Styrelse

Styrelsen består av nio ledamöter utan suppleanter, vilka väljs av årsstämman, och tre ledamöter med suppleanter, vilka enligt svensk lag är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Styrelseledamöternas aktieinnehav i AB Electrolux anges per den 30 september, 2020. För transaktioner, följ länken till Finansinspektionen.

Oberoende

Styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Samtliga ledamöter utom Petra Hedengran och Jonas Samuelson har ansetts oberoende. Petra Hedengran har bedömts som oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot större aktieägare i Electrolux. Jonas Samuelson har bedömts som oberoende gentemot större ägare i Electrolux, men inte gentemot bolaget och bolagsledningen i egenskap av verkställande direktör och koncernchef.

Styrelse

Staffan Bohman
Staffan Bohman
Ordförande

Född 1949. Sverige. Civilekonom. Invald 2018. Medlem i Electrolux revisionsutskott och Electrolux ersättningsutskott.

Andra uppdrag: Styrelseordförande för Institutet för Näringslivsforskning IFN, Ipco AB, Upplands Motor Holding AB och Tysk-Svenska Handelskammaren. Styrelseledamot i Atlas Copco AB och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Sapa och DeLaval samt styrelseledamot bland annat i Scania AB, Inter-IKEA Holding NV och Rezidor Hotel Group AB.

Innehav i AB Electrolux: 70 000 B-aktier. 120 279 köpoptioner, utställda av Investor AB vilka ger rätt att förvärva Electrolux B-aktier.

Petra Hedengran
Petra Hedengran

Född 1964. Sverige. Jur. kand. Invald 2014. Ordförande i Electrolux ersättningsutskott och medlem i Electrolux revisionsutskott.

Andra uppdrag: Chefsjurist och medlem i ledningsgruppen för Investor AB. Styrelseledamot i Alecta och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Tidigare befattningar: Advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl. Ledande befattningar inom ABB Financial Services inkluderande chefsjurist för ABB Financial Services, Nordic Region. Tingsnotarie på Stockholms tingsrätt och biträdande jurist på Gunnar Lindhs Advokatbyrå.

Innehav i AB Electrolux: 11 000 B-aktier.

Henrik Henriksson
Henrik Henriksson

Född 1970. Sverige. Civilekonom. Förslag till nyval 2020.

Andra uppdrag: VD och koncernchef för Scania AB. Styrelseledamot i Hexagon AB och Scania AB.

Tidigare befattningar: Flertal ledande befattningar inom Scania, bland annat som exportdirektör på Scania South Africa Pty Ltd i Johannesburg i fyra år.

Innehav i AB Electrolux: 425 B-aktier.

Ulla Litzén
Ulla Litzén

Född 1956. Sverige. Civilekonom och M.B.A. Invald 2016. Ordförande i Electrolux revisionsutskott.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Epiroc AB, Husqvarna AB, NCC AB och Ratos AB.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör för W Capital Management AB, helägt av Wallenbergstiftelserna. Ledande befattningar inom Investorkoncernen inkluderande Direktör och medlem av ledningsgruppen för Investor AB.

Innehav i AB Electrolux: 4 000 B-aktier

Karin Overbeck
Karin Overbeck

Född 1966. Tyskland. Masterexamen i ekonomi, marknadsföring och finans. Förslag till nyval 2020.

Andra uppdrag: VD för Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.

Tidigare befattningar: Flertal seniora positioner inom KAO Corporation samt inom L’Oréal, Tchibo och Unilever.

Innehav i AB Electrolux: 615 B-aktier.

Fredrik Persson
Fredrik Persson

Född 1968. Sverige. Civilekonom. Invald 2012. Medlem i Electrolux revisionsutskott.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i JM AB, Svenskt Näringsliv och ICC Sverige. Styrelseledamot i Hufvudstaden AB, ICA Gruppen AB och Ahlström Capital Oy.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Axel Johnson AB inkluderande verkställande direktör och koncernchef. Analyschef på Aros Securities AB. Olika befattningar inom ABB Financial Services AB.

Innehav i AB Electrolux: 3 000 B-aktier.

David Porter
David Porter

Född 1965. USA. Kanditatexamen i ekonomi. Invald 2016.

Andra uppdrag: Head of Microsoft Stores, Corporate Vice President, Microsoft Corp.

Tidigare befattningar: Chef för Worldwide Product Distribution på DreamWorks Animation SKG. Olika befattningar inom Wal-Mart Stores, Inc.

Innehav i AB Electrolux: 1 250 B-aktier

Jonas Samuelson
Jonas Samuelson
Verkställande direktör och koncernchef.

Född 1968. Civ. ekon. I koncernledningen och anställd sedan 2008.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Polygon AB och Axel Johnson AB.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande ekonomi- och finansdirektör i AB Electrolux, chef för Global Operations inom Vitvaror och Chef för affärsområdet Vitvaror EMEA. Ekonomi- och finansdirektör och vice VD i Munters AB. Olika befattningar inom General Motors, huvudsakligen i USA, och Saab Automobile AB.

Innehav i AB Electrolux: 64 866 B-aktier.

Kai Wärn
Kai Wärn

Född 1959. Civilingenjör. Invald 2017. Medlem i Electrolux ersättningsutskott.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Electrolux Professional AB och styrelseledamot i Sandvik AB.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Husqvarna AB. Operations Partner vid IK Investment Partners Norden AB. VD och koncernchef för Seco Tools AB. Olika befattningar inom ABB.

Innehav i AB Electrolux: 4 000 B-aktier.

Arbetstagarledamöter, ordinarie

Viveca Brinkenfeldt-Lever
Viveca Brinkenfeldt-Lever

Född 1960.

PTK-representant. Invald 2018.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier.

Peter Ferm
Peter Ferm

Född 1965.

PTK-representant. Invald 2018.

Innehav i AB Electrolux: 100 B-aktier.

Mina Billing

Född 1980.

PTK-representant. Invald 2020.

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier.

Arbetstagarledamöter, suppleanter

Richard Dellner
Richard Dellner

Född 1953.

PTK-representant. Invald 2013.

Innehav i AB Electrolux: 500 B-aktier.

Ulrik Danestad

Född 1969.

PTK-representant. Invald 2020.

Innehav i AB Electrolux: 20 B-aktier.

Wilson Quispe

Född 1978.

PTK-representant. Invald 2020.

Innehav i AB Electrolux: 500 B-aktier.

Styrelsens sekreterare

Mikael Östman
Mikael Östman
Chefsjurist

Född 1967. Sverige. Jur. kand. och Civ.ekon. Sekreterare i Electrolux styrelse sedan 2017 och anställd sedan 2002.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Electrolux inkluderande chef för Electrolux Legal Affairs Europe och chef för Electrolux Corporate Legal Department. Bolagsjurist på Telia Mobile AB. Jurist vid Advokatfirman Vinge. Tingsnotarie på Stockholms tingsrätt.

Innehav i AB Electrolux: 7 839 B-aktier.

Revisorer

Jan Berntson
Jan Berntson
Deloitte AB

Född 1964. Auktoriserad revisor. Huvudansvarig.

Andra uppdrag: Boliden AB och Kinnevik AB

Innehav i AB Electrolux: 0 aktier

Vid årsstämman 2020 valdes Deloitte AB som revisorer till och med årsstämman 2021.