Styrningsstruktur

Electrolux Group strävar efter att tillämpa strikta normer och effektiva processer för att säkerställa att all verksamhet skapar långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter. Detta omfattar upprätthållande av en effektiv organisationsstruktur, system för internkontroll och riskhantering samt transparent intern och extern rapportering.

Till grund för styrningen av AB Electrolux ligger den svenska aktiebolagslagen, Nasdaqs Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Styrningsstruktur