Ersättning till koncernledningen

Riktlinjer for ersättning till koncernledningen beslutas av årsstämman på grundval av förslag från styrelsen. Ersättningen till verkställande direktören beslutas sedan av styrelsen baserat på rekommendation från ersättningsutskottet.

Förändringar i ersättningarna till övriga medlemmar i koncernledningen beslutas av ersättningsutskottet, baserat på förslag från verkställande direktören, och rapporteras till styrelsen.

Electrolux ska sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig i förhållande till det som gäller i respektive koncernledningsmedlems anställningsland eller region. ersättningsvillkoren ska betona ”belöning efter prestation” och variera i förhållande till den enskildes prestationer och koncernens resultat.

Ersättningen kan bestå av:

  • Fast lön.
  • Rörlig lön.
  • Andra förmåner såsom pension och försäkringar.

Enligt principen ”belöning efter prestation” ska den rörliga lönen utgöra en betydande del av den totala ersättningen till koncernledningen. Rörlig lön ska alltid mätas mot förutbestämda mål samt ha en maximinivå över vilken ingen ersättning utfaller. Målen ska huvudsakligen relatera till finansiella mål.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte.