Årsredovisningar

2019 i korthet. Den organiska försäljningen för kvarvarande verksamhet minskade med 1,0%, vilket berodde på lägre volymer, framförallt i Nordamerika. Exklusive engångsposter om –1 344 Mkr (–1 343) uppgick rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet till...

Läs mer

2018 i korthet Försäljningstillväxten uppgick till 1,7%, främst drivet av prishöjningar och mixförbättringar. Fyra affärsområden uppvisade organisk tillväxt. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 6 653 Mkr (7 407), motsvarande en marginal på 5,4% (6,1)....

Läs mer

2017 i korthet. Rörelseresultatet ökade med 18%. Rörelsemarginalen uppgick till 6,1% (5,2). Resultatet förbättrades för samtliga affärsområden.

Läs mer

2016 i korthet. Fyra av sex affärsområden uppnådde en rörelsemarginal på över 6%. Fortsatt god resultatutveckling för Vitvaror EMEA.

Läs mer

Electrolux rörelseresultat för 2015 uppgick till 2 741 Mkr motsvarande en marginal på 2,2%.

Läs mer

Elextrolux rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster förbättrades till 4 780 Mkr motsvarande en marginal på 4,3% för 2014.

Läs mer

Electrolux årsredovisning för 2013 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Läs mer

Electrolux vision är att bli det bästa vitvaruföretaget i världen enligt kunder, anställda och aktieägare.

Läs mer

Electrolux intensifierade sina strategiska aktiviteter. Under 2011 tog Electrolux en rad viktiga strategiska beslut som kommer att ha stor betydelse för koncernens långsiktiga utveckling.

Läs mer

Sammanfattning av 2010 – ett rekordår. I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 1,5%. Stark tillväxt i Latinamerika och Asien/Stillahavsområdet kompenserade för lägre försäljningsvolymer i Europa och Nordamerika.

Läs mer

Sammanfattning av ett framgångsrikt 2009. Lägre försäljning i jämförbara valutor som en följd av fortsatt svag efterfrågan på de flesta av Electrolux huvudmarknader. Rörelseresultatet förbättrades tack vare kostnadsbesparingar, högre priser, förbättrad mix och lägre...

Läs mer

Sammanfattning av 2008. Rörelseresultatet försämrades på grund av svag efterfrågan och avsättningar för strukturåtgärder. Antalet anställda minskas med mer än 10% under 2008 och 2009 för att möta försvagningen på marknaden.

Läs mer

Sammanfattning av 2007. Electrolux-varumärket stod för nästan 50% av de produkter som såldes. Investeringar i utveckling av nya produkter uppgick till cirka 2% av försäljningen.

Läs mer

Året i korthet. Nettoomsättningen uppgick till 103,8 miljarder kronor (100,7). Årets rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster var 4,6 miljarder kronor (4,0)

Läs mer

Under de senaste åren har vi förändrat Electrolux från ett produktionsinriktat industriföretag till ett innovativt, proaktivt och marknadsdrivet företag. Nya attraktiva produkter, som möter konsumenternas olika behov och önskemål, driver vår tillväxt och vår...

Läs mer