Återköpsprogram 2022

Den 29 april 2022 inledde Electrolux ett program för återköp av aktier om maximalt 8 000 000 aktier av serie B för ett totalt maximalt belopp på 1 250 Mkr. Programmet avslutades den 2 september 2022. Syftet med återköpen av aktier är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att minska antalet Electrolux aktier genom efterföljande indragningar av aktier, vilket kommer att ytterligare förbättra avkastning per aktie.

Under perioden 2 maj 2022 – 2 september 2022 återköpte Electrolux totalt 8 000 000 egna aktier av serie B för ett totalt belopp om 1 138 Mkr.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Citigroup Global Markets Europe AG på uppdrag av Electrolux. Återköpsprogrammet genomfördes i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Givet nuvarande marknadsläge, avser styrelsen att inte inleda ytterligare aktieåterköp före årsstämman 2023.