Externa revisorer

Vid årsstämman 2023 valdes PricewaterhouseCoopers AB till bolagets externa revisorer för perioden fram till och med årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Peter Nyllinge är huvudansvarig för revisionen av Electrolux.

PricewaterhouseCoopers AB avger revisionsberättelse för AB Electrolux, årsredovisningar för merparten av bolagets dotterbolag, koncernredovisning och förvaltningen av AB Electrolux. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av rapporten för det andra kvartalet.

Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land samt i enlighet med god revisionssed enligt International Federation of Accountants (IFAC) med avgivande av revisionsberättelse för de legala enheterna.

För ytterligare information om bolagets revisorer, se Not 28 i årsredovisningen.

Peter Nyllinge
Peter Nyllinge
PricewaterhouseCoopers AB

Född 1966. Auktoriserad revisor. Huvudansvarig.

Andra uppdrag: Getinge AB, Saab AB and Sandvik AB.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier

Vid årsstämman 2023 valdes PricewaterhouseCoopers AB som revisorer till och med årsstämman 2024.