Bolagsstämma och rösträtt

Aktieägares rätt att fatta beslut om Electrolux angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Electrolux årsstämma hålls i Stockholm under det första halvåret.

Årsstämman beslutar om:

  • Fastställande av årsredovisning.
  • Utdelning.
  • Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
  • Ersättning till styrelse och revisorer.
  • Riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
  • Övriga viktiga frågor.

Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om Electrolux revisorer eller ägare till minst 10 procent av aktierna begär det.

För att kunna delta i beslut erfordras att aktieägaren är närvarande vid stämman, antingen personligen eller genom ombud. Vidare krävs att aktieägaren är införd i aktieboken vid visst datum före stämman och att anmälan om deltagande gjorts till bolaget i viss ordning. Aktieägare som innehar aktier i Electrolux genom amerikanska depåbevis, så kallade ADR, eller andra sådana bevis, måste vidta ytterligare åtgärder för att kunna delta i stämman. Innehavare av sådana bevis uppmanas att i god tid före stämman kontakta sin bank, förvaltare eller utgivaren av depåbevisen för mer information.

Enskilda aktieägare som önskar få ett särskilt ärende behandlat på bolagsstämma kan normalt begära detta i god tid före stämman hos Electrolux styrelse under särskild adress som publiceras på koncernens hemsida.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock den svenska aktiebolagslagen att förslag ska godkännas av en större andel än av de på stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna.

Rösträtt

Aktiekapitalet i AB Electrolux består av A-aktier och B-aktier. En A-aktie berättigar ägaren till en röst och en B-aktie till en tiondels röst. Såväl A-aktier som B-aktier berättigar ägarna till lika stor andel av tillgångar och vinst och berättigar till lika stor utdelning. Ägarna av A-aktier kan begära konvertering av sina A-aktier till B-aktier. Omvandlingen minskar det totala antalet röster i bolaget.

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Bolagsstämma
31 mars, 2020

Årsstämma 2020

31 mars, 2020

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum tisdagen den 31 mars 2020 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Läs mer
21 februari, 2020

Extra bolagsstämma 2020

21 februari, 2020

Extra bolagsstämma i AB Electrolux kommer att äga rum fredagen den 21 februari 2020 på AB Electrolux huvudkontor i Stockholm

Läs mer
10 april, 2019

Årsstämma 2019

10 april, 2019

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum onsdagen den 10 april 2019 på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Läs mer