Valberedning utsedd inför Electrolux årsstämma 2017

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2017 har nu utsetts. 

I enlighet med årsstämmans beslut ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2016. Johan Forssell, Investor AB, är ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, Kaj Thorén, Alecta, och John Hernander, Nordea Investment Funds. I valberedningen ingår också Ronnie Leten och Fredrik Persson, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2017 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 23 mars 2017 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.