Styrelsens sammansättning

Årsstämman väljer styrelseordförande. Direkt efter årsstämman håller styrelsen ett konstituerande möte. Utskottens ledamöter och deras ordföranden utses vid det konstituerande styrelsemötet.

Med undantag för verkställande direktören ingår ingen av styrelsens ledamöter i företagsledningen. Två av de åtta ledamöterna är utländska medborgare.

Oberoende

Styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Samtliga ledamöter utom Petra Hedengran och Jonas Samuelson har ansetts oberoende. Petra Hedengran har bedömts som oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare i Electrolux.

Jonas Samuelson har bedömts som oberoende gentemot större ägare i Electrolux, men inte gentemot bolaget och bolagsledningen i egenskap av verkställande direktör och koncernchef.

För mer information om oberoende, se bolagets bolagsstyrningsrapporter. 

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och en People Committee. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten.

De ärenden som behandlats vid utskottsmötena ska protokollföras och rapporteras till styrelsen vid nästa möte. Utskottens ledamöter och deras ordföranden utses vid det konstituerande styrelsemöte som hålls direkt efter valet av styrelseledamöter.

Styrelsen har också bestämt att ärenden kan hänskjutas till tillfälliga utskott som behandlar specifika frågor.