VD och koncernchef Jonas Samuelson kommenterar resultatet för fjärde kvartalet 2016

God resultatutveckling i kvartalet

Electrolux rörelseresultat för fjärde kvartalet förbättrades till 1,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en marginal om 5,0 procent jämfört med 4,6 procent för 2015 (exklusive kostnader för GE Appliances). Flertalet affärsområden utvecklades positivt. Vitvaror EMEA uppnådde en marginal om över 7 procent och vår verksamhet i Nordamerika förbättrades. Fortsatt svaga marknadsförhållanden i Latinamerika påverkade vår verksamhet i regionen. Koncernens kassaflöde var starkt och uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Förbättrad produktmix och högre kostnadseffektivitet bidrog till en stark rörelsemarginal om 7,2 procent för Vitvaror EMEA, trots negativa effekter från försvagningen av både det egyptiska pundet och det brittiska pundet. Marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa ökade med 3 procent och var särskilt stark i de nordiska länderna, Spanien och i Östeuropa. Vi står fast vid vår tidigare bedömning att marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa väntas öka med 1 procent under 2017. Under kvartalet tecknade Electrolux avtal om att förvärva Sydafrikas ledande tillverkare av varmvattenberedare, Kwikot Group. Förvärvet ligger i linje med strategin att bredda Electrolux utbud inom produktlinjen Home Comfort och skapar goda förutsättningar för ytterligare tillväxt i södra Afrika.

Rörelseresultatet inom Vitvaror Nordamerika förbättrades under fjärde kvartalet tack vare högre volymer, förbättrad kostnadseffektivitet och lägre kostnader för råmaterial. Försäljningsvolymerna av vitvaror under egna varumärken ökade medan försäljningen av produkter under återförsäljares egna varumärken minskade. Omfattande marknadsföringskampanjer bidrog under kvartalet till en generell prispress på marknaden. Marknadsefterfrågan på vitvaror var stark under årets sista kvartal och ökade med 12 procent. Vi bedömer fortsatt att efterfrågan på vitvaror i Nordamerika för helåret 2017 växer med 2-3 procent.

Den positiva utvecklingen för verksamheten inom Vitvaror Asien/Stillahavsområdet fortsatte under kvartalet och rörelseresultatet förbättrades betydligt. Den goda utvecklingen är främst ett resultat av ökad lönsamhet i Australien och en positiv försäljningsutveckling i Sydostasien. Verksamheten i Latinamerika påverkades fortsatt negativt av svaga makroekonomiska förhållanden. Electrolux vidtar åtgärder för att minska de strukturella kostnaderna inom affärsområdet, vilket på kort sikt har påverkat rörelseresultatet negativt. Signaler under senare tid indikerar att marknaderna i Latinamerika verkar ha stabiliserats.

Den goda resultatutveckling som verksamheten inom Professionella Produkter visat under flera kvartal fortsatte också under slutet av 2016. Den organiska tillväxten uppgick till över 7 procent och marginalen överträffade 15 procent, tack vare ett starkt kunderbjudande på ett flertal marknader.

Åtgärderna för att återställa lönsamheten inom Dammsugare och småapparater utvecklas väl, bland annat till följd av en aktiv hantering av produktportföljen. Som en del av detta arbete har Electrolux avyttrat varumärket Eureka i Nordamerika. Från och med 2017 har affärsområdet det globala ansvaret att utveckla Electrolux erbjudande inom ”Ökad hälsa och välmående i hemmet”. Affärsområdet byter därför namn till Hemmiljö och småapparater.

Electrolux strategi är att växa lönsamt genom att erbjuda förstklassiga kundupplevelser. Det ska uppnås genom innovativa produkter och en kostnadseffektiv verksamhet. Målet är att alla verksamheter ska uppvisa en uthållig lönsamhet. En stark balansräkning och stabila kassaflöden utgör därutöver en bas för vår strategi. Styrelsens förslag att höja utdelningen för 2016 till 7,50 kronor per aktie avspeglar också Electrolux fokus att skapa värde för aktieägarna.

Stockholm, 1 februari 2017

Jonas Samuelson

VD och koncernchef

För mer information kontakta:

Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 0800 CET.