Electrolux delårsrapport för kv3 2019: Fortsatt starkt fokus på innovation och effektivitet

Sammanfattning av tredje kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 32 520 Mkr (30 444). Försäljningen ökade med 1,0%, vilket var ett resultat av prishöjningar och mixförbättringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 189 Mkr (1 756) motsvarande en marginal på 3,7% (5,8).
  • Rörelseresultatet inkluderar engångsposter om -412 Mkr (0) som hänför sig till omstruktureringskostnader för effektiviseringsåtgärder och outsourcingprojekt inom hela koncernen, återvunnen försäljningsskatt i Brasilien och en förlikning i USA. Exklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till 1 601 Mkr (1 756) motsvarande en marginal på 4,9% (5,8).
  • Prishöjningar kompenserade fortsatt fullt ut för högre råmaterialkostnader och handelstariffer samt negativa valutaeffekter. Kostnader för konsolidering av tillverkning i Nordamerika och högre investeringar i marknadsföring påverkade rörelseresultatet negativt medan mixförbättringar bidrog positivt i samtliga affärsområden.
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 2 594 Mkr (1 352).
  • Periodens resultat minskade till 739 Mkr (1 162) och resultat per aktie uppgick till 2,57 kr (4,04).

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Innovation och effektivitet är grundpelare för att driva lönsam tillväxt. Under kvartalet stärkte vi ytterligare vår plattform för framtiden genom att lansera banbrytande produkter och initiera nya effektiviseringsåtgärder.

Återigen har vår innovationsförmåga bidragit till försäljningstillväxt och resultat. Jag är särskilt nöjd med att samtliga affärsområden förbättrat sin mix, vilket visar att konsumenter finner vårt erbjudande attraktivt. Den nya serien av köksprodukter som lanserades i Europa under kvartalet har tagits emot mycket väl. Konsumenter ger den för närvarande betyget 4,9 stjärnor av 5 och den har börjat bidra till att stärka de europeiska värdemarknadsandelarna inom fokusområdet inbyggda köksprodukter.

Under kvartalet initierade vi globala effektiviseringsåtgärder som en följd av den stora strategiska översyn som aviserades tidigare i år. Denna omfattar avsikten att knoppa av affärsområde Professionella Produkter och att vässa konsumentverksamheten ytterligare genom regionalt fokuserade affärsområden och en global funktion för konsumentupplevelser. Effektiviseringsåtgärderna väntas generera årliga besparingar på omkring 500 Mkr, med full effekt från 2022. Dessa tillkommer utöver de tidigare aviserade kostnadsbesparingarna från vårt investeringsprogram. De totala, årliga kostnadsbesparingarna för konsument- verksamheten väntas nu bli cirka 3,5 Mdr kr, med full effekt från 2024.

Vi fortsätter att genomföra vårt investeringsprogram som uppgår till totalt 8 Mdr kr och i och med de senaste investeringarna i vår anläggning i Nyíregyháza, Ungern, har alla initiativ inom ramen för programmet aviserats. Under kvartalet startade vi tillverkningen i den nya Anderson-anläggningen i USA, den första investeringen i programmet och samtidigt det största steget vi någonsin tagit vad gäller automatisering. Att konsolidera produktionen av kylskåp och frysar i USA till en ny anläggning är både mycket komplext och resurskrävande. Kvartalet omfattade höga kostnader för konsolidering av tillverkningen. Konsolideringen fortsätter och vi förväntar oss att rörelseresultatet i fjärde kvartalet påverkas med cirka -25 miljoner US-dollar.

Vi bibehåller vår marknadsutsikt för 2019.

Utifrån aktuella nivåer på handelstariffer bedömer vi att den negativa påverkan under 2019, jämfört med föregående år, från råmaterial, handelstariffer och valuta kommer att uppgå till cirka 1,6 Mdr kr, jämfört med tidigare bedömning på cirka 1,4-1,6 Mdr kr. Nettoökningen beror på ytterligare negativa valutaeffekter, medan råmaterial och handelstariffer tillsammans förväntas ha en mindre negativ inverkan jämfört med vår syn för ett kvartal sedan. Under de första nio månaderna 2019 har pris fullt ut kompenserat för denna motvind och vi förväntar oss att så kommer att vara fallet även för helåret.

Jag är övertygad om att vi är väl positionerade framöver för att skapa värde för aktieägarna.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 25 oktober kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

+46 (0) 8 566 426 51, Sverige

+44 3333 000 804, Storbritannien och övriga Europa

+1 631 9131 422, USA

Använd deltagarkoden 42021216#

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

https://edge.media-server.com/mmc/p/u6hjr4nr

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, 070-590 80 72

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 0800 CET.