Styrelse

Styrelsen består av nio ledamöter utan suppleanter, vilka väljs av årsstämman för en mandatperiod om ett år, och tre ledamöter med suppleanter, vilka enligt svensk lag är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Styrelsen övervakar beslut i frågor relaterade till koncernens huvudsakliga mål, strategiska inriktning och viktiga policyer, samt viktiga frågor relaterade till finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar.

Styrelseledamöternas aktieinnehav i AB Electrolux anges per den 30 juni 2024 och inkluderar i förekommande fall närstående fysiska och juridiska personers innehav. För transaktioner, följ länken till Finansinspektionen.

Oberoende

Styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Samtliga ledamöter utom Geert Follens, Petra Hedengran, Daniel Nodhäll och Jonas Samuelson har ansetts oberoende. Petra Hedengran och Daniel Nodhäll har bedömts som oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare i AB Electrolux. Geert Follens och Jonas Samuelson har bedömts som oberoende gentemot större ägare i AB Electrolux, men inte gentemot bolaget och dess bolagsledningen. Geert Follens är medlem av koncernledningen i Atlas Copco AB där bolagets vice verkställande direktör och medlem av koncernledningen, Anna Ohlsson-Leijon, är styrelseledamot. Jonas Samuelson är beroende i egenskap av verkställande direktör och koncernchef.

Styrelse

Torbjörn Lööf
Torbjörn Lööf
Ordförande

Född 1965. Sverige. Teknisk utbildning och studier i ekonomi. Invald 2024. Medlem i revisionsutskottet, People Committee och Strategic Planning Committee.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Husqvarna AB, Essity Aktiebolag, AB Blåkläder och Mercer International Inc.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Inter IKEA och IKEA Holding inkluderande verkställande direktör för Inter IKEA Systems, Inter IKEA Holdings och IKEA of Sweden. Styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal IKEA-bolag.

Innehav i AB Electrolux: 22 000 B-aktier.

Geert Follens
Geert Follens

Född 1959. Belgien. M.Sc. Electromechanical Engineering samt doktorandutbildning i företagsekonomi. Invald 2024. Ordförande i Strategic Planning Committee.

Andra uppdrag: Chef för Atlas Copco AB:s affärsområde Vakuumteknik och styrelseledamot i AB SKF.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar hos Atlas Copco AB inkluderande chef för Atlas Copco Kompressortekniks marknadsbolag, chef för divisionen Portable Energy och dessförinnan för divisionen Industrial Air.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier.

Petra Hedengran
Petra Hedengran

Född 1964. Sverige. Jur. kand. Invald 2014. Ordförande i People Committee.

Andra uppdrag: Chefsjurist och medlem i ledningsgruppen för Investor AB. Styrelseledamot i Alecta och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Tidigare befattningar: Advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl. Ledande befattningar inom ABB Financial Services inkluderande chefsjurist för ABB Financial Services, Nordic Region. Tingsnotarie på Stockholms tingsrätt och biträdande jurist på Gunnar Lindhs Advokatbyrå.

Innehav i AB Electrolux: 15 900 B-aktier.

Ulla Litzén
Ulla Litzén

Född 1956. Sverige. Civilekonom och M.B.A. Invald 2016. Ordförande i revisionsutskottet och medlem i Strategic Planning Committee.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Epiroc AB, Ratos AB och Handelshögskoleföreningen.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för W Capital Management AB, helägt av Wallenbergstiftelserna. Ledande befattningar inom Investorkoncernen inkluderande Direktör och medlem av ledningsgruppen för Investor AB. Styrelseledamot i Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav i AB Electrolux: 12 000 B-aktier.

 

Daniel Nodhäll
Daniel Nodhäll

Född 1978. Sverige. Civilekonom. Invald 2024. Medlem i revisionsutskottet och Strategic Planning Committee.

Andra uppdrag: Chef för Noterade Bolag och medlem av ledningsgruppen hos Investor AB. Styrelseledamot i Husqvarna AB och Electrolux Professional AB.

Tidigare befattningar: Olika befattningar hos Investor AB inkluderande Investment Manager och Head of Capital Goods. Styrelseledamot i SAAB AB.

Innehav i AB Electrolux: 4 000 B-aktier.

Karin Overbeck
Karin Overbeck

Född 1966. Tyskland. Masterexamen i ekonomi, marknadsföring och finans. Invald 2020. Medlem i People Committee.

Andra uppdrag: VD för Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. Medlem i Executive council, Freudenberg Group. Vice President och styrelseledamot i the German Brands Association.

Tidigare befattningar: Flertal seniora positioner inom KAO Corporation samt inom L’Oréal, Tchibo och Unilever.

Innehav i AB Electrolux: 3 135 B-aktier.

David Porter
David Porter

Född 1965. USA. Kanditatexamen i ekonomi. Invald 2016.

Tidigare befattningar: Head of Microsoft Stores, Corporate Vice President, Microsoft Corp. Styrelseordförande i Serta Simmons Bedding LLC. Chef för Worldwide Product Distribution på DreamWorks Animation SKG. Olika befattningar inom Wal-Mart Stores, Inc.

Innehav i AB Electrolux: 3 315 B-aktier.

Michael Rauterkus
Michael Rauterkus

Född 1966. Tyskland. Civilekonom och M.B.A. Invald 2024.

Andra uppdrag: Verkställande direktör för Uponor Corporation och medlem av Executive Board för Georg Fischer i Schweiz.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar hos Grohe AG inkluderande verkställande direktör. Befattningar hos Hasbro Inc., Levi Strauss & Co. och Kraft Jacobs Suchard (Mondelez).

Innehav i AB Electrolux: 12 200 B-aktier

Jonas Samuelson
Jonas Samuelson
Verkställande direktör och koncernchef

Född 1968. Sverige. Civilekonom. Invald 2016.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Axel Johnson AB och Volvo Car AB.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux Group inkluderande ekonomi- och finansdirektör i AB Electrolux, chef för Global Operations inom Vitvaror och chef för Vitvaror EMEA. Ekonomi- och finansdirektör och vice VD i Munters AB. Olika ledande befattningar inom General Motors, huvudsakligen i USA, och Saab Automobile AB.

Innehav i AB Electrolux: 94 795 B-aktier.

Arbetstagarledamöter, ordinarie

Wilson Quispe
Wilson Quispe

Född 1978.

PTK-representant. Invald 2022.

Innehav i AB Electrolux: 4 900 B-aktier.

Peter Ferm
Peter Ferm

Född 1965.

PTK-representant. Invald 2018.

Innehav i AB Electrolux: 100 B-aktier.

Viveca Brinkenfeldt-Lever
Viveca Brinkenfeldt-Lever

Född 1960.

PTK-representant. Invald 2018.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier.

Arbetstagarledamöter, suppleanter

Ulrik Danestad

Född 1969.

PTK-representant. Invald 2020.

Innehav i AB Electrolux: 20 B-aktier.

Styrelsens sekreterare

Ulrika Elfving
Chefsjurist

Född 1973. Sverige. Jur. kand. Sekreterare i AB Electrolux styrelse sedan 2022.

Innehav i AB Electrolux: 4 607 B-aktier.

Revisorer

Johan Rippe
Johan Rippe
PricewaterhouseCoopers AB

Född 1968. Auktoriserad revisor. Huvudansvarig.

Andra uppdrag: Stena Aktiebolag och Axel Johnson Aktiebolag.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier.

Vid årsstämman 2024 valdes PricewaterhouseCoopers AB som revisorer till och med årsstämman 2025.