Electrolux delårsrapport för andra kvartalet 2019: Bra prisutveckling och fokus på innovation

Sammanfattning av andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 31 687 Mkr (31 354). Försäljningen minskade med 2,7%, vilket var ett resultat av lägre volymer.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 619 Mkr (827) motsvarande en marginal på 5,1% (2,6). Jämförelseperioden inkluderade engångsposter om -818 Mkr.
 • Prishöjningar kompenserade fullt ut för högre råmaterialkostnader, högre handelstariffer och negativa valutaeffekter men även för lägre volymer. Mixförbättringar motverkade högre investeringar inom marknadsföring och FoU.
 • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 384 Mkr (1 805).
 • Periodens resultat ökade till 1 132 Mkr (517) och resultat per aktie uppgick till 3,94 kr (1,80).
 • Styrelsen har bekräftat att planen att föreslå att affärsområdet Professionella Produkter delas ut till aktieägarna kvarstår med målet att notera Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm under första kvartalet 2020 eller senast under andra kvartalet 2020.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Ett starkt fokus på innovation för att förbättra konsumentupplevelsen är vår ledstjärna och en viktig drivkraft för lönsam tillväxt. Därför är det uppmuntrande att se att vi återigen har en gynnsam resultateffekt från förbättrad mix, genom försäljning av fler produkter med högre marginaler, och vi fortsätter att investera i marknadsföring för att stödja årets stora produktlanseringar. Samtidigt fortsätter prishöjningarna att kompensera för den starka motvinden i form av högre råmaterialkostnader, handelstariffer och negativa valutaeffekter och, i detta kvartal, även för lägre volymer. Volymnedgången var främst ett resultat av den minskade försäljningen i USA av produkter under återförsäljares egna varumärken. Det underliggande rörelseresultatet var i linje med föregående år.

Resultatet för våra verksamheter i Europa och Professionella Produkter var fortsatt stabilt och rörelseresultatet i Latinamerika ökade väsentligt. I Nordamerika kompenserade positiv pris/mix för de högre kostnaderna för råmaterial och handelstariffer, men inte fullt ut för volymminskningen. Affärsområdet Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika påverkades av negativa valutaeffekter och en svag försäljning i Australien.

Vi bibehåller vår marknadsutsikt för 2019 med undantag för Sydostasien där vi nu bedömer att efterfrågan i regionen är något positiv.

Utifrån aktuella nivåer på handelstariffer bedömer vi att den negativa påverkan under 2019, jämfört med föregående år, från råmaterial, handelstariffer och valuta kommer att uppgå till cirka 1,4–1,6 Mdr kr, jämfört med tidigare bedömning på cirka 1,7–1,9 Mdr kr. Under första halvåret 2019 har pris fullt ut kompenserat för denna motvind och vi förväntar oss att så kommer att vara fallet även för 2019 som helhet. Osäkerheten när det gäller handelstarifferna fortsätter att påverka vår visibilitet.

Förberedelserna för den tänkta avknoppningen och efterföljande börsnoteringen av affärsområdet Professionella Produkter fortgår enligt plan. De tidigare meddelade skälen för en avknoppning bedöms fortfarande relevanta och styrelsen har därför bekräftat att planen att föreslå att affärsområdet Professionella Produkter delas ut till aktieägarna kvarstår med målet att notera Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm under första kvartalet 2020 eller senast under andra kvartalet 2020.

Electrolux hundrade år är intensivt vad gäller produktlanseringar och jag är säker på att vårt innovationsfokus fortsatt kommer att stärka vår konkurrenskraft. Utöver stora lanseringar av köksprodukter i Europa och Asien-Stillahavsområdet har Electrolux vässat sitt erbjudande genom att vara först med att lansera spisar med inbyggd Air Fry-teknik på den nordamerikanska marknaden. Vad gäller framtiden är jag övertygad om att vi är väl positionerade för att skapa värde genom vår strategi för lönsam tillväxt.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 18 juli kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • +46 (0) 8 566 426 51, Sverige
 • +44 3333 000 804, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 631 9131 422, USA

Använd deltagarkoden 86381780#

Presentationsmaterial för nedladdning: www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/m6/p/ibk4cpkt

För mer information kontakta:

 • Sophie Arnius, Head of Investor Relations, 070-590 80 72
 • Merton Kaplan, Investor Relations Manager, 073-885 7803
 • Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 0800 CET.