Electrolux delårsrapport för andra kvartalet 2022: Begränsningar påverkade volym och produktivitet

Sammanfattning av andra kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen ökade till 33 749 Mkr (30 303), vilket motsvarar en organisk försäljningstillväxt på 0,3%. Stark prisexekvering i alla affärsområden och mixförbättringar från produktlanseringar bidrog till tillväxt, samtidigt som volymerna minskade avsevärt. Marknadsefterfrågan var ned i de flesta regioner.
  • Rörelseresultatet uppgick till 560 Mkr (1 983), vilket motsvarar en marginal på 1,7% (6,5). Begränsningar vad gäller leveranskedja och arbetskraft resulterade i betydligt lägre volymer och högre kostnader, särskilt i affärsområde Nordamerika.
  • Periodens resultat uppgick till 257 Mkr (1 383) och resultatet per aktie var 0,93 kronor (4,81).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar var 403 Mkr (1 456).

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Under kvartalet var den organiska försäljningen relativt oförändrad, med en positiv pris- och mixutveckling som kompenserade för betydande volymtapp i produktionen och lägre konsumentefterfrågan. Liksom under det första kvartalet påverkades vi av betydande utmaningar i leveranskedjan. Rörelsemarginalen var 1,7%. Affärsområdena Europa och Nordamerika påverkades oproportionerligt, samtidigt som situationen för våra två andra affärsområden förbättrades sekventiellt. Oregelbundna leveranser av flertalet komponenter, framförallt elektronik, fortsatte att avsevärt påverka våra volymer, orsaka betydande ineffektivitet i produktionen och öka kostnaderna för flygfrakt och inköp på spotmarknaden. Genom mina kollegors hängivna arbete kunde vi framgångsrikt optimera användningen av tillgängliga komponenter och lyckades uppnå stabila mixförbättringar trots dessa omständigheter och en vikande efterfrågan. Vi kunde dock inte möta efterfrågan fullt ut, särskilt inom tvätt och premiumsegmentet för matlagningsprodukter. Vi fortsätter att ha ett nära samarbete med våra leverantörer för att motverka dessa begränsningar i leveranskedjan och förväntar oss sekventiella förbättringar från mitten av 2022, med fortsatta risker för störningar relaterat till förnyad spridning av coronaviruset samt konsekvenser av kriget i Ukraina.

Det är verkligen en besvikelse att vårt affärsområde Nordamerika rapporterade en förlust för kvartalet. Utmaningarna avseende produktionsvolym och effektivitet till följd av leveransstörningar och arbetskraftsbrist hade en kraftig påverkan på resultatet. Utöver detta hade vi problem med en viktig felaktig komponent, som åtgärdades under kvartalet.

Genom stark prisexekvering kompenserade vi för betydande kostnadsinflation under kvartalet, framför allt från råmaterial och logistik. Vi är fortsatt övertygade om att göra det även för helåret, liksom vi har gjort under de senaste fyra åren. I en inflationsmiljö är prishöjningar mer accepterade av marknaden. Detta, i kombination med attraktiva produkter, gör oss väl positionerade att fortsätta genomföra prishöjningar vid behov.

Med en inflation som stigit till historiskt höga nivåer, ökade räntor, begränsningar i de globala leveranskedjorna samt osäkerheten kring coronapandemin och kriget i Ukraina, är visibiliteten för resten av året begränsad. Vi behåller våra regionala utsikter för marknadsefterfrågan för helåret 2022, med undantag för Nordamerika, som revideras till negativ. Vi förväntar oss dock fortfarande att efterfrågan kommer att ligga över nivåerna före pandemin, med undantag för Latinamerika och den ryska marknadens effekt på Europa. Vi förväntar oss att den främsta begränsningen för marknadsvolymerna kommer att skifta från situationen i de globala leveranskedjorna under det första halvåret till en nedgång i konsumentefterfrågan under det andra halvåret.

Jag är mycket nöjd med den starka konsumentefterfrågan på våra nya innovativa produkter och bidraget till resultatet från dessa lanseringar. Detta är vårt mest lanseringsintensiva år någonsin och vi förväntar oss att det starka resultatbidraget från mix för helåret 2022 till stort del kompenserar för volymnedgången jämfört med året innan.

Att förse våra konsumentmålgrupper med relevanta innovationer under väletablerade varumärken är en viktig drivkraft för lönsam tillväxt. Ett bra exempel på detta är hur vi stärker vårt erbjudande av varmvattenberedare för tillväxtmarknader genom en förbättrad användarupplevelse, inklusive ökad energieffektivitet. Ett konsumentbetyg på 4,89 av 5 möjliga på den viktiga egyptiska marknaden understryker detta.

I volatila tider, som de vi nu upplever, är det avgörande att fortsätta vår långsiktiga strategiska inriktning samtidigt som vi är effektiva och flexibla. Vårt strategiska fokus har hittills varit på allt bättre produkter, alltmer fokuserade varumärken och ökad effektivitet i produktionen. Vi utvidgar nu vår inriktning från själva produkten till alla interaktioner vi har med våra konsumenter, inklusive eftermarknaden. Genom vår nya organisation, som tidigare kommunicerats, med ett dedikerat Commercial & Consumer Journey-team, är vi redo att ta vårt arbete till nästa nivå i genom att komma ännu närmare konsumenten.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 21 juli kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

Detaljer för deltagande per telefon

Sverige: +46 8 56 64 26 51

Internationellt/Storbritannien: +44 33 33 00 08 04

USA: +1 63 19 13 14 22

PIN/Passcode: 33503877#

Presentationsmaterial för nedladdning

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning

https://edge.media-server.com/mmc/p/mtyzd85i

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations

+46 70 590 80 72

Paul Palmstedt, Electrolux Press Hotline

+46 8 657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 08.00 CET.