Vid Electrolux årsstämma i april 2019 omvaldes Staffan Bohman, Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ulla Litzén, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson, Ulrika Saxon och Kai Wärn som styrelseledamöter. Staffan Bohman omvaldes även till styrelseordförande.

Styrelse

Styrelsen består av nio ledamöter utan suppleanter, vilka väljs av årsstämman, och tre ledamöter med suppleanter, vilka enligt svensk lag är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Styrelsens sammansättning

Årsstämman väljer styrelseordförande. Direkt efter årsstämman håller styrelsen ett konstituerande möte. Utskottens ledamöter och deras ordföranden utses vid det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsens arbete

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att för ägarnas räkning förvalta koncernens verksamhet på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman och utgår till de styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux.

Ersättningsutskott

En av ersättningsutskottets huvuduppgifter är att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen.

Revisionsutskott

I revisionsutskottets uppgifter ingår bland annat: