Bokslutsrapport 2009

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 28 215 Mkr (28 663) och periodens resultat till 664 Mkr (-474), vilket motsvarar 2,34 kr (-1,68) per aktie.

• I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 1% som en följd av fort¬satt vikande efterfrågan.

• Pris och mix fortsatte att påverka försäljningen positivt.

• Rörelseresultatet uppgick till 2 023 Mkr (-389) motsvarande en marginal på 7,2% exklusive jämförelsestörande poster.

• Resultatet förbättrades inom alla affärsområden.

• Lägre kostnader för råmaterial påverkade resultatet positivt. Kostnaderna ökade däremot något under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2009.

• Kostnadsbesparingar, försäljningspriser och lägre kostnader för råmaterial bidrog starkt till resultatförbättringen.

• Extra inbetalningar till koncernens pensionsfonder med 3 935 Mkr under kvartalet har resulterat i att fonderingsnivåerna anpassats och att riskexponeringen på balansräkningen för pensionsåtaganden minskat.

• Fortsatt starkt kassaflöde från verksamheten under kvartalet, exklusive extra pensionsinbetalningar, bidrog till ett mycket starkt kassaflöde för helåret 2009.

• Styrelsen föreslår en utdelning för 2009 på 4,00 kr (0,00) per aktie.

Presentation på Electrolux huvudkontor
En presentation hålls den 3 februari 2010 klockan 15.30 (CET) på Electrolux huvudkontor S:t Göransgatan 143 i Stockholm. Presentationen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg, ekonomi- och finansdirektör Jonas Samuelson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens fjärde kvartal och helår 2009 kom¬mer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För er som inte kan delta vid presentationen på vårt huvudkontor finns det möjlighet för att vara med via telefon.

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida http://www.electrolux.com/webcast1

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir