Electrolux meddelar förlust för fjärde kvartalet 2022

Electrolux meddelade idag att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2022 beräknas bli cirka -2 miljarder kr (0,9), inklusive engångsposter på -1,4 miljarder kr (-0,7). Resultatminskningen jämfört med föregående år var framför allt en konsekvens av svagare konsumentefterfrågan och lagerminskningar hos både återförsäljare och Electrolux i kombination med en förhöjd kostnadsnivå. Den främsta orsaken till det svagare resultatet än förväntat under det fjärde kvartalet var utvecklingen i affärsområde Nordamerika.

Nettoomsättningen för koncernen under det fjärde kvartalet beräknas uppgå till cirka 36 miljarder kr, en organisk minskning med omkring 8%. Rörelseresultatet exklusive engångsposter beräknas för koncernen uppgå till cirka -0,6 miljarder kr, jämfört med 1,6 miljarder kr i det fjärde kvartalet 2021. Det främsta orsaken till resultatminskningen är affärsområde Nordamerika med en rörelseförlust exklusive engångsposter på cirka 1,2 miljarder kr, vilket är i linje med resultatet för det tredje kvartalet 2022.

Lagerminskningsaktiviteter hos återförsäljare under det fjärde kvartalet i samtliga regioner var större än förväntat vilket bidrog till en svag marknad som påverkade volym och mix negativt, och som resulterade i mer omfattande kampanjaktiviteter. Den största påverkan var i affärsområde Nordamerika.

Den negativa nettopåverkan från engångsposter på cirka 1,4 miljarder kr består av tre poster (se tabellen nedan). Utöver de två tidigare kommunicerade posterna avslutades en pensionsplan i USA där pensionsåtagandena överfördes till en tredje part vilket resulterade i en minskning av pensionsskuld och tillgångar på 6 miljarder kr vid slutet av 2022. Dessa åtgärder resulterade i negativ rörelseresultatpåverkan på cirka 0,2 miljarder kr under det fjärde kvartalet p g a en engångsskatt (excise tax), och en positiv kassaflödeseffekt om åtminstone 0,7 miljarder kr förväntas under det första halvåret 2023.

Orsak till engångposter Påverkan på rörelseresultatet Berörda områden
Program för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika  -1,54 Mdr kr Alla affärsområden och koncerngemensamma kostnader
Avyttring av fastighet i Schweiz +0,39 Mdr kr Affärsområde Europa
Avslut av pensionsplan i USA -0,21 Mdr kr Affärsområde Nordamerika
Total nettoeffekt av engångsposter -1,36 Mdr kr

Det tidigare kommunicerade programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika för att återgå till stabilitet och förbättrad lönsamhet började uppnå effekt i slutet av året och den förväntade positiva resultateffekten på 4-5 miljarder kr för helåret 2023 jämfört med föregående år ligger fast.

Samtliga siffror avseende 2022 i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Den slutliga rapporten för fjärde kvartalet 2022 kommer att publiceras den 2 februari 2023 omkring kl. 08.00 CET.

Electrolux kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer innan den slutliga rapporten för fjärde kvartalet har publicerats.

 

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-11 14:45 CET.

För yterligare information, kontakta:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Paul Palmstedt, Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07