Styrelsens sammansättning

Årsstämman väljer styrelseordförande. Direkt efter årsstämman håller styrelsen ett konstituerande möte. Utskottens ledamöter och deras ordföranden utses vid det konstituerande styrelsemötet.

Med undantag för verkställande direktören ingår ingen av styrelsens ledamöter i företagsledningen. Fyra av de nio ledamöterna valda av årsstämman är utländska medborgare.

Oberoende

Styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Samtliga ledamöter utom Geert Follens, Petra Hedengran, Daniel Nodhäll och Jonas Samuelson har ansetts oberoende. Petra Hedengran och Daniel Nodhäll har bedömts som oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare i AB Electrolux.

Geert Follens och Jonas Samuelson har bedömts som oberoende gentemot större ägare i AB Electrolux, men inte gentemot bolaget dess bolagsledning. Geert Follens är medlem av koncernledningen i Atlas Copco AB där bolagets vice verkställande direktör och medlem av koncernledningen, Anna Ohlsson-Leijon, är styrelseledamot. Jonas Samuelson är beroende i egenskap av verkställande direktör och koncernchef.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott, en People Committee och en Strategic Planning Committee. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten.

De ärenden som behandlats vid utskottsmötena ska protokollföras och rapporteras till styrelsen vid nästa möte. Utskottens ledamöter och deras ordföranden utses vid det konstituerande styrelsemöte som hålls direkt efter valet av styrelseledamöter.

Styrelsen har också bestämt att ärenden kan hänskjutas till tillfälliga utskott som behandlar specifika frågor.