Automatiskt inlösenförfarande 2021

På extra bolagstämman den 27 augusti 2021 beslutades att sammanlagt 4 886 Mkr (motsvarande 17,00 kr per aktie) ska utskiftas till aktieägarna i Electrolux, genom ett automatiskt inlösenförfarande innefattande uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Inlösenförfarande avslutades den 28 oktober 2021 när inlösenlikviden utbetalades .

Ytterligare information om inlösenförfarandet finns nedan. Viss skatteinformation om inlösenförfarandet finns här.