Electrolux Group delårsrapport första kvartalet 2024

Sammanfattning av första kvartalet 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 31 077 Mkr (32 734). Den organiska försäljningen minskade med 3,7%, främst drivet av negativt pris. Svagare marknadsefterfrågan resulterade i lägre volymer för koncernen, förutom i Latinamerika där ökad konsumentefterfrågan bidrog till högre försäljning.
  • Mix förbättrades, gynnad av de nya modulariserade plattformarna och ett attraktivt produkterbjudande, trots de utmanande marknadsförhållandena.
  • Rörelseresultatet var -720 Mkr (-256), vilket motsvarar en marginal om -2,3% (-0,8). Affärsområde Nordamerika redovisade en rörelseförlust om 1 204 Mkr, främst på grund av en fortsatt hög prispress. Affärsområde Latinamerika fortsatte att utvecklas väl. Tidigare genomförda kostnadseffektiviseringsåtgärder bidrog positivt till resultatet med 0,6 Mdr kr.
  • Den nya organisationen har framgångsrikt implementerats och utökade kostnadsbesparande åtgärder fortskrider enligt plan. Den positiva resultateffekten av detta förväntas framför allt under andra halvan av 2024, såsom meddelats tidigare.
  • Periodens resultat uppgick till -1 230 Mkr (-588) och resultatet per aktie var -4,55 kr (-2,18).
  • Det operativa kassaflödet efter investeringar var -2 686 Mkr (-5 092), vilket speglar ett normalt säsongsmönster.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Efter att ha haft privilegiet att tjänstgöra mer än åtta år som VD och koncernchef för Electrolux Group, har jag beslutat att lämna min position den 1 januari 2025. Detta är en bra tidpunkt att lämna över till en efterträdare som kan lägga all energi på att leda detta fina bolag in i nästa fas under de kommande åren. Vi har satt en tydlig strategisk inriktning med fokus på mellan- och premiumsegmenten genom våra starka varumärken, nya modulariserade produktarkitekturer och hållbara innovationer drivna av konsumentupplevelser. Implementeringen av den nya förenklade och fokuserade organisationen går planenligt och vi levererar på våra kostnadsbesparingsmål. Genom att meddela detta redan nu vill jag ge styrelsen gott om tid att hitta den rätta efterträdaren, medan jag kommer vara fortsatt fullt engagerad i bolaget under resten av året.

Under det första kvartalet 2024 har den nya organisationen implementerats och verksamheten bedrivs enligt plan. Den nya strukturen med tre regionala affärsområden och två globala produktlinjer, som rapporterar direkt till mig, kommer att dra ytterligare fördel av koncernens globala storlek med färre nivåer, samt uppnå ett ökat fokus och lägre kostnader. Eftersom det tar viss tid innan de genomförda åtgärderna ger effekt, förväntas besparingarna, som tidigare kommunicerats, i huvudsak bidra till resultatet under andra halvåret 2024.

2024 har inletts på ett liknande sätt som avslutningen på 2023; den kumulativa effekten av hög inflation, höga räntor och geopolitiska spänningar fortsätter att tynga konsumentsentimentet, som förblev svagt på våra viktigaste marknader. Även om hushållens konfidensindikatorer visar en tendens att ha bottnat ut, är detta ännu inte synligt i efterfrågan på våra viktigaste marknader med undantag för Latinamerika. Den låga aktiviteten inom bostadsbyggande och ombyggnation fortsatte att leda till svagare marknadsefterfrågan i den viktiga kategorin inbyggnadprodukter för kök i Europa. Prispressen i Nordamerika och den höga nivån av kampanjaktiviteter i andra marknader, som utmärkte den senare delen av 2023, fortsatte under det första kvartalet. Detta resulterade i ett negativt pris, jämfört med motsvarande period föregående år. Vi förväntar oss att pris kommer att vara negativt för koncernen som helhet också under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Dock väntas kampanjintensiteten i Nordamerika avta sekventiellt under året.

