Styrelsens arbete

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, koden och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete.

För mer information om styrelsens arbete, se Electrolux Bolagsstyrningsrapport.

Styrelsen hanterar och beslutar i koncernövergripande frågor såsom:

  • Huvudsakliga mål.
  • Strategisk inriktning.
  • Väsentliga frågor som rör finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar.
  • Uppföljning och kontroll av verksamheter, informationsgivning och organisationsfrågor, inklusive utvärdering av koncernens operativa ledning.
  • Val och, då det är påkallat, uppsägning av bolagets verkställande direktör.
  • Övergripande ansvar för upprättande av effektiva system för internkontroll och riskhantering.