Revisionsutskott

I revisionsutskottets uppgifter ingår bland annat:

  • Att granska de finansiella rapporterna.
  • Att övervaka effektiviteten i den interna kontrollen, inklusive riskhanteringen, avseende den finansiella rapporteringen.
  • Att följa upp verksamheten inom internrevisionsfunktionen Group Internal Audit avseende organisation, bemanning, budget, planer, resultat och revisionsrapporter.
  • Att granska och godkänna vissa kreditgränser.
  • Att hålla sig informerat om den externa revisionen och om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll samt utvärdera de externa revisorernas arbete.
  • Att informera styrelsen om resultatet av den externa revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt vilken funktion utskottet haft i denna process.
  • Att granska och, i förekommande fall, förhandsgodkänna när de externa revisorerna anlitas för andra uppdrag än revisionstjänster.
  • Att utvärdera de externa revisorernas objektivitet och oberoende.
  • Att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer.

Revisionsutskottet består av fyra styrelseledamöter: Ulla Litzén (ordförande), Fredrik Persson, Petra Hedengran och Staffan Bohman. De externa revisorerna rapporterar till utskottet vid varje ordinarie möte.

Minst tre möten hålls per år och ytterligare sammanträden hålls vid behov.