Den organiska försäljningen minskade med 3,7% drivet av negativt pris och lägre volymer, vilket delvis uppvägdes av en positiv mix. Vår förmåga att fortsätta att generera en positiv mix i det här utmanande marknadsläget visar att vårt fokus på att stärka vår position i mellan- och premiumkategorierna fortsätter att vara effektivt. Det positiva mottagandet av våra produkter fortsatte att återspeglas i höga konsumentbetyg under det första kvartalet. Vi förväntar oss att öka bidraget från mix ytterligare allteftersom konsumentsentimentet återhämtar sig och nybyggnation och renoveringar driver en större andel av försäljningen.

Som förväntat var koncernens resultat negativt under det första kvartalet. Affärsområde Latinamerika levererade ännu ett starkt kvartal, drivet av stigande konsumentefterfrågan i Brasilien, medan marknadsförhållandena i Europa var fortsatt svaga. Affärsområde Nordamerika rapporterade en förlust på 1,2 Mdr kr och de lägre prisnivåerna som etablerades i slutet av 2023 kvarstod under det första kvartalet. Den gamla spisfabriken i Springfield stängdes under det fjärde kvartalet och upprampningen av produktionen i den nya fabriken fortsätter som planerat. Produktionen är stabil, men full produktivitet är ännu inte uppnådd. Upprampningen i termer av volym och kostnadseffektivitet förväntas vara slutförd i slutet av 2024.

Vi fortsätter att med framgång genomföra de betydligt utökade kostnadsbesparingsaktiviteterna, som tidigare redogjorts för, som svar på den ökande konkurrensen och svaga marknaden. Vi har fortfarande mycket jobb att göra för att uppnå årets ambitiösa besparingsmål om 4-5 Mdr kr men målet är i sikte. Som kommunicerats tidigare förväntas den förenklade strukturen och åtgärderna för att minska produktkostnaderna ge ett positivt genomslag på resultatet främst under andra halvåret. Våra strategiska initiativ för att avyttra icke-kärntillgångar fortskrider i olika hastighet, med anpassningar i takt till den geopolitiska situationen och till marknadsförhållandena. Koncernens likviditet är fortsatt stark, med totala likvida medel inklusive garanterade kreditfaciliteter på 32 Mdr kr.

I linje med de tidigare kommunicerade utsikterna för 2024, förväntas organisk påverkan på resultatet från volym, pris och mix sammantaget för koncernen bli negativ för helåret 2024. De nya prisnivåerna som etablerades i slutet av 2023 i marknaden var i stort oförändrade under det första kvartalet. För helåret 2024 förväntas negativt pris delvis kompenseras av tillväxt i våra fokuskategorier såsom premiumsegmenten inom tvätt- och köksprodukter under våra huvudvarumärken Electrolux, AEG och Frigidaire. Vi förväntar oss att Externa faktorer blir positiva för året, framförallt drivet av lägre råmaterialkostnader men dämpade av negativa valutaeffekter.

Sammanfattningsvis förblir marknadsläget utmanande och det är viktigt att vi fortsätter att vara flexibla och redo för anpassning till snabba förändringar i vår omgivning. Det är centralt att vi fortsätter att fokusera på att stärka vår position inom utvalda delar av mellan- och premiumkategorierna för att konsekvent driva en positiv mix. Vår främsta prioritet är att slutföra implementeringen av en förenklad organisation och leverera på våra kostnadsbesparingsmål för att återvända till lönsam tillväxt

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 26 april kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För att endast lyssna på telefonkonferensen, använd länken:

https://edge.media-server.com/mmc/p/brt7y8ix

eller

För att både lyssna på telefonkonferensen och ställa frågor, använd länken:

https://register.vevent.com/register/BI4c1be0ccefb74e0c8b3f98987f8dd42f

Presentationsmaterial för nedladdning

www.electroluxgroup.com/ir

 

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-26 08:00 CET.

För mer information:

Maria Åkerhielm, Investor Relations, +46 70 796 3856

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07