Electrolux VD och koncernchef Keith McLoughlin kommenterar resultatet för fjärde kvartalet

Resultatet fortsätter att förbättras

Koncernens rörelseresultat fortsatte att förbättras och ökade med 20 procent till 1 472 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Den goda utvecklingen är resultatet av förbättringar inom verksamheterna i flera av våra viktiga regioner; Europa, Latinamerika och Asien/Stillahavsområdet. Professionella Produkter fortsatte också att visa en stabil utveckling. Anpassningen till nya energikrav påverkade resultatutvecklingen i Nordamerika. Av våra sex affärsområden uppvisade fem en rörelsemarginal på över sex procent för kvartalet.

Arbetet med att säkerställa lönsamheten inom den europeiska verksamheten fortsätter att visa goda resultat. Genom kostnadsbesparingar, högre effektivitet i produktionen och en optimering av produktportföljen har rörelseresultatet väsentligt förbättrats. Produktmixförbättringar har kompenserat för lägre försäljningsvolymer och strukturell prispress. Försäljningen av inbyggnadskök fortsatte att öka. Vi förväntar oss att marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa växer med 1-2 procent under 2015, även om utvecklingen i Ryssland är mycket osäker.

Verksamheten i Nordamerika uppvisade fortsatt organisk tillväxt tack vare förbättringar av produktmixen. Försäljningsvolymerna minskade bland annat på grund av en lägre försäljning av frysar och en fortsatt svag marknad för luftkonditionering. Resultatet påverkades, som under tredje kvartalet, negativt av de stora anpassningar som genomförs för att uppfylla nya energikrav för kylar och frysar. Bedömningen är att denna omställningsprocess kommer att påverka resultatet även under första halvåret 2015. Spistillverkningen vid den nya fabriken i Memphis är ännu i ett uppstartskede, vilket har påverkat kostnadseffektiviteten. Vi förväntar oss att marknadsefterfrågan på vitvaror i Nordamerika växer med 3-5 procent under 2015.

Marknadsförhållandena i Latinamerika är fortsatt tuffa och efterfrågan i regionen försvagades ytterligare under kvartalet. I en sådan marknad är det positivt att vi har lyckats öka försäljningsvolymerna på den viktiga brasilianska marknaden. Prisökningar i kombination med åtgärder för att minska kostnaderna har gett goda resultat. Efterfrågan i Latinamerika verkar nu vara på väg att stabiliseras, även om det fortfarande finns ett stort mått av osäkerhet, särskilt mot bakgrund av den senare tidens försvagning av flera valutor i regionen.

Kostnadsbesparingar inom vår verksamhet i Asien/Stillahavsområdet bidrog till en positiv resultatutveckling under sista kvartalet 2014. Efterfrågan i Australien förbättrades mot slutet av året, efter flera kvartal med negativ tillväxt, medan efterfrågan i Kina och på de flesta marknader i Sydostasien var fortsatt svag. Trots detta ökade våra försäljningsvolymer i regionen och utvecklingen var särskilt stark i Sydostasien.

Åtgärdsprogrammet för att förbättra koncernens tillverkningsstruktur, som initierades under 2004, är nu inne i sitt slutskede. Syftet med åtgärderna är att ytterligare stärka konkurrenskraften genom att flytta tillverkningen från högkostnads- till lågkostnadsregioner. I dag återfinns närmare 70 procent av vår produktion i lågkostnadsländer, jämfört med 25 procent för tio år sedan. Trots att det sannolikt kommer att finnas behov av omstruktureringar också framöver, bedömer vi att dessa blir väsentligt mindre i omfattning. Därmed kommer eventuella omstruktureringskostnader från och med i år att belasta resultatet direkt.

År 2014 var ett bra år för Electrolux och vi genererade över 6,6 miljarder kronor i kassaflöde vilket motsvarar närmare 140 procent av rörelseresultatet. Koncernen är väl positionerad för en fortsatt lönsam tillväxt även under 2015, med fokus på att ytterligare öka värdet för våra aktieägare. Vi förväntar oss att kunna slutföra det pågående förvärvet av amerikanska GE Appliances under året. Förvärvet av GE Appliances väntas i stor utsträckning bidra till att vi kan uppnå koncernens vision att vara det bästa vitvaruföretaget i världen enligt våra kunder, anställda och aktieägare.

Stockholm den 28 januari 2015

Keith McLoughlin

VD och koncernchef

För mer information kontakta:

  • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
  • Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2015 klockan 08.00 (CET).