Electrolux delårsrapport för tredje kvartalet 2022: Svagt i Nordamerika och styrka på tillväxtmarknader

Sammanfattning av tredje kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen ökade till 35 244 Mkr (30 929), vilket motsvarar en organisk försäljningstillväxt på 1,2%. Stark prisexekvering och mixförbättringar motverkades delvis av betydligt lägre volymer drivet av en svagare marknadsefterfrågan.
  • Rörelseresultatet uppgick till -385 Mkr (1 639), vilket motsvarar en marginal på -1,1% (5,3).
  • Rörelseresultatet inkluderar en negativ engångspost om 350 Mkr, relaterad till utträdet från den ryska marknaden, vilket påverkar affärsområde Europa. Exklusive denna engångspost uppgick rörelseresultatet till -35 Mkr, vilket motsvarar en marginal på -0,1% (5,3). Utöver svagare marknadsförhållanden resulterade obalanser i leveranskedjan i en väsentligt förhöjd kostnadsnivå, främst inom affärsområde Nordamerika som redovisade en förlust om 1,2 Mdr kr.
  • Ett program för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika inleddes under kvartalet och förväntas ge en positiv resultatpåverkan 2023 om 4-5 Mdr kr. Programmet förväntas leda till en omstruktureringskostnad om 1,2-1,5 Mdr kr i fjärde kvartalet 2022.
  • Periodens resultat uppgick till -605 Mkr (1 143) och resultatet per aktie var -2,23 kr (3,98).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar var -1 483 Mkr (-198), främst som ett resultat av den redovisade förlusten.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Under tredje kvartalet resulterade svagare marknadsförhållanden i kombination med obalanser i leveranskedjan i betydligt lägre volymer och operationell ineffektivitet vilket ledde till break-even-resultat, exklusive engångskostnaden för att lämna den ryska marknaden. Pris kompenserade återigen för en betydande kostnadsinflation, framförallt från råmaterial och logistik. Resultatnedgången jämfört med motsvarande period föregående år drevs främst av affärsområde Nordamerika, som redovisade en betydande förlust, men också av vår verksamhet i Europa. Båda våra andra affärsområden, Latinamerika samt Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika, ökade intäkterna genom framgångsrikt genomförda produktlanseringar och god kostnadshantering.

Hög allmän inflation och lågt konsumentförtroende ledde till att efterfrågan på marknaden sjönk under kvartalet med undantag för Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika, där efterfrågan var stark. I Europa och USA resulterade ett försämrat sentiment bland konsumenter i en accelererad efterfrågeminskning jämfört med andra kvartalet. Påverkan från nedgången i konsumenternas efterfrågan förstärktes ytterligare av höga lagernivåer hos återförsäljare. Konsumentsentimentet bedöms även nästa år påverkas negativt av inflation och högre räntor. Därför förväntas marknadsefterfrågan i både Europa och Nordamerika för helåret 2023 att försämras ytterligare, det vill säga vara negativ jämfört med föregående år.

Mot denna bakgrund inleddes ett program för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika under kvartalet. Vi ser också över vårt behov av produktionskapacitet med tanke på rådande marknadssituation.

Program för kostnadsbesparingar och omställning i Nordamerika

Programmet förväntas för helåret 2023 ge en positiv resultatpåverkan jämfört med föregående år på 4-5 Mdr kr från både Kostnadseffektivitet och minskade Investeringar i innovation och marknadsföring. De aktiviteter som genomförs under programmet kommer gradvis att bidra till resultatet under 2023 och in i 2024. Den totala kostnadsbesparingen från programmet beräknas överstiga 7 Mdr kr. Huvuddelen av kostnadsbesparingarna kommer att realiseras i affärsområde Nordamerika. Programmet förväntas leda till en omstruktureringskostnad under fjärde kvartalet 2022 i intervallet 1,2-1,5 Mdr kr, vilket kommer att redovisas som en engångspost. 3 500-4 000 tjänster kommer att påverkas av programmet. För tydlighetens skull så inkluderar och ersätter kostnadsbesparingen från programmet de tidigare kommunicerade positiva effekterna från de globala investerings- och effektiviseringssatsningarna på 8 Mdr kr.

Den del av programmet som rör kostnadsbesparingar för koncernen kommer i första hand att fokusera på tre områden.

Ett område är att eliminera kostnadsineffektivitet i vår leveranskedja och produktion genom att anpassa försäljnings- och produktionsplaner till vad som kan levereras på ett stabilt sätt och att anpassa personalstyrkan i våra fabriker.

Ett annat område är att dra fördel av de organisationsförändringar som trädde i kraft den 1 juli i år. Genom dessa förändringar har vi skapat starkare globala organisationer för den operativa verksamheten, försäljning, administration, R&D och IT, vilket också möjliggör effektivitetsvinster.

Slutligen optimerar vi våra R&D- och marknadsförings-investeringar. Detta inkluderar att dra fördel av de senaste globala investeringsprogrammen inom R&D och prioritera investeringar med potential till den högsta avkastningen samt centralisering av marknadsföring och varumärkesbyggande aktiviteter.

När det gäller affärsområde Nordamerika är jag självklart mycket besviken över vår prestation. Produktionsförändringen med de två nya anläggningarna Anderson och Springfield inklusive flera nya produktplattformar, i kombination med de särskilt utmanande förhållandena i leveranskedjan, kräver ytterligare åtgärder för att återgå till stabilitet och lönsamhet. Utöver de tre ovan nämnda områdena för hela koncernen, är viktiga aktiviteter för omställningen i Nordamerika att stabilisera och förbättra verksamhetsplaneringen och att avsevärt förbättra kostnadseffektiviteten i Anderson och Springfield för att säkerställa en konkurrenskraftig kostnadsnivå i dessa nya produktionsanläggningar. Vi är helt övertygade fortsatt om att de nya produkterna är attraktiva för konsumenterna, vilket även visas av att försäljningen under kvartalet resulterade i ökade marknadsandelar jämfört med samma kvartal året innan.

Att tillhandahålla resurseffektiva produkter är centralt i vår strategi och på senare tid har konsumenterna blivit mer medvetna om både förbrukning och pris på energi. Våra nya europeiska inbyggda kylskåp och frysar är mycket mer energieffektiva och ger därmed konsumenterna viktiga elkostnadsfördelar liksom upp till 20% mindre koldioxidutsläpp i användarfasen än de tidigare modellerna.

Även om vi upplever en utmanande tid, är jag övertygad om att Electrolux fortsatt är väl positionerat för att skapa värde och vi kommer att fortsätta att investera i innovationer för en förbättrad användarupplevelse.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 28 oktober kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

Detaljer för deltagande per telefon

Sverige:                                           +46 8 56 64 26 51

Internationellt/Storbritannien:         +44 33 33 00 08 04

USA:                                                +1 63 19 13 14 22

PIN/Passcode:                                70461836#

Presentationsmaterial för nedladdning

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning

https://edge.media-server.com/mmc/p/2nrdyeek

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations

+46 70 590 80 72

Electrolux pressjour

+46 8 657 65 07

 

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-28 08:00 CET.