Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux.

Valberedningen har rekommenderat att styrelseledamöter valda av årsstämman förvärvar och behåller aktier i Electrolux så länge de kvarstår i styrelsen. En styrelseledamots aktieinnehav bör efter fem år motsvara ett årsarvode före skatt.

Styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux inbjuds inte att delta i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Ersättning till styrelsen gällande från årsstämman 2018
Kr Invald Revisionsutskott Ersättningsutskott Ordinarie arvode Arvode totalt
Staffan Bohman, Ordförande 2018 140 000 75 000 2 150 000 2 365 000
Petra Hedengran 2014 140 000 125 000 600 000 865 000
Hasse Johansson 2008 600 000 600 000
Ulla Litzén 2016 260 000 600 000 860 000
Bert Nordberg 2013 600 000 600 000
Fredrik Persson 2012 140 000 600 000 740 000
David Porter 2016 600 000 600 000
Jonas Samuelson 2016
Ulrika Saxon 2011 75 000 600 000 675 000
Kai Wärn 2017 600 000 600 000
Ulf Carlsson, Arbetstagarledamot 2006
Peter Ferm, Arbetstagarledamot 2018
Bo Rotzén, Arbetstagarledamot 2017
Total 680 000 275 000 6 950 000 7 905 000
Ämnen och kategorier
Läs mer inom Styrelsen

Styrelsen består av nio ledamöter utan suppleanter, vilka väljs av årsstämman, och tre ledamöter med suppleanter, vilka enligt svensk lag är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Läs mer

Årsstämman väljer styrelseordförande. Direkt efter årsstämman håller styrelsen ett konstituerande möte. Utskottens ledamöter och deras ordföranden utses vid det konstituerande styrelsemötet.

Läs mer

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Läs mer