Styrelsen

This page is also available in English.

Vid Electrolux årsstämma i april 2018 omvaldes Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ulla Litzén, Bert Nordberg, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson, Ulrika Saxon och Kai Wärn som styrelseledamöter. Staffan Bohman valdes till ny ledamot och ordförande i styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen består av tio ledamöter utan suppleanter, vilka väljs av årsstämman, och tre ledamöter med suppleanter, vilka enligt svensk lag är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Läs mer

Årsstämman väljer styrelseordförande. Direkt efter årsstämman håller styrelsen ett konstituerande möte. Utskottens ledamöter och deras ordföranden utses vid det konstituerande styrelsemötet.

Läs mer

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Läs mer

Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux.

Läs mer

En av ersättningsutskottets huvuduppgifter är att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen.

Läs mer

I revisionsutskottets uppgifter ingår bland annat:

Läs mer