Strategic Planning Committee

Stategic Planning Committes huvuduppgifter är att i förberedande syfte bistå styrelsen i strategiska frågor och initiativ samt stödja koncernledningen i processen för den strategiska planeringen.

I utskottets uppgifter ingår:

  • Att för styrelsens övervägande och/eller beslut förbereda övergripande strategiska frågor relaterade till koncernens långsiktiga mål och ambitioner.
  • Att förbereda specifika frågor relaterade till koncernens marknad, produkt- och tillverkningsfotavtryck samt investeringar och avyttringar som ska beslutas av styrelsen.
  • Att ge råd och stöd till koncernledningen i processen för koncernens strategiska planering.

Utskottet består av fyra styrelseledamöter: Geert Follens (ordförande), Ulla Litzén, Torbjörn Lööf och Daniel Nodhäll. Minst tre möten hålls varje år och ytterligare möten kan hållas vid behov.