OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost Electrolux je odhodlána být důvěryhodným a spolehlivým partnerem pro všechny své vážené zákazníky. To znamená, že se snažíme, aby naše jednání bylo otevřené a transparentní a v souladu s příslušnými zákony a předpisy, včetně poskytování aktuálních informací o shromažďování a používání osobních údajů našim zákazníkům.

Doporučujeme vám přečíst si Prohlášení o ochraně osobních údajů a které mimo jiné podrobně uvádí, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem. Toto Prohlášení také shrnuje práva, která v souvislosti s těmito údaji máte.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto bychom vás rádi informovali o tom, jaké údaje o vás (dále jen „osobní údaje“) shromažďujeme, za jakým účelem je používáme, s kým tyto osobní údaje sdílíme a jaká práva v této souvislosti máte.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme:

A) kontaktní údaje – například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a přihlašovací údaje;

B) informace o vašem nákupu výrobků nebo služeb – například registrační údaje výrobku, informace o záruce a stav přihlášení ke službám;

C) údaje o spokojenosti zákazníka a zpětná vazba – například výsledky průzkumů spokojenosti zákazníka a zpětné vazby;

D) údaje shromažďované při vaší návštěvě našich webových stránek – například údaje shromažďované prostřednictvím cookies a jiné automaticky shromažďované údaje sloužící k tomu, abyste mohli lépe využívat naše webové stránky, nebo údaje, které nám poskytnete, když navštívíte naše webové stránky (například prostřednictvím kontaktního formuláře apod.);

E) údaje označující spotřebič – například číslo modelu (PNC), sériové číslo, verze softwaru, adresa identifikátoru síťového zařízení (MAC), model, barva apod.;

F) údaje o používání spotřebiče – například jak a kdy je zařízení používáno (četnost a v jakých cyklech);

G) údaje vygenerované samotným spotřebičem – například provozní údaje, otevření a uzavření vnitřních ventilů, využití a účinnost topného obvodu, teplota trouby, výkon motoru, činnosti řízené softwarem spotřebiče za účelem realizace vámi zvoleného cyklu/funkce, údaje o účinnosti, např. spotřeba vody, spotřeba energie; údaje o poloze, např. prostředí, ve kterém se spotřebič nalézá, jako je okolní teplota, vlhkost vzduchu, tvrdost vody.

Jak shromažďujeme osobní údaje:

 • od vás nebo od vašeho zástupce při nákupu vašeho výrobku, registraci vašeho výrobku, návštěvě našich webových stránek, aktivaci vašeho účtu, objednání služby, účasti na našich kampaních, hodnocení výrobku nebo stahování a používání aplikace;
 • od našich obchodníků;
 • od našich externích poskytovatelů služeb, dodavatelů a partnerů;
 • z veřejně dostupných zdrojů;
 • ze sociálních sítí, například Facebooku, pokud si zvolíte možnost používat Facebook ke zjednodušení přihlášení na naše webové stránky/do našich aplikací.

Můžete se rozhodnout, že nám některé typy osobních údajů neposkytnete. Pokud se tak rozhodnete, může se stát, že vám nebudeme moci poskytnout některé spotřebiče a/nebo služby či jejich funkce a vlastnosti, nebo že je nebudete moci využívat. Pokud však nebude uvedeno jinak, vaše rozhodnutí o tom, že nám informace neposkytnete, pro vás nebude mít právní důsledky.

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme také kombinovat s dalšími informacemi shromážděnými online nebo offline, pokud to umožňují platné právní předpisy, včetně údajů poskytnutých třetími stranami, a budeme je používat nebo sdílet pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Údaje, které shromažďujeme, můžeme anonymizovat (to znamená, že je nebude možné spojit s vaší osobou, a tak již nebudou představovat osobní údaje).

