Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux.

Valberedningen har rekommenderat att styrelseledamöter valda av årsstämman förvärvar och behåller aktier i Electrolux så länge de kvarstår i styrelsen. En styrelseledamots aktieinnehav bör efter fem år motsvara ett årsarvode före skatt.

Styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux inbjuds inte att delta i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Ersättning till styrelsen gällande från årsstämman 2022
Kr Invald Revisionsutskott People Committee Ordinarie arvode Arvode totalt
Staffan Bohman, Ordförande 2018 190 000 120 000 2 400 000 2 710 000
Petra Hedengran 2014 190 000 175 000 700 000 1 065 000
Henrik Henriksson 2020 700 000 700  000
Ulla Litzén 2016 300 000 700 000 1 000 000
Karin Overbeck 2020 120 000 700 000 820 000
Fredrik Persson 2012 190 000 700 000 890 000
David Porter 2016 700 000 700 000
Jonas Samuelson 2016
Viveca Brinkenfeldt-Lever, Arbetstagarledamot 2018
Peter Ferm, Arbetstagarledamot 2018
Total 870 000 415 000 6 600 000 7 885 000