Electroluxkoncernens pensionsstiftelse

Organisationsnummer: 802405-5082
S:t Göransgatan 143
105 45 STOCKHOLM
08-7386000

Syfte och ändamål

Electroluxkoncernens pensionsstiftelses ändamål är att med sitt kapital trygga utfästelser som Electrolux-koncernen har lämnat sina medarbetare och dess efterlevande i Sverige. Det är arbetsgivaren som svarar för att infria utfästelserna, Stiftelsens tillgångar utgör därmed endast ytterligare en säkerhet, utöver kreditförsäkring i FPG.

Pensionsstiftelsen står under tillsyn av Finansinspektionen samt länsstyrelsen i Stockholm.

Placeringsprofil

Målet med investeringsverksamheten är att långsiktigt generera en god riskjusterad avkastning. För att uppnå detta förvaltar stiftelsen en globalt diversifierad portfölj innehållandes aktier, räntebärande värdepapper samt alternativa investeringar.

Hållbarhet

Stiftelsen beaktar hållbarhetsfaktorer i sina placeringsbeslut. Hållbarhetsstrategin utgår från påverkan via dialog med förvaltarna samt krav om integrering av ESG-faktorer i förvaltarnas investeringsprocesser.

Stiftelsen är skyldig att tillhandahålla informationen på denna hemsida samt stiftelsens stadgar på begäran av den som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen.