Electrolux Group bokslutsrapport fjärde kvartalet 2023

Sammanfattning av helåret 2023

  • För helåret 2023 uppgick nettoomsättningen till 134 451 Mkr (134 880) och rörelseresultatet exklusive engångsposter var 414 Mkr (831). Resultatet minskade främst på grund av lägre volymer till följd av svagare marknadsefterfrågan samt intensifierad prispress i Nordamerika. Programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika utvecklades väl och resulterade i en positiv effekt om cirka 5,5 Mdr kr jämfört med föregående år.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 35 636 Mkr (35 769) och den organiska försäljningen minskade med 0,8% under fjärde kvartalet, främst drivet av negativt pris men också av lägre volymer, medan mix förbättrades. Rörelseresultatet var –3 215 Mkr (-1 964), vilket motsvarar en marginal om -9,0% (-5,5). Rörelseresultatet inkluderade engångsposter om –2 491 Mkr (-1 352).
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till SEK –724 Mkr (-612), vilket motsvarar en marginal om -2,0% (-1,7). Affärsområdet Nordamerika redovisade en underliggande förlust om 1 450 Mkr, främst driven av intensifierad prispress.
  • Periodens resultat uppgick till -4 113 Mkr (-1 922) och resultatet per aktie var -15,23 kr (-7,12).
  • Det operativa kassaflödet efter investeringar förbättrades till 3 871 Mkr (242), främst drivet av ett förbättrat rörelsekapital. Detta ledde till ett operativt kassaflöde efter investeringar för helåret om 3 064 Mkr (-6 118).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

2023 visade sig vara ännu ett utmanande år. Hög inflation, stigande räntor och geopolitiska spänningar fortsatte att tynga konsumentsentimentet, som förblev svagt på våra huvudmarknader. Den totalt sett minskade köpkraften ledde till att fler konsumenter skiftade till lägre prissegment och till uppskjutna inköp i diskretionära produktkategorier, vilket särskilt påverkade den för oss viktiga kategorin inbyggnadsprodukter för kök i Europa. Detta i kombination med en högre grad av kampanjaktiviteter i branschen ledde till en resultatnedgång för helåret trots fortsatt bra genomförande av programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika, som lanserades 2022. Under 2023 minskade den organiska försäljningen med 4%, rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var 414 Mkr och det operativa kassaflödet efter investeringar uppgick till 3,1 Mdr kr.

I tre av fyra affärsområden har vi lyckats navigera i detta utmanande marknadsläge på ett tämligen bra sätt, även om den svaga marknadsefterfrågan resulterade i en resultatminskning under 2023 i våra verksamheter i Europa och i Asien-Stillahavsområdet. Jag är nöjd med vår utveckling i Latinamerika, där resultatet förbättrades i en volatil marknad. Vårt problem är fortsatt affärsområde Nordamerika, som fortsätter att gå med förlust, och som slutade året med en underliggande förlust på 1 450 Mkr under det fjärde kvartalet. Detta ledde till en förlust exklusive engångsposter för koncernen på 724 Mkr.

Det är verkligen en besvikelse att de avsevärda kostnadsbesparingarna som vi har genomfört i Nordamerika inte får genomslag på nedersta raden i resultaträkningen, utan snarare förbrukas av branschens höga nivå av kampanjaktiviteter. Situationen förvärrades mot slutet av året när prispressen i USA intensifierades, triggat av en lägre efterfrågan än förväntat under Black Friday. De lägre marknadsprisnivåerna, särskilt inom den för affärsområdet viktiga kategorin kylskåp och frysar, möjliggjordes av kostnadsskillnader i branschen mellan produktion baserad i Nordamerika och produktion baserad i vissa delar av Asien. Genomförandet av omställningsprogrammet fortsätter, vilket i huvudsak gynnar andra halvåret 2024. Överföringen av tillverkningen av spisar och ugnar i Springfield tyngde också lönsamheten under kvartalet med högre kostnader på grund av stängningen av den gamla fabriken och ineffektivitet i produktionen i den nya fabriken. Den här processen begränsar tillgängligheten på produkter i vår näst största kategori efter kyla. Jag är övertygad om att investeringarna som vi har gjort i den nya fabriken och de nya innovativa modulära produktarkitekturerna är de rätta för framtida konkurrenskraft inom kategorin matlagning. Det är glädjande att se, trots ett mycket utmanande kvartal i Nordamerika, att vår strategi att fokusera på tillväxt i utvalda kategorier med högre värde resulterade i en positiv mix. Upprampningen av den nya fabriken i Springfield förväntas vara slutförd i termer av volym och kostnadseffektivitet i slutet av 2024.

