie z wszelkimi wymogami i zobowiązaniami prawnymi, regulacyjnymi i umownymi, lub z innymi instrukcjami i poleceniami przekazywanymi im przez Electrolux.

Uprawnienia konsumentów w zakresie marketingu i informacji

Konsumentom przysługują określone uprawnienia w zakresie wyboru sposobu wykorzystania i udostępniania przez Electrolux informacji osobowych konsumentów w celach marketingowych oraz innych podobnych celach. Pod warunkiem uzyskania na to zgody konsumenta Electrolux może wysyłać konsumentowi informacje o urządzeniach, usługach, wydarzeniach i promocjach. Wiadomości i powiadomienia mogą być wysyłane różnymi kanałami: mejlowo, telefonicznie, SMS-em, pocztowo, za pośrednictwem sieci społecznościowych. Pragniemy zapewnić naszym konsumentom najlepsze, możliwe doświadczenia użytkownika, dlatego nasze wiadomości i powiadomienia mogą być indywidualnie dopasowywane do konkretnego konsumenta w oparciu o zgromadzone dane oraz preferencje konsumenta.

W przypadku gdy wymaga tego prawo, w pierwszej kolejności prosimy konsumenta o udzielenie nam uprzedniej zgody. Konsument może wycofać swoją zgodę na przesyłanie mu informacji marketingowych w dowolnym momencie. Przykładowo konsument może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, postępując zgodnie z instrukcją rezygnacji podaną w wiadomości lub logując się do swojego konta online w celu aktualizacji swoich preferencji marketingowych.

W przypadku rezygnacji przez konsumenta z otrzymywania wiadomości marketingowych, jego dane osobowe mogą nadal być wykorzystywane w innych celach opisanych w niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych Konsumentów Electrolux, a w szczególności w celu komunikowania się z konsumentem w celach administracyjnych lub transakcyjnych, w ramach stosunku umownego łączącego konsumenta z Electrolux lub w przypadku, gdy wymaga tego prawo.

Prawa konsumentów wynikające z przepisów UE/EOG

W przypadku gdy konsument mieszka na terytorium UE/EOG lub jeżeli informacje osobowe konsumenta są na innej podstawie przetwarzane przez podmiot Electrolux na terytorium EU/EOG, konsumentowi przysługuje prawo:

 1. żądania wglądu w swoje dane osobowe;
 2. korekty swoich danych osobowych;
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. żądania przekazania swoich danych osobowych w formacie umożliwiającym ich przekazanie konsumentowi lub innej organizacji (przenoszalność);
 6. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; oraz
 7. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Konsumenci pragnący zadać jakiekolwiek pytania odnośnie ww. praw lub chcący skorzystać z któregokolwiek z ww. praw mogą to zrobić pisemnie, telefonicznie lub mejlowo.

Zwracamy uwagę, że skorzystanie z ww. praw może wpłynąć ujemnie na naszą możliwość zapewnienia konsumentom pewnych urządzeń, funkcji lub usług.

Bezpieczeństwo danych osobowych konsumentów

Electrolux podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującego prawa ochrony danych, w tym nakłada na swoich usługodawców, partnerów biznesowych lub profesjonalnych doradców obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony informacji osobowych konsumentów.

Przechowywanie danych osobowych konsumentów

Przechowujemy informacje osobowe konsumentów przez okres wymagany przez prawo lub obowiązującą nas umowę. W przypadku braku wymogu prawnego, przechowujemy informacje o konsumentach jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały one zgromadzone.

Międzynarodowe transfery

Ponieważ Electrolux jest spółką ogólnoświatową, możemy przechowywać dane osobowe konsumentów na terytorium Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), lub w innym miejscu, gdzie my lub nasi usługodawcy i dostawcy mają swoją siedzibę lub posiadają swoje serwery.

Możemy transferować dane naszych konsumentów pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Electrolux lub do naszych zewnętrznych usługodawców i dostawców działających w naszym imieniu, w celach opisanych w niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych Konsumentów Electrolux.

Informacje istotne dla obywateli państw członkowskich UE/EOG dotyczące transferów międzynarodowych
Informacje konsumentów mogą zostać przetransferowane do kraju spoza UE/EOG, który może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak państwa członkowskie UE/EOG. Zapewniamy odpowiednie środki zabezpieczenia i ochrony takich międzynarodowych transferów zgodnie z wymogami prawa, w tym między innymi wykorzystujemy Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, Kodeks Postępowania i/lub Wiążące Reguły Korporacyjne. Konsumenci mogą poprosić o kopie tych dokumentów, kontaktując się z nami na adres podany poniżej.

