Omvandling av aktier

Electrolux årsstämma 2008 beslutade att aktieägare i Electrolux med A-aktier löpande ska ha en möjlighet att kunna begära en omvandling av sina A-aktier till B-aktier.

Syftet med omvandlingsklausulen är att ge innehavare av A-aktier en möjlighet att uppnå en förbättrad likviditet i sitt aktieinnehav eftersom handeln i A-aktier på börsen är relativt begränsad. (Inför ett eventuellt beslut om omvandling bör man dock uppmärksamma att den begränsade omsättningen i A-aktien oftast skett till en kurs som legat högre än kursen för B-aktien.)

Om Ni önskar omvandla A-aktier till B-aktier ska Ni fylla i anmälningssedeln Omvandling av aktier (finns för nedladdning längre ner på denna sida) och skicka in denna till Electrolux, c/o SEB Emissioner enligt den adress som står angiven på anmälningssedeln.

Electrolux kommer löpande att hantera sådana anmälningar och anmäla omvandlingarna till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och Euroclear AB har antecknat det i Electrolux aktiebok. Genom SEB Emissioners försorg kommer sedan A-aktierna på Ert VP-konto eller i Er depå att bytas ut mot B-aktier.