Under början av 2024 förutses det svaga konsumentsentimentet fortsätta med konsumenter som skiftar till lägre prissegment och skjuter upp inköp i diskretionära produktkategorier. Allteftersom inflationstrycket avtar och räntenivåerna förväntas komma ned, förväntar vi oss dock att efterfrågan på våra huvudmarknader stabiliseras under årets lopp. Efterfrågan på vitvaror för helåret 2024 förväntas därför bli relativt neutral i alla regioner jämfört med 2023.

Organisk påverkan på resultatet från volym, pris och mix sammantaget för koncernen förväntas bli negativ för helåret 2024. Detta eftersom de nya prisnivåerna som etablerades i slutet av 2023 i marknaden bedöms förbli oförändrade under 2024. Negativt pris förväntas delvis kompenseras av tillväxt i våra fokuskategorier såsom premiumsegmenten inom tvätt och köksprodukter under våra huvudvarumärken Electrolux, AEG och Frigidaire. Vi räknar med att Externa faktorer blir positiv för året, framförallt drivet av lägre råmaterialkostnader. Som beskrivits tidigare, implementerar vi betydande ytterligare kostnadsbesparingsaktiviteter med målet att generera en positiv resultatpåverkan på totalt 4-5 Mdr kr, jämfört med tidigare år, från Kostnadseffektivitet och Investeringar i innovation och marknadsföring sammantaget, under 2024. I ljuset av situationen i Röda havet finns det dock en viss osäkerhet relaterad till sjöfraktkostnader. Kostnadsbesparingsaktiviteterna som genomförs kommer främst att bidra till resultatet under andra halvåret 2024. Givet tidsfördröjningen innan åtgärderna kommer att ha fullt genomslag på resultatet, förväntar vi oss inte en sekventiell förbättring av det underliggande rörelseresultatet för det första kvartalet.

Vi gör framsteg när det gäller de strategiska initiativen att avyttra icke-kärntillgångar med ett kombinerat potentiellt värde av cirka 10 Mdr kr under de kommande åren. Den nuvarande marknads- och geopolitiska situationen kan dock påverka tiden det tar att genomföra dessa avyttringar negativt, eller i vissa fall de uppnådda värderingarna. Under 2023 genomfördes avyttringar på 0,9 Mdr kr. Totala likvida medel, inklusive garanterade kreditfaciliteter, uppgick till 33 Mdr kr.

Jag är mycket stolt över att vårt andra vetenskapsbaserade klimatmål godkändes i slutet av 2023 av the Science Based Targets initiative efter att vi uppnått vårt första vetenskapsbaserade klimatmål tre år före plan. Det nya målet syftar till att minska bolagets direkta och indirekta utsläpp från den egna verksamheten (scope 1 & 2) med 85%, och att minska koncernens absoluta scope-3-utsläpp (användning av sålda produkter, material, transport av produkter och tjänsteresor) med 42% mellan 2021 och 2030.

Det utmanande marknadsläget som vi upplever understryker vikten av att förbli flexibla och redo för anpassning till snabbt ändrade förhållanden. Vår främsta prioritet förblir att uppnå våra kostnadsbesparingsmål och att effektivt implementera den nya, förenklade organisationsstrukturen som annonserades i oktober. Syftet är att därigenom framgångsrikt dra nytta av vår globala storlek och stärka vår position i utvalda mellan- och premiumkategorier för att återställa marginalerna och återgå till lönsam tillväxt.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 2 februari kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För att endast lyssna på telefonkonferensen, använd länken:

https://edge.media-server.com/mmc/p/enipj8gz

eller

För att både lyssna på telefonkonferensen och ställa frågor, använd länken:

https://register.vevent.com/register/BId49f529e9af74aefb1c96f92dc35c0a7

Presentationsmaterial för nedladdning

www.electroluxgroup.com/ir

 

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-02 08:00 CET.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07