Bokslutsrapport 2008

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2008

• Nettoomsättningen uppgick till 28 663 Mkr (27 643) och periodens resultat till –474 Mkr (1 126), vilket motsvarar –1,68 kr (4,00) per aktie.

• I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med –5,5%.

• Kostnader för besparingsåtgärder på 1,1 miljarder kronor belastade fjärde kvartalet. Antalet anställda minskas med 3 100 världen över.

• Som en konsekvens av nedgången på marknaden genomfördes tillfälliga produktionsstopp för att anpassa lagernivåerna till en lägre efterfrågan, vilket negativt påverkat rörelseresultatet.

• Starkt kassaflöde främst tack vare förbättringar av rörelsekapitalet.

• Stabilt resultat i Latinamerika och för Professionella Produkter och dammsugarverksamheten.

• Rörelseresultatet i Europa påverkades negativt av vikande efterfrågan och kostnader för personalneddragningar.

• Rörelseresutatet i Nordamerika påverkades negativt av fortsatt nedgång på marknaden, ökade kostnader för råmaterial och kostnader för lanse¬ringen av Electrolux.

• Exklusive jämförelsestörande poster, engångsposter och nettoeffekten av lanseringen av Electrolux i Nordamerika uppgick resultatet för helåret 2008 till 3,5 miljarder kronor.

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2008.

• Electrolux lämnar ingen prognos för rörelseresultatet 2009 på grund av stor osäkerhet på marknaden.

• Electrolux är väl förberett när marknaden vänder.

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas den 4 februari 2009 klockan 15.00-16.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg, ekonomi- och finansdirektör Jonas Samuelson och Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finan¬siell Information. En presentation av koncernens fjärde kvartal 2008 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8-505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA
Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/webcast1

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: 08-738 60 03. Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir