Electrolux delårsrapport kv1 2018: Tillväxt och stabil resultatutveckling

Sammanfattning av första kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 27 906 Mkr (28 201). Försäljningstillväxten uppgick till 3,3%, medan valutaomräkningseffekter påverkade negativt med 4,4%. Stark organisk tillväxt för Vitvaror EMEA och Asien/Stillahavsområdet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 764 Mkr (1 442) motsvarande en marginal på 2,7% (5,1).
  • Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader om 596 Mkr för konsolidering av tillverkningen av frysar i Nordamerika. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till 1 360 Mkr, motsvarande en marginal om 4,9%.
  • Produktmixförbättringar och högre kostnadseffektivitet motverkade ökande insatskostnader och negativa valutaeffekter.
  • Fortsatt stabil resultatutveckling för flertalet affärsområden även om resultatet för Vitvaror Latinamerika påverkades väsentligt av högre kostnader för råmaterial och negativa valutaeffekter.
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till -2,7 Mdr kr (-1,0).
  • Periodens resultat minskade till 551 Mkr (1 012) och resultat per aktie uppgick till 1,92 kr (3,52.)

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Vår väg mot lönsam tillväxt fortsatte under det första kvartalet och vi uppnådde en försäljningstillväxt på 3,3%, varav den organiska tillväxten svarade för 1,8%. Under kvartalet påbörjades konsolideringen av vår tillverkning i Nordamerika med omstruktureringskostnader som följd. Exklusive dessa kostnader var rörelseresultatet i linje med föregående års. Jag är särskilt nöjd med att vårt konsekventa arbete med produktportföljshantering och kostnadseffektiviseringar gett resultat och kompenserat för högre råmaterialkostnader och negativa valutaeffekter.

Resultatutvecklingen för våra verksamheter i EMEA, Asien/Stillahavsområdet och Hemmiljö och småapparater var fortsatt positiv och Professionella Produkter visade återigen en god utveckling. Vårt fokus på innovativa produkter under starka varumärken fortsatte att för EMEA bidra till lönsam tillväxt och högre marknadsandelar. Verksamheten i Nordamerika påverkades negativt av betydligt lägre försäljningsvolymer av luftkonditioneringsprodukter och av fortsatt lägre volymer under återförsäljares egna varumärken. Däremot är jag mycket nöjd med att den strategiskt viktiga lanseringen av en ny produktserie under varumärket Frigidaire visat en tvåsiffrig tillväxt och bidrog till att vi tog marknadsandelar inom våra vitvaror. De prishöjningar som tidigare aviserats i Nordamerika implementerades successivt under kvartalet och kommer att börja ge effekt under andra kvartalet. I Latinamerika lyckades vi inte kompensera för högre råmaterialkostnader och negativa valutaeffekter då de prisökningar som implementerats bara gav en begränsad effekt i kvartalet.

Kostnaderna för råmaterial ökade ytterligare under kvartalet, delvis som en effekt av de ståltullar som aviserats i USA, men också på grund av att kostnader för andra metaller, plast och logistik ökade ytterligare. Vår bedömning är nu att kostnaderna för råmaterial, jämfört med föregående år, ökar med 1,6-1,8 Mdr kronor för helåret 2018. Vi behöver därför fortsätta att vidta kostnadseffektiviseringsåtgärder och ytterligare förbättra priserna på flera viktiga marknader.

Efterfrågan på vitvaror visade en god utveckling på flertalet av våra marknader under kvartalet och vi förväntar oss att detta fortsätter och behåller därför våra tidigare marknadsutsikter för 2018. Under dessa gynnsamma marknadsförhållanden fortsätter vi att genom innovation utveckla förstklassiga konsumentupplevelser för att växa lönsamt. Våra satsningar på uppkopplade produkter bidrar inte enbart till konsumentupplevelsen utan också till nya affärsmöjligheter vilket är en viktig förutsättning för lönsam tillväxt. Under kvartalet lanserade vi den första uppkopplade ugnen med en integrerad kamera som tar matlagningen till nya nivåer. Vi introducerade vår prisbelönta uppkopplade robotdammsugare Pure i9 för konsumenterna på den amerikanska marknaden genom att dra fördel av den digitala expertisen och konsumentfokuserade affärsmodellen hos Anova, som vi förvärvade 2017.

Under de kommande åren ökar vi satsningarna på nya produktinnovationer och automation, där investeringarna i vår nordamerikanska verksamhet är en viktig del. Mot bakgrund av de senaste aviseringarna om eventuella handelshinder pågår arbete med att strukturera dessa investeringar på ett sätt som skapar hög flexibilitet i vår produktion, vilket därmed möjliggör hög anpassningsförmåga och konkurrenskraft på den viktiga nordamerikanska marknaden. Vi ser också möjligheter att utöver organisk tillväxt växa ytterligare genom förvärv. Under kvartalet förvärvades Schneidereit, en leverantör av uthyrningslösningar för professionell tvätt i Tyskland, för att utveckla erbjudandet inom professionell tvätt. Genom ett joint venture introducerades under kvartalet nya premiumprodukter under varumärket AEG på den snabbväxande kinesiska marknaden.

Vår ambition att göra livet bättre och mer hållbart – Shape living for the better – sätter riktningen för Electrolux under de kommande åren.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 27 april kl 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av Jonas Samuelson och Anna Ohlsson-Leijon, Ekonomi- och finansdirektör.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

  • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
  • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
  • +1 855 753 2230, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q1-2018


För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations 070-590 80 72
Merton Kaplan, IR Manager, 070-885 7803
Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april kl. 0800 CET.