ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Electrolux δεσμεύεται να είναι αξιόπιστος και υπεύθυνος συνεργάτης για όλους τους πολύτιμους πελάτες της. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δεσμευτεί να λειτουργούμε με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στους πελάτες μας επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από εμάς.

Σας προτρέπουμε να διαβάσετε τη Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων, η οποία περιγράφει λεπτομερώς, μεταξύ άλλων, ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς. Επίσης, συνοψίζει τα δικαιώματα σας σχετικά με τα εν λόγω δεδομένα.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με το ποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς (τα «προσωπικά δεδομένα» σας) συλλέγουμε, για ποιους σκοπούς τις χρησιμοποιούμε, σε ποιους τις γνωστοποιούμε και τι δικαιώματα έχετε.

Τα είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε:

Α) Στοιχεία επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληροφορίες σύνδεσης (login)·

Β) Πληροφορίες σχετικά με την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών: όπως πληροφορίες καταχώρισης προϊόντος, πληροφορίες εγγύησης και κατάσταση εγγραφής στις υπηρεσίες·

Γ) Δεδομένα σχολίων και ικανοποίησης πελατών: όπως τα αποτελέσματα ερευνών για την ικανοποίηση και τα σχόλια των πελατών·

Δ) Δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας: όπως τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και άλλα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα ή πληροφορίες που μας παρέχετε όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας (όπως μέσω εντύπων επικοινωνίας κ.λπ.)·

Ε) Δεδομένα αναγνώρισης συσκευής: όπως ο αριθμός PNC, ο σειριακός αριθμός, η έκδοση λογισμικού, η διεύθυνση MAC, το μοντέλο, το χρώμα κ.λπ.·

ΣΤ) Δεδομένα χρήσης συσκευής: όπως με ποιον τρόπο και πότε η συσκευή χρησιμοποιείται (συχνότητα και σε ποιους κύκλους)·

Ζ) Δεδομένα που προέρχονται από την ίδια τη συσκευή: όπως τα στοιχεία λειτουργίας π.χ. άνοιγμα και κλείσιμο εσωτερικών βαλβίδων, χρήση και αποδοτικότητα του κυκλώματος θέρμανσης, θερμοκρασία φούρνου, ισχύς μοτέρ, δραστηριότητες που καθοδηγούνται από το λογισμικό της συσκευής για την εκτέλεση του κύκλου/λειτουργίας που έχετε επιλέξει· στοιχεία απόδοσης π.χ. κατανάλωση νερού, κατανάλωση ενέργειας· περιστασιακά στοιχεία π.χ. συνθήκες που περιβάλλουν τη συσκευή, όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η υγρασία αέρα, η σκληρότητα νερού.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα:

 • από εσάς ή τον εκπρόσωπό σας κατά την αγορά του προϊόντος σας, την καταχώριση του προϊόντος σας, την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, την παραγγελία μιας υπηρεσίας, τη συμμετοχή στις εκστρατείες μας, τη δημιουργία μιας αξιολόγησης ενός προϊόντος ή κατά τη λήψη και χρήση μιας εφαρμογής·
 • από τους έμπορους λιανικής μας·
 • από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, προμηθευτές και συνεργάτες μας·
 • από δημόσια διαθέσιμες πηγές·
 • από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. το Facebook εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το Facebook για να συνδεθείτε με τους ιστότοπους/ εφαρμογές μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να μη μας παράσχετε ορισμένα είδη προσωπικών δεδομένων. Εάν επιλέξετε να το κάνετε, αυτό μπορεί να επηρεάσει τόσο τη δυνατότητά μας να σας παράσχουμε όσο και τη δική σας δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ορισμένες συσκευές και/ή υπηρεσίες ή λειτουργίες και χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, εκτός αν άλλως ορίζεται, η επιλογή σας να μην παράσχετε τέτοιους είδους πληροφορίες δεν θα συνεπάγεται νομικές συνέπειες για εσάς.

Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να συνδυάζουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε στο διαδίκτυο ή εκτός σύνδεσης στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από τρίτα μέρη, καθώς και να τα χρησιμοποιήσουμε ή να τα κοινοποιήσουμε για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων. Ενδέχεται να ανωνυμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε (με την έννοια ότι δεν θα μπορούν πλέον να συνδέονται με εσάς και, ως εκ τούτου, δεν θα αποτελούν πλέον προσωπικά δεδομένα).

Για ποιον λόγο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς (στο εξής συλλογικά «Σκοποί Επεξεργασίας»):

Σκοποί Επεξεργασίας 

Είδη προσωπικών δεδομένων

Νομική βάση

Για τη συνδρομή στην ανάπτυξη, τη δοκιμή, τη βελτίωση και τις τροποποιήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Τα είδη Γ, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Το έννομο συμφέρον για τη βελτίωση και την τροποποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Στην περίπτωση προβλεπόμενης ή πραγματικής αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, εξαγοράς, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων και αποθέματος.

