Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux.

Valberedningen har rekommenderat att styrelseledamöter valda av årsstämman förvärvar och behåller aktier i Electrolux så länge de kvarstår i styrelsen. En styrelseledamots aktieinnehav bör efter fem år motsvara ett årsarvode före skatt.

Styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux inbjuds inte att delta i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Ersättning till styrelsen gällande från årsstämman 2021
Kr Invald Revisionsutskott Ersättningsutskott Ordinarie arvode Arvode totalt
Staffan Bohman, Ordförande 2018 185 000 115 000 2 285 000 2 585 000
Petra Hedengran 2014 185 000 170 000 665 000 1 020 000
Henrik Henriksson 2020 665 000 665  000
Ulla Litzén 2016 290 000 665 000 920 000
Karin Overbeck 2020 665 000 665 000
Fredrik Persson 2012 185 000 665 000 800 000
David Porter 2016 665 000 665 000
Jonas Samuelson 2016
Mina Billing, Arbetstagarledamot 2020
Viveca Brinkenfeldt-Lever, Arbetstagarledamot 2018
Peter Ferm, Arbetstagarledamot 2018
Total 845 000 285 000 6 275 000 7 405 000