Proč vaše osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základě tak činíme

Vaše osobní údaje můžeme používat pro následující účely (dále společně jen „účely zpracování“):

Účely zpracování 

Typ(y) osobních údajů

Právní základ

Pomoc při vývoji, testování, zlepšování a úpravách našich výrobků a služeb

Typy osobních údajů pod body C, E, F a G výše

Oprávněný zájem zlepšit a upravit naše výrobky a služby

V případě zamýšlené nebo skutečné reorganizace, fúze, akvizice, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiného nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí

Typy osobních údajů pod body A, B, C, D, E, F a G výše

Oprávněný zájem zlepšit a/nebo umožnit zamýšlenou či skutečnou reorganizaci, fúzi, akvizici, prodej, společný podnik, postoupení nebo jiné nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí

Zasílání marketingových sdělení

Vaše kontaktní údaje (typ osobních údajů pod body A a B výše)

Souhlas s prodejem našich výrobků a služeb na trhu nebo oprávněný zájem na takovém prodeji

Umožnit funkce v souladu s popisem zařízení/služby

Typy osobních údajů pod body A, E, F a G výše

Plnění smlouvy

Poskytování výrobků a služeb, které jste si vyžádali

Typy osobních údajů pod body A, C, D, E, F a G výše

Plnění smlouvy

Podávání administrativních oznámení, například příručka uživatele/oznámení o bezpečnosti výrobku ve vztahu k vašemu zařízení, službě nebo účtu

Typy osobních údajů pod body A, B, E, F a G výše

Plnění smlouvy

Řešení problémů a oprav

Typy osobních údajů pod body A, E, F a G výše

Plnění smlouvy

Komunikace o vašem výrobku, službě nebo účtu a podobné činnosti týkající se zákaznické podpory

Typy osobních údajů pod body A, B, C, D, E, F a G výše

Plnění smlouvy a jiný oprávněný účel, například průběžné informování o výrobcích, službách nebo účtu

Interní obchodní účely, včetně bezpečnosti, analytiky, kontroly, a pro účely naší hlavní provozní činnosti

Typy osobních údajů pod body A, B, C, D, E, F a G výše

Oprávněný zájem napomáhat a umožňovat plnění našich interních obchodních potřeb

Vyhodnocení vaší zpětné vazby v rámci vašich hodnocení a recenzí na naše výrobky a služby

Typy osobních údajů pod body A a C výše

 

Oprávněný zájem zdokonalovat naše výrobky

Správa a provoz našich webových stránek a aplikací, včetně registrace online

Typy osobních údajů pod body A, B, C, D, E, F a G výše

Plnění smlouvy nebo jiného oprávněného zájmu, jako je zlepšení zkušenosti uživatele

Váš souhlas

Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít nicméně vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování údajů, které proběhlo s vaším souhlasem předtím, než jste jej odvolali.

Údaje, které sdílíme

Pro účely zpracování uvedené výše můžeme vaše osobní údaje poskytnout nebo sdělit:

 • v případech, kdy to vyžaduje zákon, k dodržení zákonem stanoveného postupu a/nebo při vyřizování žádostí veřejných či státních orgánů;
 • společnostem v rámci skupiny Electrolux;
 • poskytovatelům služeb a dodavatelům pověřeným poskytovat naším jménem služby a spotřebiče, jakož i našim partnerům;
 • třetí straně v případě zamýšlené nebo skutečné reorganizace, fúze, akvizice, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiného nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí;
 • při uplatňování našich podmínek a ujednání; nebo
 • k ochraně našich práv.

Pokud společnost Electrolux předává vaše osobní údaje třetí straně, vyžaduje, aby se taková třetí strana zavázala vaše osobní údaje chránit a nakládat s nimi v souladu se všemi právními, regulatorními a smluvními závazky nebo pokyny, které jí dáme.

Vaše možnosti volby ve vztahu k marketingu a informacím

Máte určité možnosti volby, pokud jde o to, jakým způsobem používáme a sdílíme vaše osobní údaje pro marketingové a podobné účely. Společnost Electrolux vám může s vaším souhlasem zasílat informace o spotřebičích, službách, akcích a propagačních akcích. Tato sdělení mohou být předávána různými kanály: e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS, poštou nebo na sociálních sítích. Chtěli bychom vám poskytnout co nejlepší zážitky, a proto jsou vám tato sdělení na základě shromážděných údajů a vašich preferencí přizpůsobována na míru.

Tam, kde to vyžaduje zákon, si vyžádáme váš předchozí souhlas. Svůj souhlas pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat. Můžete například zrušit zasílání zpráv podle návodu uvedeného ve zprávě nebo navštívit svůj online účet a upravit nastavení svých marketingových preferencí.

