Revisionsutskott

I revisionsutskottets uppgifter ingår bland annat:

  • Att granska de finansiella rapporterna och hållbarhetsrapporterna.
  • Att övervaka effektiviteten i den interna kontrollen, inklusive riskhanteringen, avseende den finansiella rapporteringen och hållbarhetsrapporteringen.
  • Att följa upp verksamheten inom internrevisionsfunktionen Group Internal Audit avseende organisation, bemanning, budget, planer, resultat och revisionsrapporter.
  • Att säkerställa kvaliteten på de finansiella rapporterna och hållbarhetsrapporterna samt övervaka processerna för finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering samt lämna rekommendationer eller förslag till styrelsen för att säkerställa tillförlitligheten i rapporteringen.
  • Att granska och godkänna vissa kreditgränser.
  • Att hålla sig informerat om den externa revisionen och om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll samt utvärdera de externa revisorernas arbete.
  • Att informera styrelsen om resultatet av den externa revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens och hållbarhetsrapporteringens tillförlitlighet samt vilken funktion utskottet haft i denna process.
  • Att granska och, i förekommande fall, förhandsgodkänna när de externa revisorerna anlitas för andra uppdrag än revisionstjänster.
  • Att utvärdera de externa revisorernas objektivitet och oberoende.
  • Att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer.

Revisionsutskottet består av tre styrelseledamöter: Ulla Litzén (ordförande), Torbjörn Lööf och Daniel Nodhäll. De externa revisorerna rapporterar till utskottet vid varje ordinarie möte.

Minst tre möten hålls per år och ytterligare sammanträden hålls vid behov.