Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux.

Valberedningen har rekommenderat att styrelseledamöter valda av årsstämman förvärvar och behåller aktier i Electrolux så länge de kvarstår i styrelsen. En styrelseledamots aktieinnehav bör efter fem år motsvara ett årsarvode före skatt.

Styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux inbjuds inte att delta i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Ersättning till styrelsen gällande från årsstämman 2023
Kr Invald Revisionsutskott People Committee Ordinarie arvode Arvode totalt
Staffan Bohman, Ordförande 2018 195 000 125 000 2 475 000 2 795 000
Petra Hedengran 2014 195 000 180 000 720 000 1 095 000
Henrik Henriksson 2020 720 000 720  000
Ulla Litzén 2016 310 000 720 000 1 030 000
Karin Overbeck 2020 125 000 720 000 845 000
Fredrik Persson 2012 195 000 720 000 915 000
David Porter 2016 720 000 720 000
Jonas Samuelson 2016
Viveca Brinkenfeldt-Lever, Arbetstagarledamot 2018
Peter Ferm, Arbetstagarledamot 2018
Wilson Quispe, Arbetstagarledamot 2022
Total 895 000 430 000 6 795 000 8 120 000