Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux.

Valberedningen har rekommenderat att styrelseledamöter valda av årsstämman förvärvar och behåller aktier i Electrolux så länge de kvarstår i styrelsen. En styrelseledamots aktieinnehav bör efter fem år motsvara ett årsarvode före skatt.

Styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux inbjuds inte att delta i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Ersättning till styrelsen gällande från årsstämman 2020
Kr Invald Revisionsutskott Ersättningsutskott Ordinarie arvode Arvode totalt
Staffan Bohman, Ordförande 2018 160 000 100 000 2 200 000 2 460 000
Petra Hedengran 2014 160 000 150 000 640 000 950 000
Henrik Henriksson 2020 640 000 640 000
Ulla Litzén 2016 280 000 640 000 920 000
Karin Overbeck 2020 640 000 640 000
Fredrik Persson 2012 160 000 640 000 800 000
David Porter 2016 640 000 640 000
Jonas Samuelson 2016
Kai Wärn 2017 100 000 640 000 740 000
Ulf Carlsson, Arbetstagarledamot 2006
Peter Ferm, Arbetstagarledamot 2018
Viveca Brinkenfeldt-Lever, Arbetstagarledamot 2018
Total 760 000 350 000 6 680 000 7 790 000