Valberedning 2017

Valberedningsledamöter inför Electrolux årsstämma 2017.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2016 och består av följande ledamöter:

  • Johan Forssell, Investor AB, ordförande i valberedningen
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
  • Kaj Thorén, Alecta
  • John Hernander, Nordea Investment Funds
  • Ronnie Leten, ordförande i Electrolux styrelse
  • Fredrik Persson, ledamot i Electrolux styrelse

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2017 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 23 mars 2017 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com.