Τα είδη Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Το έννομο συμφέρον να διευκολύνει και/ή να καταστήσει δυνατή την προβλεπόμενη ή πραγματική αναδιοργάνωση, συγχώνευση, εξαγορά, πώληση, κοινοπραξία, εκχώρηση ή άλλη διάθεση του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων και αποθεμάτων.

Για την αποστολή διαφημιστικών ανακοινώσεων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (είδη Α και Β ανωτέρω).

Η συγκατάθεση ή το έννομο συμφέρον για τη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Για να καθίσταται δυνατή η λειτουργία σύμφωνα με την περιγραφή της συσκευής / υπηρεσίας.

Τα είδη Α, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Η εκτέλεση της σύμβασης.

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

Τα είδη Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Η εκτέλεση της σύμβασης.

Για να σας παρέχουμε διαχειριστικές ειδοποιήσεις, όπως ειδοποιήσεις καθοδήγησης χρήστη και ασφάλειας προϊόντων σχετικά με τη συσκευή, την υπηρεσία ή τον λογαριασμό σας.

Τα είδη Α, Β, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Η εκτέλεση της σύμβασης.

Για τους σκοπούς της επίλυσης προβλημάτων και επισκευής.

Τα είδη Α, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Η εκτέλεση της σύμβασης.

Για να σας κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, την υπηρεσία ή τον λογαριασμό σας ή δραστηριότητες που σχετίζονται με παρόμοιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Τα είδη Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Η εκτέλεση της σύμβασης ή άλλο έννομο συμφέρον, όπως το να σας ενημερώνουμε σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή λογαριασμό.

Για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, των αναλύσεων (analytics), του ελέγχου, καθώς και για τις βασικές μας επιχειρησιακές δραστηριότητες.

Τα είδη Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Το έννομο συμφέρον να διευκολυνθούμε και να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους ενδοεπιχειρηματικούς μας σκοπούς.

Για να αξιολογήσουμε τα σχόλιά σας κατά τη βαθμολόγηση και αξιολόγηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας.

Τα είδη A και Γ ανωτέρω.

 

Το έννομο συμφέρον βελτίωσης των προϊόντων μας.

Για τη διαχείριση και λειτουργία των ιστότοπων και εφαρμογών μας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής (online) εγγραφής.

Τα είδη Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ ανωτέρω.

Η εκτέλεση της σύμβασης ή άλλο έννομο συμφέρον, όπως η βελτίωση της εμπειρίας χρήστη.

Η συγκατάθεσή σας

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας, ωστόσο, δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας έχει εκτελεστεί βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την ανάκλησή της.

Πληροφορίες που κοινοποιούμε

Για τους σκοπούς της Επεξεργασίας που ορίζονται ανωτέρω, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ή να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • όπως απαιτείται βάσει νόμου, για τη συμμόρφωση με νομική διαδικασία και/ή την απόκριση σε αιτήματα από τις δημόσιες και κρατικές αρχές·
 • σε εταιρείες εντός του ομίλου της Electrolux·
 • σε παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές στους οποίους έχει ανατεθεί παροχή υπηρεσιών και συσκευών για λογαριασμό μας, όπως και στους συνεργάτες μας·
 • με τρίτο μέρος στην περίπτωση προβλεπόμενης ή πραγματικής αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, εξαγοράς, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων και αποθέματος·
 • για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεών μας·
 • για την προστασία των δικαιωμάτων μας.

Όταν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτο μέρος, η Electrolux απαιτεί από το εν λόγω τρίτο μέρος να συμφωνήσει να προστατεύει και να διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με όλες τις νομικές, ρυθμιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις ή άλλες οδηγίες που τους παρέχουμε.

Οι επιλογές σας αναφορικά με την εμπορική προώθηση και τις πληροφορίες

Διαθέτετε ορισμένες επιλογές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εμπορική προώθηση και παρόμοιους σκοπούς. Υπό την προϋπόθεσή ότι συναινείτε, η Electrolux δύναται να σας αποστείλει πληροφορίες σχετικά με συσκευές, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες. Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιείται μέσω διαφορετικών τρόπων: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, SMS, ταχυδρομείο, κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Θα θέλαμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, ως εκ τούτου, η επικοινωνία ενδεχομένως να προσαρμοστεί βάσει των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και των προτιμήσεών σας.

Όπου απαιτείται βάσει νόμου, θα λάβουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην εμπορική προώθηση ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, μπορείτε να απεγγραφείτε από την αποστολή μηνυμάτων ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που υπάρχουν εντός του μηνύματος ή να μεταβείτε στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό για να ενημερώσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την εμπορική προώθηση.

