Electrolux bokslutsrapport 2017

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 32 366 Mkr (32 144).
 • Den organiska tillväxten uppgick till 4,0%, förvärv och avyttringar bidrog med 1,4% medan negativa valutaomräkningseffekter påverkade försäljningen med 4,7%.
 • Rörelseresultatet förbättrades till 1 969 Mkr (1 616) och marginalen ökade till 6,1% (5,0).
 • Fyra affärsområden redovisade en rörelsemarginal på över 8%.
 • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 2,1 Mdr kr (2,6).
 • Periodens resultat ökade till 1 930 Mkr (1 272) och resultat per aktie uppgick till 6,72 kr (4,43.)
 • Skattesatsen, som uppgick till -1,3% (-2,2), påverkades positivt av omvärderingar av uppskjutna skattefordringar.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på 8,30 kr (7,50) per aktie som kommer att utbetalas i två delar.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 31 januari kl 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Anna Ohlsson-Leijon.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 2230, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

edge.media-server.com/m6/p/zzihivo7


För mer information kontakta:

 • Sophie Arnius, Head of Investor Relations 070-590 80 72
 • Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06
 • Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari kl. 0800 CET.