Återköpsprogram 2022

Den 29 april 2022 inledde Electrolux ett program för återköp av aktier. Syftet med återköpen av aktier är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att minska antalet Electrolux aktier genom efterföljande indragningar av aktier, vilket kommer att ytterligare förbättra avkastning per aktie.

Styrelsen i AB Electrolux har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 mars 2022 beslutat att återköpa maximalt 8 000 000 egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm till ett sammanlagt belopp om högst 1 250 miljoner kronor. Programmet planeras att löpa under perioden 2 maj 2022 – 21 oktober 2022.

Programmet om 1 250 miljoner kronor är det första steget för att nå målet om återköp av aktier uppgående till cirka 2,5 miljarder kronor fram till och med nästa årsstämma som offentliggjordes i kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2021.

Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av Citigroup Global Markets Europe AG (“Citigroup”) som, baserat på den handelsorder som Citigroup fått av Electrolux, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av Electrolux. Bolagets innehav vid var tid får dock aldrig överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Veckorapporter om återköpta aktier kommer att publiceras genom pressmeddelanden, som du hittar här. Välj kategori ”Aktieåterköp”. Om det inte sker några återköp av aktier under en vecka kommer inget pressmeddelande att publiceras under följande vecka.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).