Electrolux bokslutsrapport, fjärde kvartalet 2022: Svagt avslut på ett utmanande år

Sammanfattning av helåret 2022

  • För helåret 2022 uppgick nettoomsättningen till 134 880 Mkr (125 631) och rörelseresultatet exklusive engångsposter var 831 Mkr (7 528). Resultatet minskade på grund av lägre volymer, till följd av svagare marknadsefterfrågan, och förhöjda kostnadsnivåer från ineffektivitet i produktionen i Nordamerika. En stark prisexekvering och ett attraktivt produkt- och varumärkeserbjudande bidrog positivt till resultatet.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2022

  • För fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 35 769 Mkr (35 372) och rörelseresultatet var -1 964 Mkr (882), vilket motsvarar en marginal på -5,5% (2,5).
  • Rörelseresultatet inkluderar engångsposter om -1 352 Mkr (-727). Exklusive dessa engångsposter uppgick rörelseresultatet till -612 Mkr (1 609), vilket motsvarar en marginal på -1,7% (4,5). Nedgången jämfört med föregående år berodde på lägre volymer inom samtliga fyra affärsområden och väsentligt förhöjda kostnadsnivåer inom affärsområde Nordamerika, som redovisade en underliggande förlust om 1,2 Mdr kr.
  • Periodens resultat uppgick till -1 922 Mkr (596) och resultatet per aktie var -7,12 kr (2,09).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar var 242 Mkr (2 103).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022.
  • Beslut den 1 februari 2023 att från början av 2024 upphöra med produktionen vid fabriken i Nyíregyháza i Ungern, vilket medför en negativ engångspost om cirka 550 Mkr i första kvartalet 2023.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Under 2022 ställdes vi inför nya utmaningar, utöver begränsningar i leveranskedjan: hög allmän inflation, räntehöjningar, kraftigt ökade energipriser och ökade geopolitiska spänningar. Detta ledde till en minskad konsumentefterfrågan på vitvaror, framför allt under senare delen av året.

Under fjärde kvartalet ledde betydligt lägre volymer till en organisk försäljningsminskning om 8,4%. Volymnedgången i samtliga regioner åtföljdes av kraftigt förhöjda kostnadsnivåer i vår verksamhet i Nordamerika. Detta resulterade i en rörelse-förlust för koncernen på 612 Mkr, exklusive engångsposter. Vi har en tydlig plan på plats för att strukturellt minska kostnaderna genom programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika, och under kvartalet fortsatte vi att minska de rörliga utgifterna. Ett tydligt fokus på lagerhantering och anpassningar av produktionstakten efter rådande efterfrågan ledde till en generell lagerminskning jämfört med tidigare höga nivåer, i synnerhet av egentillverkade färdiga produkter som vid årsslutet överlag var på normala nivåer.

Bland ljuspunkterna är att våra produktlanseringar har tagits emot mycket väl i alla regioner under 2022. Särskilt tydligt var detta under fjärde kvartalet då vårt attraktiva utbud av produkter bidrog starkt till resultatet, trots de utmaningar som konsumenternas minskade köpkraft innebär för efterfrågan. Det stärker min övertygelse om vår förmåga att fortsätta förbättra mix framöver, med ett genomsnittligt konsumentbetyg om 4,64 för koncernen 2022. Ytterligare en prestation var att nettoprisutvecklingen i alla regioner var stark, trots att kampanjaktiviteter återgick till normala nivåer mot slutet av 2022. Jag är mycket nöjd med att vi genom prishöjningar helt har kunnat kompensera för betydande kostnadsinflation inom huvudsakligen råmaterial och logistik, både under helåret och kvartalet.

Det är uppmuntrande att vi har lyckats minska vår klimatpåverkan kraftigt. Redan under 2022 uppnådde vi vårt vetenskapligt baserade klimatmål för 2025 om att minska koldioxidutsläppen i den egna verksamheten med 80% jämfört med 2015. Vi ser nu över våra mål inför framtiden, och vi fortsätter att höja ambitionerna i vårt hållbarhetsarbete.

Baserat på vår genomgång av behovet av produktionskapacitet, har vi beslutat att upphöra med produktionen vid fabriken i Nyíregyháza i Ungern från början av 2024. Den strategiska inriktningen är att optimera produktionsverksamheten för kylskåp ur ett kostnadsperspektiv genom både outsourcing och egen produktion, och därvid dra nytta av koncernens storlek.

Ser vi på 2023 förväntas konsumentsentimentet fortsätta påverkas negativt av hög inflation och höga räntor, även om det finns regionala skillnader. Efterfrågan på vitvaror under helåret 2023 förväntas därför vara negativ i alla regioner, förutom Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika där efterfrågan förväntas bli oförändrad jämfört med 2022.

Mot bakgrund av detta bedömer vi att våra volymer kommer att minska 2023 jämfört med föregående år, vilket delvis kompenseras av mixförbättringar från vårt starka erbjudande. Vi förväntar oss att Externa faktorer kommer att vara negativa för året, drivet av kostnadsinflation inom energi och löner samt negativa valutaeffekter och detta kommer till största del att påverka Europa och Latinamerika. Vi förutspår ett positivt bidrag från lägre råmaterialkostnader, men det positiva genomslaget på resultatet begränsas av att en större andel än normalt av det råmaterial som köptes in till förra årets priser kommer att förbrukas under 2023. Detta är en konsekvens av de högre lagernivåerna av material och den minskade produktionstakten under fjärde kvartalet 2022. Med tanke på de regionala variationerna i utsikterna för kostnadsinflation och efterfrågan förväntar vi oss skillnader i prisdynamiken mellan våra affärsområden, med hög kampanjaktivitet i Nordamerika. Vi ser därmed en utmaning i att för helåret 2023 på koncernnivå helt kompensera för den förväntade negativa påverkan från Externa faktorer med pris. Vi står fast vid den förväntade positiva resultatpåverkan om 4-5 Mdr kr jämfört med föregående år från Kostnadseffektiviseringar och minskade investeringar i innovation och marknadsföring sammantaget, relaterat till programmet för kostnadsbesparingar för koncernen och omställning i Nordamerika.

Jag är övertygad om att vi har rätt strategi och den erfarenhet och organisationsstruktur som behövs för att kunna navigera i en snabbt föränderlig värld och ta vara på möjligheterna. Vår främsta prioritet för 2023 är att framgångsrikt genomföra vårt program för kostnads-besparingar för koncernen och omställning i Nordamerika.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 2 februari kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För att endast lyssna på telefonkonferensen, använd länken:

https://edge.media-server.com/mmc/p/8eaqsfgt

eller

För att både lyssna på telefonkonferensen och ställa frågor, använd länken:

https://register.vevent.com/register/BI65b67024ad8a475d8cbf46557c37880e

Presentationsmaterial för nedladdning

www.electroluxgroup.com/ir

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations

+46 70 590 80 72

 

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-02 08:00 CET.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07