Electroluxkoncernen består av 133 bolag, som bedriver verksamhet i över 150 länder. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget AB Electrolux, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Styrningsstruktur

Electrolux strävar efter att tillämpa strikta normer och effektiva processer för att säkerställa att all verksamhet skapar långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter. Detta omfattar upprätthållande av en effektiv organisationsstruktur, system för internkontroll och riskhantering samt transparent intern och extern rapportering.

Till grund för styrningen av Electrolux ligger den svenska aktiebolagslagenNasdaqs Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Styrningsstruktur

Bolagsordning

Bolagsordning för Aktiebolaget Electrolux (organisationsnummer 556009-4178). Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och registreras hos Bolagsverket.

Externa revisorer

Vid årsstämman 2023 valdes PricewaterhouseCoopers AB till bolagets externa revisorer för perioden fram till och med årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge är huvudansvarig för revisionen av Electrolux.