Styrelse

Styrelsen består av åtta ledamöter utan suppleanter, vilka väljs av årsstämman, och tre ledamöter med suppleanter, vilka enligt svensk lag är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Styrelseledamöternas aktieinnehav i AB Electrolux anges per den 30 juni 2021. För transaktioner, följ länken till Finansinspektionen.

Oberoende

Styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Samtliga ledamöter utom Petra Hedengran och Jonas Samuelson har ansetts oberoende. Petra Hedengran har bedömts som oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare i Electrolux. Jonas Samuelson har bedömts som oberoende gentemot större ägare i Electrolux, men inte gentemot bolaget och bolagsledningen i egenskap av verkställande direktör och koncernchef.

Styrelse

Staffan Bohman
Staffan Bohman
Ordförande

Född 1949. Sverige. Civilekonom. Invald 2018. Medlem i Electrolux revisionsutskott och Electrolux ersättningsutskott.

Andra uppdrag: Styrelseordförande för Institutet för Näringslivsforskning IFN och Tysk-Svenska Handelskammaren. Styrelseledamot i Atlas Copco AB och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Sapa och DeLaval samt styrelseledamot bland annat i Scania AB, Inter-IKEA Holding NV och Rezidor Hotel Group AB.

Innehav i AB Electrolux: 100 000 B-aktier. 120 279 köpoptioner, utställda av Investor AB vilka ger rätt att förvärva Electrolux B-aktier.

Petra Hedengran
Petra Hedengran

Född 1964. Sverige. Jur. kand. Invald 2014. Ordförande i Electrolux ersättningsutskott och medlem i Electrolux revisionsutskott.

Andra uppdrag: Chefsjurist och medlem i ledningsgruppen för Investor AB. Styrelseledamot i Alecta och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Tidigare befattningar: Advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl. Ledande befattningar inom ABB Financial Services inkluderande chefsjurist för ABB Financial Services, Nordic Region. Tingsnotarie på Stockholms tingsrätt och biträdande jurist på Gunnar Lindhs Advokatbyrå.

Innehav i AB Electrolux: 11 000 B-aktier.

Henrik Henriksson
Henrik Henriksson

Född 1970. Sverige. Civilekonom. Invald 2020.

Andra uppdrag: VD och koncernchef för H2 Green Steel AB. Styrelseledamot i Hexagon AB, Creades AB, SAAB AB och Svenskt Näringsliv.

Tidigare befattningar: Flertal ledande befattningar inom Scania, inkluderande verkställande direktör och koncernchef för Scania AB.

Innehav i AB Electrolux: 425 B-aktier.

Ulla Litzén
Ulla Litzén

Född 1956. Sverige. Civilekonom och M.B.A. Invald 2016. Ordförande i Electrolux revisionsutskott.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Epiroc AB, Husqvarna AB och Ratos AB.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för W Capital Management AB, helägt av Wallenbergstiftelserna. Ledande befattningar inom Investorkoncernen inkluderande Direktör och medlem av ledningsgruppen för Investor AB.

Innehav i AB Electrolux: 4 000 B-aktier

Karin Overbeck
Karin Overbeck

Född 1966. Tyskland. Masterexamen i ekonomi, marknadsföring och finans. Invald 2020.

Andra uppdrag: VD för Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.

Tidigare befattningar: Flertal seniora positioner inom KAO Corporation samt inom L’Oréal, Tchibo och Unilever.

Innehav i AB Electrolux: 1 960 B-aktier.

Fredrik Persson
Fredrik Persson

Född 1968. Sverige. Civilekonom. Invald 2012. Medlem i Electrolux revisionsutskott.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i JM AB, Svenskt Näringsliv och Ellevio AB. Styrelseledamot i Hufvudstaden AB, ICA Gruppen AB, Interogo Holding AG och Ahlström Capital Oy.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Axel Johnson AB inkluderande verkställande direktör och koncernchef. Analyschef på Aros Securities AB. Olika befattningar inom ABB Financial Services AB.

Innehav i AB Electrolux: 5 000 B-aktier.

David Porter
David Porter

Född 1965. USA. Kanditatexamen i ekonomi. Invald 2016.

Andra uppdrag: Head of Microsoft Stores, Corporate Vice President, Microsoft Corp.

Tidigare befattningar: Chef för Worldwide Product Distribution på DreamWorks Animation SKG. Olika befattningar inom Wal-Mart Stores, Inc.

Innehav i AB Electrolux: 3 315 B-aktier

Jonas Samuelson
Jonas Samuelson
Verkställande direktör och koncernchef.

Född 1968. Civ. ekon. I koncernledningen och anställd sedan 2008.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Polygon AB, Axel Johnson AB och Volvo Car AB.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande ekonomi- och finansdirektör i AB Electrolux, chef för Global Operations inom Vitvaror och Chef för affärsområdet Vitvaror EMEA. Ekonomi- och finansdirektör och vice VD i Munters AB. Olika befattningar inom General Motors, huvudsakligen i USA, och Saab Automobile AB.

Innehav i AB Electrolux: 65 211 B-aktier.

Arbetstagarledamöter, ordinarie

Viveca Brinkenfeldt-Lever
Viveca Brinkenfeldt-Lever

Född 1960.

PTK-representant. Invald 2018.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier.

Peter Ferm
Peter Ferm

Född 1965.

PTK-representant. Invald 2018.

Innehav i AB Electrolux: 100 B-aktier.

Mina Billing
Mina Billing

Född 1980.

PTK-representant. Invald 2020.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier.

Arbetstagarledamöter, suppleanter

Richard Dellner
Richard Dellner

Född 1953.

PTK-representant. Invald 2013.

Innehav i AB Electrolux: 500 B-aktier.

Ulrik Danestad

Född 1969.

PTK-representant. Invald 2020.

Innehav i AB Electrolux: 20 B-aktier.

Wilson Quispe

Född 1978.

PTK-representant. Invald 2020.

Innehav i AB Electrolux: 500 B-aktier.

Styrelsens sekreterare

Mikael Östman
Mikael Östman
Chefsjurist

Född 1967. Sverige. Jur. kand. och Civ.ekon. Sekreterare i Electrolux styrelse sedan 2017 och anställd sedan 2002.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande chef för Electrolux Legal Affairs Europe och chef för Electrolux Corporate Legal Department. Bolagsjurist på Telia Mobile AB. Jurist vid Advokatfirman Vinge. Tingsnotarie på Stockholms tingsrätt.

Innehav i AB Electrolux: 7 910 B-aktier.

Revisorer

Jan Berntson
Jan Berntson
Deloitte AB

Född 1964. Auktoriserad revisor. Huvudansvarig.

Andra uppdrag: Boliden AB och Electrolux Professional AB.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier

Vid årsstämman 2021 valdes Deloitte AB som revisorer till och med årsstämman 2022.