I přesto, že zvolíte možnost zakázat zasílání marketingových sdělení, mohou být vaše osobní údaje používány pro ostatní účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, jako například ke komunikaci s vámi pro administrativní či transakční účely v rámci našeho smluvního vztahu s vámi nebo v případech, kdy to vyžadují právní předpisy.

Reklama v sociálních médiích

Facebook Custom Audience

K analýze, optimalizaci a efektivnímu marketingu na Facebooku používáme službu Custom Audiences od společnosti Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook").

Na základě vašeho předchozího souhlasu poskytujeme společnosti Facebook pro tyto účely seznam zákazníků, který obsahuje vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli při registraci. Při použití funkce Custom Audience jsou vaše údaje před odesláním a předáním společnosti Facebook lokálně hashovány v našem systému ("hashovaná data"). Společnost Facebook z těchto hashovaných dat vytváří ID uživatele Facebooku, které je následně přiřazeno k vašim  údajům na Facebooku, aby je společnost Facebook mohla použít k vytvoření Audience (více informací naleznete v zásadách používání dat společnosti Facebook) Tuto funkci v zásadě používáme k tomu, abychom vám při návštěvě sociální sítě "Facebook" nebo jiných webových stránek, které tento nástroj rovněž používají, zobrazovali reklamy na základě vašich zájmů.

Na základě vašeho souhlasu mohou být osobní údaje předány do třetí země mimo EU/EHP, která má nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU a která může umožnit přístup státních orgánů k těmto údajům. Společnost Facebook Ireland předává evropské údaje společnosti Facebook, Inc., se sídlem 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, a další předávání může být prováděno dalším dílčím zpracovatelům společnosti Facebook. Jako záruka podle čl. 44 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) podepsala společnost Facebook standardní smluvní doložky EU, které jsou součástí smluvních podmínek zpracování údajů společnosti Facebook.

Seznamy zákazníků, které obsahují vaši e-mailovou adresu nebo jiné osobní údaje, poskytujeme společnosti Facebook aktivně pouze s vaším souhlasem. Právním základem pro naše zpracování je proto čl. 6 odst. 1 věta první písm. a) GDPR.

Pokud již nesouhlasíte s tím, abychom vaše údaje poskytovali společnosti Facebook, můžete svůj souhlas do budoucna kdykoli odvolat prostřednictvím nastavení marketingových oprávnění.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i o nastavení ochrany osobních údajů naleznete v zásadách používání dat společnosti Facebook. V této souvislosti rovněž upozorňujeme, že Facebook zde obecně umožňuje vznést námitku proti cílení.

Marketingové služby Google

K zobrazování cílených zpráv uživatelům v rámci sítě Google (např. Gmail, YouTube, Google Discover atd.) používáme službu Google Audience od společnosti Google, kterou provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google").

Na základě vašeho předchozího souhlasu poskytujeme společnosti Google pro tento účel seznam zákazníků, který obsahuje vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli při registraci. To umožňuje společnosti Google vytvořit profil o vašich návycích, jak používáte naše webové stránky, aby mohla cíleněji zobrazovat reklamy a prezentovat uživatelům reklamy společnosti Electrolux dle jejich zájmů v jiných aplikacích a na jiných webových stránkách v rámci sítě Google.

Na základě vašeho souhlasu jsou tyto informace shromažďovány společností Google a mohou být předány do třetí země mimo EU/EHP a uloženy na serverech v takové třetí zemi, která má nižší úroveň ochrany údajů než EU a která může umožnit přístup státních orgánů k těmto údajům. Společnost Google Ireland Limited může evropské údaje předávat společnosti Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jako záruku podle čl. 44 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) podepsala společnost Google standardní smluvní doložky EU, které jsou součástí podmínek zpracování dat pro reklamy Google.

Seznamy zákazníků, které obsahují vaši e-mailovou adresu nebo jiné osobní údaje, poskytujeme společnosti Google aktivně pouze s vaším souhlasem. Právním základem pro naše zpracování je proto čl. 6 odst. 1 věta první písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete do budoucna odvolat prostřednictvím nastavení marketingových oprávnění. Je možné, že se vám pak budou zobrazovat reklamy společnosti Electrolux, i když jste svůj souhlas odvolali nebo jste ho vůbec neposkytli, ale tyto reklamy na platformách třetích stran jsou náhodné.

Pokud již nesouhlasíte s tím, abychom vaše údaje poskytovali společnosti Google, můžete např. využít nastavení a možnosti odhlášení poskytované společností Google nebo se odhlásit prostřednictvím nastavení marketingových oprávnění.

Další informace o službě personalizované reklamy Google najdete zde: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465. Další informace o používání údajů společností Google pro marketingové účely naleznete na souhrnné stránce, zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici zde.

Vaše práva podle právních předpisů EU/EHP

Pokud se nacházíte v EU/EHP nebo pokud jsou vaše osobní údaje jinak zpracovávány subjektem Electrolux v rámci EU/EHP, máte následující práva:

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům;
 2. právo na opravu svých osobních údajů;
 3. právo vyžádat si vymazání svých osobních údajů;
 4. právo na omezení zpracování svých osobních údajů;
 5. právo vyžádat si, aby vám byly vaše osobní údaje poskytnuty ve formátu, který může být zaslán vám nebo jiné organizaci (přenositelnost údajů);
 6. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů; a
 7. právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto práv nebo pokud byste si přáli některé z nich uplatnit, můžete tak učinit písemně, telefonicky nebo e-mailem.

Upozorňujeme, že uplatnění těchto práv může mít vliv na naši schopnost poskytnout vám některé spotřebiče, funkce nebo služby.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Společnost Electrolux provádí odpovídající technická a organizační opatření v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně požadavku, aby odpovídající opatření k ochraně vašich osobních údajů prováděli i naši poskytovatelé služeb, obchodní partneři nebo odborní poradci.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu vyžadovanou právními předpisy nebo ustanoveními jakékoliv příslušné smlouvy. Pokud není stanoven žádný právní požadavek, budeme vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu, která je nezbytně nutná k naplnění účelu nebo účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny.

Předávání údajů do zahraničí

Jako globální společnost můžeme vaše osobní údaje uchovávat na území Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP) či na jiných místech, kde se nacházejí naše subjekty nebo naši poskytovatelé služeb a dodavatelé nebo kde jsou umístěny naše či jejich servery.

Vaše osobní údaje si můžeme předávat mezi společnostmi ve skupině Electrolux nebo je můžeme předat třetí straně – některému z našich zahraničních poskytovatelů služeb a dodavatelů, kteří jednají naším jménem, a to pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Konkrétní informace pro občany EU/EHP ohledně předávání údajů do zahraničí
Vaše údaje mohou být předány do země mimo EU/EHP, která nemusí zajišťovat úroveň ochrany osobních údajů odpovídající úrovni ochrany v EU/EHP. Při takovémto předávání osobních údajů do zahraničí provádíme odpovídající bezpečnostní a ochranná opatření v souladu s požadavky právních předpisů, včetně používání standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, zásad etického jednání a/nebo Závazných korporátních pravidel. Kopie těchto dokumentů si můžete vyžádat na níže uvedené adrese.

Jak nás můžete kontaktovat

Odpovědným správcem vašich osobních údajů je společnost AB Electrolux (publ) a/nebo lokální subjekt Electrolux. Pro zjištění identity a kontaktních údajů příslušného subjektu Electrolux, prosíme navštivte www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies.

Pokud si přejete uplatnit svá práva subjektu údajů nebo pokud máte jakékoliv jiné dotazy ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, podejte prosím svoji žádost na stránkách www.electroluxgroup.com/privacy.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou následující:

AB Electrolux (publ)
Data Protection Officer
105 45 Stockholm
Švédsko
privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy

Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno. Případné změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti datem jejich zveřejnění nebo jiným způsobem, který stanoví zákon.

Datum poslední aktualizace: 04.10.2021

Data Subject Access Request Form +

This form is intended only for users domiciled in European Economic Area and United Kingdom to enable them to execute their rights provided in GDPR. To allow us to process your request, kindly fill in all relevant information about the request. Please note that failing to provide accurate and complete information may prevent us from fulfilling the request

If you are or were an Electrolux Group employee in Europe, please contact us at privacy@electrolux.com. Please provide your full name and surname. Please also provide contact information to your current or latest workplace.

In order to apply for a position at Electrolux Group of companies, please send in the application via https://career.electroluxgroup.com/. To access or remove data related to an application, use links in the online application form where you provided information. For questions regarding the Applicant Privacy Statement, please contact privacy@electrolux.com.