VD och koncernchef Keith McLoughlin kommenterar resultatet för andra kvartalet 2015

Organisk tillväxt inom samtliga affärsområden

Electrolux uppvisade en organisk tillväxt på 7 procent under andra kvartalet 2015 och samtliga sex affärsområden bidrog positivt. Resultatutvecklingen för koncernens största affärsområde, Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), fortsatte att förbättras jämfört med föregående år. Verksamheten i Nordamerika visade en betydande resultatåterhämtning jämfört med årets första kvartal. Resultaten för Vitvaror Asien/Stillahavsområdet och Professionella Produkter uppvisade också en god utveckling. Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet 2015 uppgick till 921 miljoner kronor, med ett säsongsmässigt starkt kassaflöde på 3,1 miljarder kronor.

Organisk tillväxt och det pågående kostnadsbesparingsprogrammet bidrog till en stark förbättring av rörelseresultatet för Vitvaror EMEA. En förbättrad produktmix och högre volymer kompenserade för en fortsatt prispress i regionen. Starkt fokus på de mest lönsamma produktkategorierna bidrog till en förbättrad produktmix. Marknadsefterfrågan i Västeuropa fortsatte att förstärkas under andra kvartalet och ökade med 4 procent. I Östeuropa föll efterfrågan med 23 procent, som ett resultat av kraftiga nedgångar i Ryssland och Ukraina. Den europeiska marknaden för vitvaror förväntas växa med 1–2 procent under 2015, även om det är svårt att förutse utvecklingen i Östeuropa.

Verksamheten i Nordamerika visade en betydande organisk tillväxt, främst som ett resultat av höga försäljningsvolymer inom luftkonditionering. Försäljningsvolymerna inom flera övriga vitvarukategorier, till exempel kyl och tvätt, ökade också. Resultatet fortsatte dock att påverkas negativt av anpassningar av produktutbudet inom kyl och frys till nya energikrav, samt av den pågående uppstarten den nya spisfabriken i Memphis. Ett åtgärdsprogram för att effektivisera tillverkningen fortgår. Resultatet av åtgärderna kommer dock att få full effekt först mot slutet av 2015. Marknadsefterfrågan är fortsatt stabil och vi förväntar en fortsatt marknadstillväxt om 3–5 procent i Nordamerika för helåret.

Vitvaror Latinamerika redovisade ett gott resultat trots svåra marknadsförutsättningar. Flera länder i regionen påverkades av den försvagade marknadsefterfrågan, bland dem de för Electrolux viktiga marknaderna Brasilien och Chile. Samtidigt fortsätter den negativa valutakursutvecklingen. Fortsatta prishöjningar och kostnadsbesparingsåtgärder genomförs för att motverka effekterna av de svaga marknadsförhållandena. De makroekonomiska utsikterna för regionen är fortsatt mycket osäkra.

Resultatet för Vitvaror Asien/Stillahavsområdet förbättrades. Verksamheten i Australien visade en organisk försäljningstillväxt tack vare framgångsrika lanseringar av produkter för matlagning, ökade försäljningsvolymer inom nybyggnation och förbättrade priser.

I början av juli meddelade det amerikanska justitiedepartementet att man avser att försöka stoppa genomförandet av Electrolux planerade förvärv av General Electrics vitvaruverksamhet, GE Appliances, vilket offentliggjordes i september 2014. Electrolux delar inte justitiedepartementets bedömning att genomförandet av förvärvet skulle hämma konkurrensen på marknaden och motsätter sig detta. Prövningen av det planerade förvärvet fortsätter nu i en domstolsprocess.

Stockholm den 17 juli 2015

Keith McLoughlin

Verkställande direktör och koncernchef

För mer information kontakta:

  • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
  • Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 klockan 08.00 (CET).