Electrolux Group delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Sammanfattning av tredje kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 33 427 Mkr (35 244). Den organiska försäljningsminskningen om 7,9% drevs främst av en fortsatt svag marknadsefterfrågan och ett skifte bland konsumenterna mot lägre prissegment. Mix gynnades av det innovativa produkterbjudandet och var positiv trots skiftet på marknaden. Pris var negativt jämfört med föregående år, eftersom kampanjaktiviteterna i år har återgått till höga nivåer.
  • Rörelseresultatet uppgick till 608 Mkr (-385), vilket motsvarar en marginal om 1,8% (-1,1). Rörelseresultatet inkluderade en tidigare annonserad positiv engångspost om 294 Mkr från avyttringen av fabriken i Nyíregyháza i Ungern. Exklusive denna post uppgick rörelseresultatet till 314 Mkr (-35), vilket motsvarar en marginal om 0,9% (-0,1).
  • Programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika fortsatte att utvecklas väl och resulterade i en positiv effekt om cirka 2,4 Mdr kr jämfört med föregående år. De betydande besparingarna bidrog till en positiv utveckling av det underliggande rörelseresultatet jämfört med föregående år, trots den negativa påverkan från volym och pris.
  • Periodens resultat uppgick till 123 Mkr (-605) och resultatet per aktie var 0,46 kr (-2,23).
  • Det operativa kassaflödet efter investeringar förbättrades till 1 147 Mkr (-1 483).
  • Ytterligare åtgärder för kostnadsminskningar i syfte att återställa marginalerna har initierats och förväntas resultera i nettokostnadsbesparingar på 10-11 Mdr kr under 2024 jämfört med 2022, jämfört med det tidigare kostnadsbesparingsmålet på över 7 Mdr kr. Detta förväntas leda till en omstruktureringskostnad på 2-2,5 Mdr kr under det fjärde kvartalet 2023.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Den organiska försäljningen minskade med 7,9% under det tredje kvartalet. Liksom under det föregående kvartalet minskade volymerna väsentligt och som förväntat var pris netto negativt. Vi fortsatte att exekvera väl på vårt program för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika. Det utmanande marknadsläget med efterfrågan i huvudsak driven av nödvändiga produktbyten, konsumenter som skiftade till lägre prissegment och hög kampanjaktivitet, motverkade dock större delen av kostnadsbesparingarna på 2,4 Mdr kr. Det underliggande rörelseresultatet steg till 314 Mkr jämfört med ett nollresultat för det tredje kvartalet 2022. Det operativa kassaflödet efter investeringar var 1,1 Mdr kr.

Minskat bostadsbyggande och färre renoveringar fortsatte att leda till minskad marknadsefterfrågan i den för Europa och Australien mycket viktiga kategorin inbyggnadsprodukter för kök. Som förväntat resulterade detta, i kombination med uppskjutna inköp i diskretionära produktkategorier, i en mindre uttalat positiv säsongseffekt under det normalt sett starka tredje kvartalet.

På grund av den låga konsumentefterfrågan och att de begränsningar i leveranskedjan som uppkom efter pandemin försvunnit, förblev kampanjaktiviteterna på en hög nivå på alla huvudmarknader, speciellt i Nordamerika. Detta resulterade netto i en negativ priseffekt jämfört med föregående år, i linje med vår kommunikation i delårsrapporten för det andra kvartalet. Vi förväntar oss att pris kommer att vara negativt också i det fjärde kvartalet för koncernen som helhet.

Det är en besvikelse att vårt affärsområde Nordamerika, även om förbättringen jämfört med förra året var avsevärd, redovisar en förlust för det tredje kvartalet. Trots att genomförandet av omställningsprogrammet ligger före plan, påverkade den höga kampanjaktiviteten i branschen främst bruttomarginalerna negativt, men också försäljningsvolymerna. Jag är övertygad om att vi har rätt strategi på plats för att återgå till lönsamhet i Nordamerika. Det är ett styrketecken att vi under kvartalet växte i kategorier med högre värde, vilket möjliggjorts av investeringarna i nya och innovativa modulära produktarkitekturer, och att vi introducerade och ökade produktionen av våra nya fristående spisar. Vi behöver ytterligare höja takten i denna kommersiella tillväxt och samtidigt öka våra kostnadsreducerande åtgärder, inte enbart för vår verksamhet i Nordamerika utan för koncernen som helhet. Det pågående kostnadsbesparingsprogrammet fortsätter och ligger före plan, men är inte tillräckligt för att återställa marginalerna givet den fortsatt svaga konsumentefterfrågan och konkurrenstrycket på marknaden, vilket intensifieras betydligt av stora skillnader i kostnadsinflation för insatsvaror mellan Europa/Nordamerika och vissa delar av Asien.

