Styrelse

Styrelsen består av åtta ledamöter utan suppleanter, vilka väljs av årsstämman, och tre ledamöter med suppleanter, vilka enligt svensk lag är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Styrelseledamöternas aktieinnehav i AB Electrolux anges per den 30 september 2022. För transaktioner, följ länken till Finansinspektionen.

Oberoende

Styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Samtliga ledamöter utom Petra Hedengran och Jonas Samuelson har ansetts oberoende. Petra Hedengran har bedömts som oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare i Electrolux. Jonas Samuelson har bedömts som oberoende gentemot större ägare i Electrolux, men inte gentemot bolaget och bolagsledningen i egenskap av verkställande direktör och koncernchef.

Styrelse

Staffan Bohman
Staffan Bohman
Ordförande

Född 1949. Sverige. Civilekonom. Invald 2018. Medlem i Electrolux revisionsutskott och Electrolux People Committee.

Andra uppdrag: Styrelseordförande för Institutet för Näringslivsforskning och Tysk-Svenska Handelskammaren. Styrelseledamot i Atlas Copco AB och Åke Wibergs Stiftelse. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Sapa och DeLaval samt styrelseledamot bland annat i Scania AB, Inter-IKEA Holding NV och Rezidor Hotel Group AB.

Innehav i AB Electrolux: 180 000 B-aktier. 120 279 köpoptioner, utställda av Investor AB vilka ger rätt att förvärva Electrolux B-aktier.

Petra Hedengran
Petra Hedengran

Född 1964. Sverige. Jur. kand. Invald 2014. Ordförande i Electrolux People Committee och medlem i Electrolux revisionsutskott.

Andra uppdrag: Chefsjurist och medlem i ledningsgruppen för Investor AB. Styrelseledamot i Alecta och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Tidigare befattningar: Advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl. Ledande befattningar inom ABB Financial Services inkluderande chefsjurist för ABB Financial Services, Nordic Region. Tingsnotarie på Stockholms tingsrätt och biträdande jurist på Gunnar Lindhs Advokatbyrå.

Innehav i AB Electrolux: 15 900 B-aktier.

Henrik Henriksson
Henrik Henriksson

Född 1970. Sverige. Civilekonom. Invald 2020.

Andra uppdrag: VD och koncernchef för H2 Green Steel AB. Styrelseledamot i Hexagon AB, Creades AB, SAAB AB och Svenskt Näringsliv.

Tidigare befattningar: Flertal ledande befattningar inom Scania, inkluderande verkställande direktör och koncernchef för Scania AB.

Innehav i AB Electrolux: 425 B-aktier.

Ulla Litzén
Ulla Litzén

Född 1956. Sverige. Civilekonom och M.B.A. Invald 2016. Ordförande i Electrolux revisionsutskott.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Epiroc AB,  Ratos AB, Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskoleföreningen.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för W Capital Management AB, helägt av Wallenbergstiftelserna. Ledande befattningar inom Investorkoncernen inkluderande Direktör och medlem av ledningsgruppen för Investor AB.

Innehav i AB Electrolux: 12 000 B-aktier

Karin Overbeck
Karin Overbeck

Född 1966. Tyskland. Masterexamen i ekonomi, marknadsföring och finans. Invald 2020. Medlem av Electrolux People Committee.

Andra uppdrag: VD för Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.

Tidigare befattningar: Flertal seniora positioner inom KAO Corporation samt inom L’Oréal, Tchibo och Unilever.

Innehav i AB Electrolux: 3 135 B-aktier.

Fredrik Persson
Fredrik Persson

Född 1968. Sverige. Civilekonom. Invald 2012. Medlem i Electrolux revisionsutskott.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i JM AB, den europeiska näringslivsorganisationen BusinessEurope och Ellevio AB. Styrelseledamot i Hufvudstaden AB, ICA Gruppen AB, Interogo Holding AG och Ahlström Capital Oy.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Axel Johnson AB inkluderande verkställande direktör och koncernchef. Analyschef på Aros Securities AB. Olika befattningar inom ABB Financial Services AB.

Innehav i AB Electrolux: 5 000 B-aktier.

David Porter
David Porter

Född 1965. USA. Kanditatexamen i ekonomi. Invald 2016.

Andra uppdrag: Head of Microsoft Stores, Corporate Vice President, Microsoft Corp.

Tidigare befattningar: Chef för Worldwide Product Distribution på DreamWorks Animation SKG. Olika befattningar inom Wal-Mart Stores, Inc.

Innehav i AB Electrolux: 3 315 B-aktier

Jonas Samuelson
Jonas Samuelson
Verkställande direktör och koncernchef.

Född 1968. Civ. ekon. I koncernledningen och anställd sedan 2008.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Axel Johnson AB och Volvo Car AB.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande ekonomi- och finansdirektör i AB Electrolux, chef för Global Operations inom Vitvaror och Chef för affärsområdet Vitvaror EMEA. Ekonomi- och finansdirektör och vice VD i Munters AB. Olika befattningar inom General Motors, huvudsakligen i USA, och Saab Automobile AB.

Innehav i AB Electrolux: 65 211 B-aktier.

Arbetstagarledamöter, ordinarie

Viveca Brinkenfeldt-Lever
Viveca Brinkenfeldt-Lever

Född 1960.

PTK-representant. Invald 2018.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier.

Peter Ferm
Peter Ferm

Född 1965.

PTK-representant. Invald 2018.

Innehav i AB Electrolux: 100 B-aktier.

Wilson Quispe

Född 1978.

PTK-representant. Invald 2022.

Innehav i AB Electrolux: 4 900 B-aktier.

Arbetstagarledamöter, suppleanter

Ulrik Danestad

Född 1969.

PTK-representant. Invald 2020.

Innehav i AB Electrolux: 20 B-aktier.

Styrelsens sekreterare

Ulrika Elfving
Chefsjurist

Född 1973. Sverige. Jur. kand. Sekreterare i Electrolux styrelse sedan 2022 och anställd sedan 2010.

Tidigare befattningar: Chef för Electrolux Corporate Legal Department. Advokat på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. Hovrättsnotarie på Svea hovrätt. Tingsnotarie på Stockholms tingsrätt.

Innehav i AB Electrolux: 1 134 B-aktier.

Revisorer

Peter Nyllinge
Peter Nyllinge
PricewaterhouseCoopers AB

Född 1966. Auktoriserad revisor. Huvudansvarig.

Andra uppdrag: Getinge AB, Saab AB and Sandvik AB.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier

Vid årsstämman 2022 valdes PricewaterhouseCoopers AB som revisorer till och med årsstämman 2023.