People Committee

En av utskottets huvuduppgifter är att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen.

Utskottet föreslår också ändringar i ersättningen till verkställande direktören för beslut i styrelsen, samt granskar och beslutar om ändringar i ersättningen till övriga medlemmar i koncernledningen på förslag av verkställande direktören.

I utskottets uppgifter ingår:

  • Att förbereda och utvärdera riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
  • Att förbereda och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning.
  • Att granska ersättningsrapporten.
  • Att förbereda villkor för pensioner, uppsägningar, avgångsvederlag och övriga förmåner för koncernledningen.
  • Att förbereda och utvärdera långsiktiga incitamentsprogram.
  • Att bistå styrelsen i frågor som rör successionsplanering och utveckling av verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.
  • Att ha översyn över och ge råd till ledningen angående personalrelaterade strategier och initiativ.

Utskottet består av tre styrelseledamöter: Petra Hedengran (ordförande), Torbjörn Lööf och Karin Overbeck. Minst två möten hålls varje år och ytterligare möten kan hållas vid behov.