Electrolux Group delårsrapport för andra kvartalet 2023

Sammanfattning av andra kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 32 653 Mkr (33 749). Den organiska försäljningsminskningen om 8,4% drevs av en fortsatt svag marknadsefterfrågan med ett skifte bland konsumenterna mot lägre prissegment, vilket resulterade i betydligt lägre volymer. Mix gynnades av det konkurrenskraftiga produkterbjudandet och var oförändrad trots den minskade marknadsefterfrågan, vilken var särskilt tydligt inom för koncernen viktiga produktkategorier. Priseffekten var något positiv, trots att kampanjerna ökade betydligt.
  • Rörelseresultatet uppgick till -124 Mkr (560), vilket motsvarar en marginal om -0,4% (1,7). Rörelseresultatet inkluderar en tidigare annonserad engångspost om -643 Mkr som avser en avsättning främst relaterad till ett konkurrensärende i Frankrike. Exklusive denna engångspost uppgick rörelseresultatet till 519 Mkr, vilket motsvarar en marginal om 1,6% (1,7).
  • Programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika fortskrider väl och resulterade i en positiv effekt om cirka 1,6 Mdr kr jämfört med föregående år, en betydande sekventiell besparingsökning. Detta bidrog positivt till det underliggande rörelseresultatet jämfört med föregående år, samtidigt som volymnedgången påverkade negativt.
  • Periodens resultat uppgick till -648 Mkr (257) och resultatet per aktie var -2,40 kr (0,93).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar förbättrades väsentligt till 3 137 Mkr (403).
  • Förberedelser har initierats för att avyttra icke-kärntillgångar med ett potentiellt värde av cirka 10 Mdr kr som en del av pågående strategisk fokusering. Ytterligare strukturell förenkling och minskad komplexitet är också under utvärdering.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Det svaga läget avseende marknadsefterfrågan med lägre köpkraft hos konsumenterna, som resulterade i att fler konsumenter sökte sig mot lägre prissegment, fortsatte också under det andra kvartalet. Minskat bostadsbyggande och färre renoveringar ledde till betydligt svagare efterfrågan inom kategorin inbyggnadsprodukter för kök, vilket främst påverkade oss i Europa där vi har en stark position i denna kategori. Detta resulterade i betydligt lägre försäljningsvolymer jämfört med förra året. I ljuset av detta utmanande marknadsläge, är jag nöjd att vi lyckades att hålla mix oförändrad under kvartalet tack vare vårt attraktiva erbjudande.

Kampanjaktiviteterna var fortsatt på en hög nivå på grund av den lägre konsumentefterfrågan. Pris gav ett något positivt bidrag till resultatet, främst drivet av förra årets prisökningar, och avtog därför under kvartalet, medan kampanjaktiviteterna ökade betydligt jämfört med föregående år. Givet detta, förväntar vi oss att pris kommer att netto bli negativt från och med det tredje kvartalet.

Under det andra kvartalet minskade den organiska försäljningen med 8,4% jämfört med föregående år, medan det underliggande rörelseresultatet var i linje med förra året tack vare genomförandet av programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika. De flesta förutsättningarna för en stabil verksamhet är nu på plats med ett minimum av flygfrakt och inköp på spotmarknaden, nya sjöfrakt-rater implementerade under kvartalet och förbättrad effektivitet i tillverkningen. 83% av målet att minska antalet anställda med 3 800 har uppnåtts. Under kvartalet var det sammantagna bidraget till resultatet från högre kostnadseffektivitet och lägre innovations- och marknadsföringskostnader cirka 1,6 Mdr kr jämfört med föregående år, med en betydande del genomfört i affärsområde Nordamerika. Detta var en avsevärd förbättring sekventiellt, där implementering av besparingar inom logistik var en betydande faktor tillsammans med förbättrad produktivitet i Nordamerika. För helåret 2023 har vi nu som mål att nå besparingar om minst 5 Mdr kr jämfört med föregående år. Under 2024 är målet att uppnå besparingar på över 7 Mdr kr jämfört med 2022.

Under kvartalet var kostnaden för råmaterial oförändrad. Dock försämrades valuta, och vi fortsatte att möta högre kostnadsinflation från löner och energi jämfört med föregående år. Den sammantagna negativa effekten från externa faktorer kompenserades till en betydande del av pris.

Bland ljuspunkterna är att vårt operativa kassaflöde efter investeringar i kvartalet förbättrades väsentligt till 3,1 Mdr kr.

Konsumentsentimentet när det gäller köp av konsumentkapitalvaror beräknas förbli negativt påverkat av de höga inflations- och räntenivåerna under hela 2023. Följaktligen förväntar vi oss att marknadsefterfrågan för samtliga regioner blir negativ för helåret 2023, varför vi justerar utsikten för Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika till negativ från neutral.

Som en del av vårt pågående arbete att vässa vårt strategiska fokus på lönsam tillväxt inom utvalda kategorier av hushållsapparater i mellan- och premiumsegmenten, främst under våra huvudvarumärken Electrolux, AEG och Frigidaire, har vi initierat förberedelser för att avyttra icke-kärntillgångar med ett totalt potentiellt värde av cirka 10 Mdr kr. Även om verksamheterna i Egypten och Sydafrika är lönsamma och de icke-kärnvarumärken som vi nu tittar på att avyttra är välkända i sina respektive marknader, har dessa tillgångar, dvs varumärken i massmarknadssegmentet för hushållsprodukter samt verksamheten inom varmvattenberedare, inte tillräckligt starka synergier med vår grundstrategi för att motivera det nödvändiga fokuset och investeringarna från oss. Dessa åtgärder kommer att förse oss med resurser för att genomföra vår strategi snabbt och skalbart, och även gynna arbetet med att optimera kapitalstrukturen.

I de utmanade tider som vi nu upplever är det viktigt med fortsatt strategisk portföljhantering för att kunna ta fram innovationer som ger attraktiva och relevanta konsumentupplevelser under våra strategiska varumärken. Ytterligare strukturell förenkling och minskad komplexitet är därför under utvärdering för att möjliggöra ökad hastighet, fokus och lönsamhet. Effektivitet är en förutsättning och vår främsta prioritet i år är fortsatt att leverera på programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika, samt att ytterligare accelerera kostnadsförbättringar.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 20 juli kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson, Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg och Anna Ohlsson-Leijon, Chef för Commercial & Consumer Journey.

För att endast lyssna på telefonkonferensen, använd länken:

https://edge.media-server.com/mmc/p/sodz9rru

eller

För att både lyssna på telefonkonferensen och ställa frågor, använd länken:

https://register.vevent.com/register/BI071ca5bc626a4c57bdf64549ff31fd2c

Presentationsmaterial för nedladdning

www.electroluxgroup.com/ir

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07