Koncernledningen består av verkställande direktören, de sex affärsområdescheferna, ekonomi- och finansdirektören, personaldirektören, chefsjuristen, marknadsdirektören och direktören för Global Operations.

Koncernledning

Koncernledningen består av verkställande direktören, de sex affärsområdescheferna och fem stabschefer.

Ersättning till koncernledningen

Riktlinjer for ersättning till koncernledningen beslutas av årsstämman på grundval av förslag från styrelsen. Ersättningen till verkställande direktören beslutas sedan av styrelsen baserat på rekommendation från ersättningsutskottet.