Εάν επιλέξετε να μην λαμβάνετε διαφημιστικές ανακοινώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν για τους άλλους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων, όπως η επικοινωνία μαζί σας για διοικητικούς ή συναλλακτικούς σκοπούς στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που έχουμε συνάψει μαζί σας ή όπου απαιτείται βάσει νόμου.

Διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Προσαρμοσμένο Κοινό του Facebook (Facebook Custom Audience)

Για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την αποτελεσματική προώθηση στο Facebook χρησιμοποιούμε Προσαρμοσμένα Κοινά (Custom Audiences) από το Facebook, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook").

Κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας, παρέχουμε στο Facebook για τους σκοπούς αυτούς μια λίστα πελατών που περιλαμβάνει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, που μας δώσατε κατά την εγγραφή σας. Κατά τη χρήση της λειτουργίας Προσαρμοσμένο Κοινό (Custom Audience), τα δεδομένα σας κατακερματίζονται τοπικά στο σύστημά μας, πριν τα μεταφορτώσουμε και τα διαβιβάσουμε στο Facebook ("Hashed Data"). Το Facebook παράγει ένα Facebook User IDs από αυτά τα Hashed Data τα οποία στη συνέχεια αντιστοιχίζονται με τα δεδομένα σας στο Facebook προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το Facebook για τη δημιουργία του Κοινού (δείτε τις οδηγίες προστασίας δεδομένων του Facebook για περισσότερες λεπτομέρειες). Βασικά χρησιμοποιούμε αυτή τη λειτουργία για να σας εμφανίζουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος όταν επισκέπτεστε το κοινωνικό δίκτυο "Facebook" ή άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν επίσης αυτό το εργαλείο.

Βάσει της συγκατάθεσής σας, τα δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που έχει χαμηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων από την ΕΕ και που μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση των κρατικών αρχών στα δεδομένα αυτά. Η Facebook Ireland διαβιβάζει τα ευρωπαϊκά δεδομένα στην Facebook, Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, και οι περαιτέρω διαβιβάσεις ενδέχεται να γίνουν σε άλλους υπεργολάβους επεξεργασίας του Facebook. Ως εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 44ff του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), το Facebook έχει υπογράψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που αποτελούν μέρος των Όρων Επεξεργασίας Δεδομένων του Facebook.

Παρέχουμε ενεργά στο Facebook λίστες πελατών που περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλα προσωπικά δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Ως εκ τούτου, η νομική βάση για την επεξεργασία μας είναι το άρθρο 6 παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Εάν δεν συμφωνείτε πλέον να παρέχουμε τα δεδομένα σας στο Facebook, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για το μέλλον ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων άδειας μάρκετινγκ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τις ρυθμίσεις απορρήτου μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες προστασίας δεδομένων του Facebook. Σε αυτό το πλαίσιο, παρακαλείστε επίσης να σημειώσετε ότι το Facebook σας επιτρέπει γενικά να εναντιωθείτε στη στόχευση εδώ.

Υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google

Για την προβολή στοχευμένων μηνυμάτων σε χρήστες εντός του Δικτύου Google (όπως Gmail, YouTube, Google Discover κ.λπ.) χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Audience από την Google, την οποία διαχειρίζεται η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google").

Κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας, παρέχουμε στην Google για το σκοπό αυτό μια λίστα πελατών που περιλαμβάνει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που μας δώσατε κατά την εγγραφή σας. Αυτό επιτρέπει στην Google να δημιουργήσει ένα προφίλ σχετικά με τις συνήθειες χρήσης σας στον ιστότοπό μας, προκειμένου να προβάλλει διαφημίσεις με πιο στοχευμένο τρόπο, ώστε να παρουσιάζει διαφημίσεις της Electrolux που ενδιαφέρουν τους χρήστες σε άλλες εφαρμογές και ιστότοπους εντός του Δικτύου της Google.

Βάσει της συγκατάθεσής σας, οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από την Google και ενδέχεται να διαβιβασθούν και να αποθηκευτούν από διακομιστές σε τρίτη χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, η οποία έχει χαμηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων από την ΕΕ και η οποία μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση των κρατικών αρχών στα δεδομένα αυτά. Η Google Ireland Limited μπορεί να διαβιβάσει Ευρωπαϊκά Δεδομένα στην Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Ως εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 44ff του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), η Google έχει υπογράψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που αποτελούν μέρος των Όρων Επεξεργασίας Δεδομένων  Google Ads της Google.  

