Electrolux delårsrapport för fjärde kvartalet 2021: Avslutar ett rekordår med solitt genomförande i Kv4

Sammanfattning av helåret 2021

  • För helåret 2021 resulterade en stark prisexekvering och ett attraktivt produkt- och varumärkeserbjudande i en rekordhög nettoomsättning på 125 631 Mkr (115 960), rörelseresultat exklusive engångsposter på 7 528 Mkr (5 778) och rörelsemarginal exklusive engångsposter på 6,0% (5,0). Periodens resultat exklusive engångsposter var 5 220 Mkr (3 998).

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2021

  • Under fjärde kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 35 372 Mkr (33 902) och rörelseresultatet till 882 Mkr (2 498), vilket motsvarar en marginal på 2,5% (7,4).
  • Rörelseresultatet inkluderar en kostnad om 727 Mkr, efter skiljedom i tullfråga i USA, vilken belastat Affärsområde Nordamerika. Exklusive denna engångspost uppgick rörelseresultatet till 1 609 Mkr motsvarande en marginal om 4,5% (7.4).
  • Pris kompenserade för betydande kostnadsinflationen. Störningar i den globala leveranskedjan fortsatte att begränsa produkttillgängligheten och resultera i högre kostnader.
  • Periodens resultat uppgick till 596 Mkr (1 860) och resultatet per aktie var 2,09 kr (6,47).
  • Det operativa kassaflödet efter investeringar var 2 103 Mkr (5 364).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2021 på 9,20 kr (8,00) per aktie, som ska betalas ut i två lika stora delar.
  • Styrelsen föreslår årsstämman 2022 att besluta om indragning av återköpta aktier och att förnya mandatet att förvärva egna aktier. Styrelsen avser att därefter initiera ett nytt återköpsprogram av egna aktier till ett belopp om cirka 2,5 Mdr kr.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Jag är stolt över vad vi har uppnått under 2021. Vi hade både rekordstark försäljning och vinst och mötte eller överträffade alla våra finansiella mål genom ett attraktivt produkt- och varumärkeserbjudande och vi kompenserade framgångsrikt en betydande kostnadsinflation genom väl genomförda prishöjningar. Under 2021 var försäljningstillväxten 14,3%, rörelsemarginalen exklusive engångsposter 6,0% och avkastningen på nettotillgångar 28,5%. En annan viktig prestation var att vi redan under året nästan nådde vårt vetenskapligt baserade klimatmål för 2025 för den egna verksamheten – att minska koldioxidutsläppen med 80%.

Pandemins andra år innebar olika möjligheter och utmaningar – ökad produktion för att möta den starka efterfrågan och samtidigt hantera högre priser på insatsvaror och begränsningar i den globala leveranskedjan. Under det fjärde kvartalet resulterade dessa begränsningar i betydligt högre kostnader för expresslogistik och spotköp jämfört med en redan hög nivå under det tredje kvartalet och hade en liknande påverkan på det planerade produktionsutfallet. Trots detta är jag nöjd med hur vi lyckades öka försäljningen av våra högmarginalprodukter och påbörjade ramp-up i ytterligare tre fabriker, utöver de två redan driftsatta inom ramen för vårt produktionsinvesteringsprogram på 8Mdr kr. Försäljningstillväxten under fjärde kvartalet var 4,9% och rörelsemarginalen exklusive engångsposter var 4,5%.

Vad gäller 2022 förväntar vi oss att efterfrågan kommer att ligga över de nivåer som rådde före pandemin, då många sannolikt kommer att fortsätta att investera i sina hem. Vi bedömer att marknadsefterfrågan i termer av värde kommer att öka i alla regioner under 2022. Jämfört med de starka nivåerna 2021 räknar vi dock inte med en ökning av efterfrågan av enheter i alla regioner. Begränsningar i den globala leveranskedjan förväntas fortsätta att påverka industrins förmåga att fullt ut möta efterfrågan. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att minska dessa begränsningar, men vi bedömer att det första kvartalet kommer att bli åtminstone lika utmanande som det fjärde kvartalet 2021, med betydande risker för störningar i samband med att spridningen av coronaviruset ökar. Vi förväntar oss sekventiella förbättringar från mitten av 2022.

År 2021 bidrog volym/pris/mix med nästan 9 Mdr kr till rörelseresultatet. Vi förväntar oss att det organiska bidraget i 2022 jämfört med föregående år kommer att vara ännu högre, främst drivet av pris men även av ökad försäljning av innovativa produkter med hög marginal och lösningar för eftermarknaden.

För helåret 2022 beräknas pris kompensera fullt ut för kostnadsinflationen, främst inom råmaterial, elektroniska komponenter och logistik. Under de senaste fyra åren har vi kompenserat denna typ av kostnadsinflation med pris. Med tanke på den senaste tidens ökade kostnadsinflation genomför vi ytterligare prishöjningar i början av 2022. På grund av skillnader i tajming förväntar vi oss dock att pris endast delvis kommer att kompensera för kostnadsinflationen under det första kvartalet.

Kostnadseffektiviteten för 2022 förväntas totalt sett bli negativ, eftersom de betydande fördelarna från produktionsinvesteringsprogrammet inte fullt ut kompenserar för kostnadsinflationen för logistik och komponenter.

2022 kommer att bli det mest intensiva produktlanseringsåret någonsin, till del möjliggjort av vårt produktionsinvesterings-program. Detta stärker vår tillförsikt om att konsumenternas efterfrågan på våra produkter kommer att vara fortsatt god och ger oss en bra plattform för att driva mixförbättringar. Vi avser att investera mer i innovation och marknadsföring för att stödja dessa lanseringar. Under de senaste åren har mixförbättringar bidragit med i genomsnitt 1 Mdr kr till rörelseresultatet.

Utöver den totala kontanta utdelningen på 25 kr per aktie som betalades ut 2021 återköptes i det fjärde kvartalet mer än 4,3 miljoner aktier, motsvarande 1,4% av det totala antalet aktier. Som tidigare kommunicerats är det styrelsens avsikt att fortsätta genomföra aktieåterköp över tid. I linje med detta har styrelsen idag meddelat sin avsikt att efter årsstämman 2022 fortsätta med ett nytt aktieåterköpsprogram för ett belopp om cirka 2,5 Mdr kr.

Den ökade utdelningen till aktieägarna understryker den effektivitet och flexibilitet med vilken Electrolux har hanterat marknadens volatilitet under de två pandemiåren. Jag vill därför ta tillfället i akt att varmt tacka alla mina kollegor för deras hårda och uthålliga arbete. Samtidigt som pandemin fortsätter in i 2022 kommer vi att fortsätta att skapa värde – på ett säkert och hållbart sätt.

Telefonkonferens 09.00
En telefonkonferens hålls idag den 28 januari kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 566 426 51, Sverige
+44 3333 000 804, Storbritannien och övriga Europa
+1 631 9131 422, USA
Använd deltagarkoden: 33623325#

Presentationsmaterial för nedladdning:
www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:
https://edge.media-server.com/mmc/p/fknf6yku

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, 070-590 80 72

Åsa Öhman, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 kl. 0800 CET.