Styrelsens arbete

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, koden och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete. För mer information om styrelsens arbete, se Electrolux Bolagsstyrningsrapport.

Styrelsen hanterar och beslutar i koncernövergripande frågor såsom:

  • Huvudsakliga mål.
  • Strategisk inriktning.
  • Väsentliga frågor som rör finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar.
  • Uppföljning och kontroll av verksamheter, informationsgivning och organisationsfrågor, inklusive utvärdering av koncernens operativa ledning.
  • Val och, då det är påkallat, uppsägning av bolagets verkställande direktör.
  • Övergripande ansvar för upprättande av effektiva system för internkontroll och riskhantering.
Ämnen och kategorier
Läs mer inom Styrelsen

Styrelsen består av nio ledamöter utan suppleanter, vilka väljs av årsstämman, och tre ledamöter med suppleanter, vilka enligt svensk lag är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Läs mer

Årsstämman väljer styrelseordförande. Direkt efter årsstämman håller styrelsen ett konstituerande möte. Utskottens ledamöter och deras ordföranden utses vid det konstituerande styrelsemötet.

Läs mer

Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux.

Läs mer