Intern kontroll över finansiell rapportering

Electrolux Control System (ECS) har utformats för att säkerställa korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering och redovisning i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, redovisningsstandarder samt övriga krav på noterade bolag. ECS tillför värde genom tydliggörande av roller och ansvar, förbättrad processeffektivitet, ökad riskmedvetenhet och förbättrade beslutsunderlag.

ECS baseras på ramverket för intern kontroll utgiven av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Detta ramverk omfattar fem huvudområden; kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, uppföljning/förbättring samt informera och kommunicera.

Electrolux styrelse har det övergripande ansvaret för att upprätta ett effektivt system för intern kontroll. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö är delegerat till verkställande direktören.