Skatteinformation avseende automatiskt inlösenförfarande 2021

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i AB Electrolux mot kontantlikvid avser endast aktieägare med skatterättslig hemvist i Sverige.

Skatteverket har beslutat följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i AB Electrolux mot kontantlikvid. Enligt det allmänna rådet ska anskaffningsutgiften fördelas som följer:

  • Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A i AB Electrolux bör 93,2 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 6,8 procent till inlösenaktien.
  • Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie B i AB Electrolux bör 91,4 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 8,6 procent till inlösenaktien.

Ytterligare information finns nedan under rubriken ”Dokument”.