Skatteinformation inlösen 2004

Skatteverket har utfärdat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften med anledning av inlösen av aktier i Electrolux 2004 mot kontantlikvid.

Av anskaffningsutgiften för aktie av serie A och B samt aktie av serie B noterade i euro i AB Electrolux bör 98,47 procent hänföras till aktierna och 1,53 procent till inlösenrätterna. För ytterligare information och exempel se relaterade dokument till höger.

Inlösenerbjudandet beslutades av Electrolux ordinarie bolagsstämma den 21 april 2004 med rätt för aktieägarna i Electrolux att lösa in aktier i bolaget mot kontant likvid på 200 kronor per aktie. Totalt anmäldes 15.179.692 aktier för inlösen, motsvarande ett värde om drygt 3 miljarder kronor. Inlösenlikviden utbetalades till aktieägarna den 30 juni 2004.