Electrolux bokslutsrapport 2016

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 32 144 Mkr (31 794).
 • Försäljningen ökade med 1%. Den organiska försäljningen minskade med 3% medan positiva valutaomräkningseffekter påverkade försäljningen med 4%.
 • Rörelseresultatet förbättrades till 1 616 Mkr (-202), motsvarande en marginal på 5,0% (-0,6).
 • Stabil resultatutveckling för flertalet affärsområden.
 • Starkt resultat för Vitvaror EMEA trots betydande negativa valutakurseffekter.
 • Rörelseresultatet för Vitvaror Latinamerika påverkades av väsentligt lägre marknadsefterfrågan och av kostnadsbesparingsåtgärder.
 • Starkt operativt kassaflöde efter investeringar på 2,6 Mdr kr (1,4) under fjärde kvartalet.
 • Periodens resultat förbättrades till 1 272 Mkr (- 393), vilket motsvarar ett resultat på 4,43 kr (-1,38) per aktie.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 på 7,50 kr (6,50) per aktie som kommer att utbetalas i två delar.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 1 februari kl 09.00 (CET).

Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Anna Ohlsson-Leijon.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 22 30, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q4-2016


För mer information kontakta:

 • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
 • Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06
 • Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 0800 CET.