Kontakt z Electrolux

Administratorem informacji osobowych konsumenta jest spółka AB Electrolux (publ) lub lokalny podmiot Electrolux. Konsumenci chcący dowiedzieć się, który podmiot Electrolux, jest administratorem informacji osobowych i jakie są dane kontaktowe do tego podmiotu, mogą tego dokonać za pośrednictwem strony www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies.

Konsumenci chcący skorzystać z praw przysługujących im jako osobom, których dane dotyczą, lub chcący zgłosić inne pytania dotyczące niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych Konsumentów Electrolux, proszeni są o przesłanie swojego pytania za pośrednictwem strony www.electroluxgroup.com/privacy.

Poniżej podajemy dane kontaktowa Administratora Bezpieczeństwa Informacji: 

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stockholm/Sztokholm
Sweden/Szwecja
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Aktualizacje niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych Konsumentów Electrolux

Możemy aktualizować treść niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych Konsumentów Electrolux. Wszelkie zmiany treści niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych Konsumentów Electrolux wchodzą w życie w dniu ich opublikowania lub w innym terminie wymaganym przez prawo.

 

Data ostatnie aktualizacji: 2018-09-21

Data Subject Access Request Form+

We recommend that you submit your request using this form so that we can properly identify you and your information, determine the nature and details of your request and, if possible, expedite your request. In case you would prefer to send your request by post, please download our printable form and address it to our Data Privacy Officer at the address mentioned above in the “How to contact us” section.

We will respond to you within one month after receiving the latest of the following:

 1. Your written request
 2. Any further information we may ask you to provide to enable us to comply with your request

We will acknowledge the receipt of your application in writing and will provide you with a reference number which we will use in all future communications with you.

PLEASE COMPLETE ALL FIELDS AS FAILURE TO PROVIDE THE REQUIRED INFORMATION MAY CAUSE A DELAY IN FULFILLING YOUR REQUEST.

Section 1: Information about you or the individual whose information is being requested

Note: We will only release information to the person that the information relates to. If the request is being made by an authorized representative – the authorized representative must also complete Section 3 below.

*indicates a mandatory field

Preferred contact/response method (select one)*


Section 2:  Proof of Identity

To ensure that we are releasing data to the right person, we require you (or your authorised representative) to provide us with proof of your identity. Please provide us with a photocopy or scanned image (do not send originals).

For customers/authorized representatives: Proof of identity can be verified by, for example, the following types of information/documentation:

 • Photo ID (e.g. driving licence, ID card)
 • Electrolux Account Number
 • Valid email address on file at Electrolux
 • Proof of address (e.g. prior correspondence from Electrolux, utility bill)

For employees/previous employees: Proof of identity can be verified by, for example, the following types of information/documentation:

 • Photo ID (e.g. Electrolux badge, driving licence, ID card)
 • Employee number
 • Hire date

We reserve the right to refuse requests whereby we are unable to confirm your identity. If you do not have a photo ID copy, we may in exceptional circumstances accept alternatives for consideration. In certain circumstances we reserve the right to request additional documentation to verify your identity or address. We will notify you if this is the case.

Please check this box if you are an Authorized Representative making a request on behalf of the above individual 

Section 3:  Authorized Representative (if applicable)

(If completed, Electrolux will only reply to the address/email address in this section)

Preferred contact/response method (select one)


Proof of the Representative’s Identity

Representatives must attach proof of identity as listed in Section 2 above.

Proof of Representative Authority

Please attach proof of authority to request the information on behalf of the individual whose information you are requesting (e.g. signed authorisation letter from the individual, notarised Power of Attorney, or other authorization notice).

Section 4: Details of information being requested:

You have the right to access and receive a copy of the Personal Data we hold about you. This process will provide you with the Personal Data we hold about you, and information relating to you, in manual or electronic form. Information relating to third parties which may be part of a record or other information exempt under applicable law(s) will not be provided or will be redacted (blacked out).

Date range of the data requested*

This will help us find the information you are looking for quickly and ensure that we are not sending you information you don’t want.

Type of data requested*

Note: some data may have been reviewed and destroyed where appropriate in accordance with our information retention policies. Electrolux is also the ‘data controller’ for certain information held by other bodies which are contracted by Electrolux in connection with the conduct of specific business activities. This is likely to be the case if, for example, your home appliance was serviced.

Section 5: Other information/comments

Section 6: Declaration

The information supplied in this request is correct and I am the individual to whom it relates or the authorized representative of that individual.  I understand that Electrolux may need to obtain further information from me/my representative in order to comply with this request.  Please type your name below (your e-signature) or sign if you are mailing the form to us.

Before submitting this form, please check the following for completeness:

If, after you have received the information you have requested, you believe that:

 • The information is inaccurate or out of date; or
 • We should no longer be holding that information; or
 • We are using your information for a purpose for which you were unaware; or
 • We have shared inaccurate information about you with someone else;

please contact the Data Protection Officer at privacy@electrolux.com.