Παρέχουμε ενεργά στην Google λίστες πελατών που περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλα προσωπικά δεδομένα μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Ως εκ τούτου, η νομική βάση για την επεξεργασία μας είναι το άρθρο 6 παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για το μέλλον μέσω των ρυθμίσεων της άδειας μάρκετινγκ. Είναι πιθανό, ότι μπορείτε τότε να εξακολουθείτε να βλέπετε διαφημίσεις από την Electrolux, ακόμη και αν αποσύρατε τη συγκατάθεσή σας ή δεν είχατε συναινέσει εξαρχής, αλλά αυτές οι διαφημίσεις σε πλατφόρμες τρίτων είναι τυχαίες.

Εάν δεν συμφωνείτε πλέον να παρέχουμε τα δεδομένα σας στην Google, μπορείτε π.χ. να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές εξαίρεσης που παρέχει η Google ή να εξαιρεθείτε μέσω των ρυθμίσεων της άδειας μάρκετινγκ.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία εξατομικευμένης διαφήμισης της Google εδώ: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google για σκοπούς μάρκετινγκ, ανατρέξτε στη σελίδα σύνοψης, η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη εδώ.

Τα δικαιώματά σας βάσει νομοθεσίας ΕΕ/ΕΟΧ

Εάν βρίσκεστε ενός της ΕΕ/ του ΕΟΧ ή εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλον τρόπο από μια οντότητα της Electrolux εντός της ΕΕ/ του ΕΟΧ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. να ζητήσετε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα·
 2. να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα·
 3. να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων·
 4. να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων·
 5. να ζητήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα να παρέχονται σε μορφή που να μπορεί να διαβιβάζεται σε εσάς ή σε άλλον οργανισμό (φορητότητα)·
 6. να προβάλετε την αντίρρησή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων· και
 7. να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Για τυχόν απορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα ή εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από αυτά, μπορείτε να το κάνετε είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώστε ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δύναται να επηρεάσει τη δυνατότητά μας να σας παρέχουμε ορισμένες συσκευές, λειτουργίες ή υπηρεσίες.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η Electrolux θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από τους παρόχους υπηρεσιών μας, τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες ή τους επαγγελματίες συμβούλους μας να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα δύναται να απαιτείται βάσει νόμου ή οποιασδήποτε σύμβασης. Εάν δεν υφίσταται καμία νομική απαίτηση, θα διατηρούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.

Διεθνής διαβίβαση δεδομένων

Ως διεθνής εταιρεία, ενδέχεται να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή σε άλλες τοποθεσίες όπου εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές μας βρίσκονται ή διαθέτουν διακομιστές.

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας μεταξύ των εταιρειών του ομίλου της Electrolux ή να διαβιβάσουμε πληροφορίες στους διεθνείς τρίτους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές μας οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων.

Συγκεκριμένες πληροφορίες σε πολίτες της ΕΕ/ του ΕΟΧ αναφορικά με διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων
Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε χώρα εκτός της ΕΕ/ του ΕΟΧ η οποία μπορεί να μην παρέχει αντίστοιχο επίπεδο προστασίας δεδομένων όπως η ΕΕ/ ο ΕΟΧ. Παρέχουμε τις κατάλληλες εγγυήσεις και προστασίες για τέτοιου είδους διασυνοριακές διαβιβάσεις, όπως απαιτείται βάσει νόμου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Κώδικα Δεοντολογίας και/ή των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων επικοινωνώντας μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση.

Τρόποι επικοινωνίας

Ο αρμόδιος υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η AB Electrolux (publ) ή/και η τοπική εταιρεία Electrolux. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies προκειμένου να βρείτε τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της σχετικής εταιρείας Electrolux.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας περί των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων, υποβάλετε το αίτημά σας στην εξής διεύθυνση www.electroluxgroup.com/privacy.

Προς ενημέρωσή σας, τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι τα εξής:

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
105 45 Στοκχόλμη
Σουηδία
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου Δεδομένων

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων.  Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου Δεδομένων θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της ή όπως άλλως προβλέπεται από τον νόμο.

Τελευταία ενημέρωση: 04.10.2021

Data Subject Access Request Form +

This form is intended only for users domiciled in European Economic Area and United Kingdom to enable them to execute their rights provided in GDPR. To allow us to process your request, kindly fill in all relevant information about the request. Please note that failing to provide accurate and complete information may prevent us from fulfilling the request

If you are or were an Electrolux Group employee in Europe, please contact us at privacy@electrolux.com. Please provide your full name and surname. Please also provide contact information to your current or latest workplace.

In order to apply for a position at Electrolux Group of companies, please send in the application via https://career.electroluxgroup.com/. To access or remove data related to an application, use links in the online application form where you provided information. For questions regarding the Applicant Privacy Statement, please contact privacy@electrolux.com.