Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

31 mars, 2020

AB Electrolux årsstämma 2020 kommer att äga rum tisdagen den 31 mars 2020 kl. 16.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Årsstämman avses även att livesändas i sin helhet på både engelska och svenska:
Svenska: https://edge.media-server.com/mmc/p/a33hmft4/lan/sv
Engelska: https://edge.media-server.com/mmc/p/a33hmft4/lan/en

Information med anledning av coronaviruset

AB Electrolux har beslutat att göra vissa förändringar avseende årsstämman den 31 mars 2020 med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

Electrolux värnar om sina aktieägares hälsa och välbefinnande liksom deras möjlighet att på årsstämman utöva sina rättigheter som aktieägare. Enligt läkarexpertis kan smittspridning begränsas genom att undvika större folksamlingar, minimera tiden som spenderas i större folksamlingar i den mån det är nödvändigt att vistas där, samt minska kontakten mellan människor genom att undvika trängsel och större gemensamma måltider.

Mot bakgrund av ovan och för att begränsa risken för de aktieägare och andra personer som kommer att närvara vid årsstämman den 31 mars kl. 16.00 kommer därför följande åtgärder att vidtas:

  • Inregistrering sker först från kl. 15.30.
  • Ingen förtäring kommer att serveras.
  • Det kommer inte att finnas någon utställning av produkter eller produkterbjudanden.
  • Antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras.
  • Externa gäster bjuds inte in.
  • För att underlätta för aktieägare som inte deltar personligen kommer det också att föreslås att hela stämman livesänds via bolagets hemsida. Inspelningen kommer också finnas tillgänglig på bolagets hemsida i efterhand.

För att minska risken för smittspridning uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Aktieägare som inte vill eller kan närvara på stämman personligen kan istället delta via ombud. Vi uppmanar även personer som själva har befunnit sig i ett riskområde, eller som har varit i kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset eller med någon som nyligen har varit i ett riskområde, att istället delta via ombud. För aktuell information om riskområden och rekommendationer med anledning av coronaviruset hänvisas till Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt för nedladdning i tabellen nedan. Vi har informerats om att Euroclear Sweden med anledning av risken för smittspridning tillhandahåller möjlighet för de aktieägare som inte önskar närvara personligen vid stämman att representeras av ombud från Euroclear Sweden. Euroclear Sweden agerar inte för Electrolux räkning och tillhandahåller inte tjänster till Electrolux i detta avseende, men Electrolux välkomnar detta initiativ och anser att det under rådande förhållanden är ett bra alternativ för aktieägare istället för att delta personligen vid årsstämman.

Vem har rätt att delta?

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 mars 2020 och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 25 mars 2020, varvid antal eventuella biträden ska uppges.

Anmälan

Anmälan görs

  • per telefon 08‑402 92 79 på vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00 eller
  • skriftligen under adress: AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Privatpersoner kan även anmäla sig genom att registrera sig här https://anmalan.vpc.se/ElectroluxAGM/

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd onsdagen den 25 mars 2020 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Använd gärna det fullmaktsformulär som finns nedladdningsbart i tabellen nedan.

Inträdeskort och inregistrering

Inträdeskort som berättigar till deltagande i stämman kommer att sändas ut några dagar före stämman.

Inregistrering till stämman sker på Stockholm Waterfront Congress Centre från klockan 15.30.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Läs mer inom Bolagsstyrning

Den snabba utvecklingen av situationen runt coronaviruset har förstärkt Electrolux syn på konsekvenserna, med slutsatsen att det kommer att bli en väsentlig finansiell påverkan under 2020. Företaget genomför därför motverkande åtgärder för att skydda...

Läs mer
16 mars, 2020

Ledning

16 mars, 2020
16 mars, 2020

Ledningsförändring i AB Electrolux

16 mars, 2020

Electrolux meddelade idag att Adam Cich med omedelbar verkan har utsetts till ny affärsområdeschef för Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika samt Executive Vice President.  

Läs mer