Med beskedet idag förstärker vi våra kostnadsbesparingsåtgärder avsevärt. Detta betyder också att vi fokuserar våra tillväxtaktiviteter på utvalda mellan- och premiumkategorier under våra tre huvudvarumärken och driver en än mer fokuserad utveckling av produktportföljen samt förenkling som möjliggör snabbare kostnadsminskningar. Därför höjs målet för kostnadsbesparingar för 2024 jämfört med 2022 till 10-11 Mdr kr, jämfört med det tidigare målet på över 7 Mdr kr. Det nya målet består av nettokostnadsbesparingar från Kostnadseffektivitet och Investeringar i innovation och marknadsföring, sammantaget. Målet för 2023 är att jämfört med föregående år uppnå kostnadsbesparingar på cirka 6 Mdr, jämfört med det tidigare målet på minst 5 Mdr kr. Givet tidsfördröjningen innan åtgärderna som nu genomförs får fullt genomslag på resultatet, förväntar vi oss inte någon sekventiell förbättring av det underliggande rörelseresultatet i det fjärde kvartalet.

Vi står fortsatt fast vid att leverera en rörelsemarginal på minst 6% på medellång sikt. Utöver ett attraktivt erbjudande som driver kommersiell tillväxt inom de områden vi riktar in oss på, kommer en nyckelfaktor för att leverera på detta under nuvarande marknadsförutsättningar att vara att fortsätta att årligen minska produktkostnaderna i liknande takt som under perioden 2023-2024. Detta möjliggörs av ett nytt, mer fokuserat sätt att arbeta och en förenklad organisationsstruktur.

Koncernen kommer att omorganiseras i tre regionala affärsområden och två globala produktlinjer som rapporterar direkt till mig, för att dra fördel av koncernens globala storlek med färre nivåer och uppnå ett ökat fokus och lägre kostnader. Den nya organisationen förväntas påverka cirka 3 000 tjänster och resultera i en omstruktureringskostnad under det fjärde kvartalet 2023 på 2-2,5 Mdr kr, som kommer att redovisas som en engångspost.

Konsumentsentimentet relaterat till köp av kapitalvaror förväntas fortsätta vara negativt påverkat av den höga inflationen och högräntemiljön under resterande delen av 2023. Givet den höga kampanjaktiviteten reviderar vi dock marknadsutsikten i termer av antalet enheter för Nordamerika för helåret 2023 till att vara neutral jämfört med tidigare negativ, medan vi fortsätter att förvänta oss att den totala marknadsutvecklingen i termer av värde kommer att vara negativ i regionen.

Vi exekverar på vårt strategiska initiativ att avyttra icke-kärntillgångar med ett kombinerat potentiellt värde av cirka 10 Mdr kr under de kommande åren. Under kvartalet offentliggjordes avyttringar på över 1 Mdr kr, av vilka 0,5 Mdr kr har realiserats. Totala likvida medel, inklusive garanterade kreditfaciliteter, ökade sekventiellt till 33,7 Mdr kr.

Vår främsta prioritet förblir att exekvera på våra kostnadsbesparingsmål och att implementera den nya organisationen. Syftet är att därigenom framgångsrikt stärka vår position i utvalda mellan- och premiumkategorier för att återställa marginalerna och återvända till lönsam tillväxt.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 27 oktober kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson, Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg och Anna Ohlsson-Leijon, Chef för Commercial & Consumer Journey.

För att endast lyssna på telefonkonferensen, använd länken:

https://edge.media-server.com/mmc/p/hcdw3ekw

eller

För att både lyssna på telefonkonferensen och ställa frågor, använd länken:

https://register.vevent.com/register/BIcabd606149f449a5a594d9432d6abf8d

Presentationsmaterial för nedladdning

www.electroluxgroup.com/ir

 

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-27 08:00 CET.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07