Externa revisorer

Vid årsstämman 2021 valdes Deloitte AB till bolagets externa revisorer för perioden fram till och med årsstämman 2022. Auktoriserade revisorn Jan Berntsson är huvudansvarig för revisionen av Electrolux.

Deloitte avger revisionsberättelse för AB Electrolux, årsredovisningar för merparten av bolagets dotterbolag, koncernredovisning och förvaltningen av AB Electrolux. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av rapporten för det andra kvartalet.

Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land samt i enlighet med god revisionssed enligt International Federation of Accountants (IFAC) med avgivande av revisionsberättelse för de legala enheterna.

För ytterligare information om bolagets revisorer, se Not 28 i årsredovisningen.

Jan Berntsson

  • Deloitte AB
  • Född 1964. Auktoriserad revisor. Huvudansvarig.
  • Andra uppdrag: Boliden AB och Electrolux Professional AB. 
  • Innehav i AB Electrolux: 0 aktier

Anbudsförfarande avseende den externa revisionen

Electrolux kommer att genomföra ett anbudsförfarande inför utseende av koncernens externa revisor på årsstämman 2022.

Vänligen kontakta Katharina Fischer på katharina.fischer@electrolux.com för ytterligare information om anbudsförfarandet och för erhållande av anbudsförfrågan.