Definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal

Electrolux koncernen presenterar vissa mått som inte definieras i enlighet med IFRS (alternativa nyckeltal). Dessa mått används av ledningen för att bedöma den finansiella och operationella utvecklingen för koncernen. Ledningen anser att dessa alternativa nyckeltal ger användbar information om koncernens finansiella och operationella utveckling. Dessa mått är dock inte nödvändigtvis jämförbara med liknande mått som presenteras av andra företag. De alternativa nyckeltalen har således begränsningar som ett analytiskt verktyg och ska inte betraktas enskilt eller som ett substitut för de finansiella mått som presenteras i enlighet med IFRS. De alternativa nyckeltalen har hämtats från koncernens interna redovisning och har inte reviderats.

Beräkning av genomsnittsvärden och annualiserade resultaträkningsmått

Vid beräkning av nyckeltal där genomsnittliga kapitalvärden sätts i förhållande till resultaträkningsmått, beräknas kapitalvärdenas genomsnitt på respektive periods öppningsbalans och alla kvartalsbalanser inom perioden, och resultaträkningsmåtten annualiseras omräknade till periodens snittkurs. Vid beräkning av nyckeltal där kapitalvärden per balansdagen sätts i förhållande till resultaträkningsmått, annualiseras resultaträkningsmåtten omräknade till balansdagskurs. Justering sker för förvärv och avyttringar av verksamheter.

Definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal

Tillväxtmått

Förändring i nettoomsättning

Periodens nettoomsättning minus periodens nettoomsättning föregående år, i procent av periodens nettoomsättning föregående år.

Försäljningstillväxt

Förändring i nettoomsättning justerad för valutaomräkningseffekter.

Organisk tillväxt

Förändring i nettoomsättning justerad för valutakurseffekter, förvärv och avyttringar.

Förvärv

Förändring i nettoomsättning justerad för organisk tillväxt, valutakurseffekter och avyttringar. Förändringar av nettoomsättningen på grund av förvärv avser den nettoomsättning som rapporteras av förvärvade verksamheter inom 12 månader efter förvärvsdagen.

Avyttringar

Förändring i nettoomsättning justerad för organisk tillväxt, valutakurseffekter och förvärv. Förändringar av netto-omsättningen på grund av avyttringar avser den nettoomsättning som rapporteras av avyttrade verksamheter inom 12 månader före avyttringen.

Avkastningsmått

EBITA

Rörelseresultat exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar.

EBITA marginal

EBITA i procent av nettoomsättning.

EBITDA

Rörelseresultat exklusive avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar.

Rörelseresultat exklusive engångsposter

Rörelseresultat justerat för engångsposter.

Periodens rörelseresultat exklusive engångsposter

Rörelseresultat justerat för engångsposter för perioden.

Rörelsemarginal (EBIT marginal)

Rörelseresultat (EBIT) i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginal (EBIT marginal) exklusive engångsposter

Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter i procent av nettoomsättning.

Avkastning på nettotillgångar

Rörelseresultat (annualiserat) i procent av genomsnittliga nettotillgångar

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat (annualiserat) i procent av genomsnittligt eget kapital.

Kapitalmått

Skuldsättningsgrad

Nettoskuld i förhållande till totalt eget kapital.

Nettoskuld/EBITDA

Finansiell nettoskuld per balansdagen i förhållande till 12 månaders rullande EBITDA, exklusive engångsposter.

Soliditet

Totalt eget kapital i procent av totala tillgångar minskade med likvida medel.

Kapitalomsättningshastighet

Nettoomsättning (annualiserad) dividerad med genomsnittliga nettotillgångar.

Aktierelaterade mått

Resultat per aktie före utspädning

Periodens resultat hänförligt till innehavare av aktier i moderbolaget dividerat med genomsnittligt antal aktier exklusive aktier ägda av Electrolux.

Resultat per aktie efter utspädning

Periodens resultat hänförligt till innehavare av aktier i moderbolaget dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning, exklusive aktier ägda av Electrolux.

Resultat per aktie exklusive engångsposter

Periodens resultat exklusive engångsposter dividerat med genomsnittligt antal aktier

Eget kapital per aktie

Totalt eget kapital dividerat med totalt antal aktier exklusive aktier ägda av Electrolux.

Kapitalbegrepp

Likvida medel

Summan av kassa och bank, kortfristiga placeringar, finansiella derivattillgångar samt förutbetalda räntekostnader och upplupna ränteintäkter.

Operativt rörelsekapital

Summan av lager och kundfordringar minskat med leverantörsskulder.

Rörelsekapital

Operativt rörelsekapital minus avsättningar plus/minus förutbetalda och upplupna intäkter och kostnader plus/minus nettot av skatteskulder och skattefordringar plus/minus övriga tillgångar och skulder.

Nettotillgångar

Rörelsekapital plus materiella anläggningstillgångar, ägda och med nyttjanderätt plus goodwill samt övriga anläggningstillgångar plus/minus nettot av uppskjutna skattefordringar och skatteskulder.

Total upplåning

Summan av kortfristig och långfristig upplåning.

Total kortfristig upplåning

Summan av kortfristiga lån, kortfristig del av långfristiga lån, kundfordringar med regressrätt, kortfristig upplåning, finansiella derivatskulder samt nettot av upplupna räntekostnader och förutbetalda ränteintäkter.

Räntebärande skulder

Summan av långfristig upplåning och kortfristig upplåning minus skulder avseende kundfordringar med regressrätt.

Finansiell nettoskuld

Total upplåning minskat med likvida medel.

Nettoavsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser minskat med tillgångar i pensionsplaner.

Nettoskuld

Finansiell nettoskuld, leasingskulder och nettoavsättning för pensioner och liknande förpliktelser.

Övriga mått

Operativt kassaflöde

Rörelseresultat justerat för ej kassaflödespåverkande poster och förändring av rörelsekapital

Operativt kassaflöde efter investeringar

Operativt kassaflöde efter investeringar i materiella och immateriella tillgångar samt förändringar i övriga investeringar.

Operativt kassaflöde efter strukturåtgärder

Operativt kassaflöde efter investeringar och förvärv och avyttringar av verksamheter

Periodens kassaflöde exklusive förändringar av lån och kortfristiga placeringar

Operativt kassaflöde efter strukturåtgärder plus/minus betalda finansiella poster, betald skatt, betalning av leasingskulder, inlösen av aktier, återköp av aktier, utdelning samt aktierelaterade ersättningar för perioden.

Engångsposter

Materiella engångsposter i rörelseresultatet vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med tidigare perioder.

För mer information, se not 7 i Årsredovisningen