Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

17 januari, 2020

AB Electrolux årsstämma 2020 kommer att äga rum tisdagen den 31 mars 2020 kl. 16.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Vem har rätt att delta?

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 mars 2020 och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 25 mars 2020, varvid antal eventuella biträden ska uppges.

Anmälan

Anmälan görs

  • per telefon 08‑402 92 79 på vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00 eller
  • skriftligen under adress: AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Privatpersoner kan även anmäla sig genom att registrera sig här https://anmalan.vpc.se/ElectroluxAGM/

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd onsdagen den 25 mars 2020 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Använd gärna det fullmaktsformulär som finns nedladdningsbart i tabellen nedan.

Inträdeskort och inregistrering

Inträdeskort som berättigar till deltagande i stämman kommer att sändas ut några dagar före stämman.

Inregistrering till stämman sker på Stockholm Waterfront Congress Centre från klockan 15.00. Enklare förtäring serveras före stämman.

Anmälan av ärenden att behandlas vid årsstämman 2020

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på Electrolux årsstämma den 31 mars 2020 ska skriftligen begära detta hos styrelsen, under adress:

AB Electrolux
Attn: Chefsjuristens kontor
105 45 Stockholm

Förslaget måste, för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit senast den 11 februari 2020.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Läs mer inom Bolagsstyrning

Vid AB Electrolux (”Electrolux”) extra bolagsstämma som hölls idag i Stockholm beslutades om utdelning av samtliga aktier i Electrolux Professional AB (”Electrolux Professional”) till aktieägarna i Electrolux.

Läs mer
21 februari, 2020

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

21 februari, 2020

Aktieägarna i AB Electrolux, org. nr. 556009-4178, kallas till årsstämma tisdagen den 31 mars 2020 kl. 16.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Registrering och anmälan

Läs mer
20 februari, 2020

Electrolux publicerar årsredovisning för 2019

20 februari, 2020

Electrolux årsredovisning för 2019 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida. Årets rapportering består av en omfattande digital version med utvecklat innehåll som kopplar ihop strategi och utförande, samt en kortare...

Läs mer